คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ อาชีพผู้ช่วยพยาบาลสัตว์ ระดับ 1


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ อาชีพผู้ช่วยพยาบาลสัตว์ ระดับ 1
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นบุคคลที่มีทักษะฝีมือในการปฏิบัติงานที่ถูกกำหนดไว้แล้ว (ผู้ช่วยพยาบาลสัตว์) เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะด้านการเป็นผู้ช่วยพยาบาลสัตว์ จัดระบบการจัดการกรงพักสัตว์ตามชนิดการป่วยดูแลและทำความสะอาดอุปกรณ์และห้องต่างๆในสถานประกอบการ  อีกทั้งบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะทั่วไปดังนี้

  1. ความสามารถด้านการสื่อสารภาษาไทย และคำศัพท์ทางด้านการดูแลสัตว์เพื่อใช้ในการทำงาน
  2. ความสามารถด้านการทำงานเป็นทีม และสนับสนุนการทำงานของนายสัตวแพทย์ นักเทคนิคการสัตวแพทย์ และพยาบาลสัตว์
  3. ความสามารถทางด้านการปฏิบัติงานดูแลสัตว์ป่วย
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
  1. ผู้ที่จะขอเข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ “อาชีพผู้ช่วยพยาบาลสัตว์ ระดับ 1” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

ประเภทที่ 1

  • มีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์และจบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า

ประเภทที่ 2

  • มีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ และมีประสบการณ์ด้านผู้ช่วยพยาบาลสัตว์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีใบรับรองประสบการณ์การทำงาน จากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในสาขาผู้ช่วยพยาบาลสัตว์หรือทำหน้าที่ในลักษณะงานดูแลสัตว์ป่วยภายใต้การควบคุม กำกับ ดูแลของนายสัตวแพทย์

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PET-ZZZ-1-001ZA ดูแล ทำความสะอาด และบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในห้องต่างๆ ในสถานประกอบการ
PET-ZZZ-1-002ZA ดูแลทำความสะอาดกรงพักสัตว์ตามชนิดการป่วยของสัตว์ภายใต้การควบคุม กำกับ ดูแลของนายสัตวแพทย์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0351-A : บริษัท แม็คเวท จำกัด

ยินดีต้อนรับ