หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ช่วยนายสัตวแพทย์เพื่อการถ่ายภาพรังสีและอัลตร้าซาวด์

สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PET-ZYCN-028B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ช่วยนายสัตวแพทย์เพื่อการถ่ายภาพรังสีและอัลตร้าซาวด์

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO 3227 ผู้ช่วยสัตวแพทย์ 6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
บุคคลต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงานสนับสนุนด้านการฉายรังสีวินิจฉัย ภายใต้การควบคุม กำกับ ดูแลของนายสัตวแพทย์ อันได้แก่ การเตรียมสัตว์ป่วยก่อนการปฏิบัติงานฉายภาพรังสี การจัดท่าบังคับสัตว์เพื่อถ่ายภาพรังสีและอัลตร้าซาวด์ การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการทำเทคนิคพิเศษในการฉายภาพรังสีและอัลตร้าซาวด์ จัดเตรียมอุปกรณ์การใช้รังสี X-ray ในการตรวจสัตว์ป่วยตามวิธีการที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้ช่วยพยาบาลสัตว์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
1. พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.25452. ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกำหนดเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางรังสีวิทยา พ.ศ. 25493. คู่มือประกอบเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2553 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10106.01 เลือกอุปกรณ์ป้องกันตนเองและสัตว์ในการถ่ายภาพรังสีได้ถูกต้อง

1. เตรียมและเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันตัวเองก่อนการปฏิบัติงานฉายภาพรังสีได้ถูกต้อง10106.01.01 187291
10106.01 เลือกอุปกรณ์ป้องกันตนเองและสัตว์ในการถ่ายภาพรังสีได้ถูกต้อง

2. ทำความสะอาดและจัดเก็บอุปกรณ์ป้องกันตนเองและสัตว์ในการถ่ายภาพรังสี

10106.01.02 187292
10106.02 ช่วยนายสัตวแพทย์จับบังคับสัตว์เพื่อการถ่ายภาพรังสีและอัลตราซาวด์

1. เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการทำเทคนิคพิเศษในการฉายภาพรังสีและอัลตร้าซาวด์ 


10106.02.01 187293
10106.02 ช่วยนายสัตวแพทย์จับบังคับสัตว์เพื่อการถ่ายภาพรังสีและอัลตราซาวด์

2. จัดท่าบังคับสัตว์เพื่อถ่ายภาพรังสีและอัลตร้าซาวด์


10106.02.02 187294

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1.    มีทักษะในการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ตามการใช้งานแต่ละประเภท

2.    มีทักษะในการทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์

2.    มีทักษะในการควบคุมสัตว์

3.    มีทักษะในการเก็บรักษาและจัดส่งตัวอย่างเพื่อรักษาคุณภาพตัวอย่าง

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1.ความรู้เกี่ยวกับการเก็บตัวอย่างพื้นฐาน

2.ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกประเภทอุปกรณ์ตามการใช้งาน

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    1. ใบบันทึกจากการสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน

    2. เอกสารรับรองผลงานและความรู้ความสามารถที่ผ่านมา (ถ้ามี)

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    1. ผลการทดสอบความรู้

    2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง    

    3. วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร หรือใบรับรองผลการศึกษา (ถ้ามี)

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

      ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะย่อยขอบเขตความรู้และทักษะที่กำหนดในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์กำหนดผู้ประเมินต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะและสมรรถนะย่อยที่ไม่ผ่านให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง

(ง) วิธีการประเมิน

    1. ผู้ประเมินทำการประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบทดสอบความรู้และ/หรือเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆที่มีผลกระทบต่อการทำงานรวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีทรัพยากรที่ใช้หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ

การทำงานของผู้ช่วยพยาบาลสัตว์ในทุกกระบวนการต้องทำงานภายใต้การควบคุม กำกับ ดูแลของนายสัตวแพทย์ พยาบาลสัตว์ และนักเทคนิคการสัตวแพทย์

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

     1.การเตรียมตนเอง หมายถึง การเตรียมตัวก่อนการฉายภาพรังสีสัตว์ โดยต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันรังสีได้แก่ เสื้อคลุม ถุงมือ ปลอกคอกันรังสีขณะปฏิบัติงานถ่ายภาพรังสี ภายใต้การควบคุมของ นายสัตวแพทย์ พยาบาลสัตว์นักเทคนิคการสัตวแพทย์

     2.การเตรียมสัตว์ หมายถึง เตรียมตัวสัตว์ให้พร้อมก่อนการฉายรังสีและอัลตราซาวด์ โดยมีการทำความสะอาดบริเวณที่ต้องการฉายรังสีและอัลตราซาวด์ ภายใต้การควบคุมของ นายสัตวแพทย์ พยาบาลสัตว์นักเทคนิคการสัตวแพทย์

     3.การจัดท่าบังคับสัตว์ หมายถึง การจับบังคับสัตว์ หมายถึงการบังคับสัตว์เพื่อเตรียมสภาพสัตว์ให้พร้อมสำหรับฉายรังสีและอัลตราซาวด์ โดยใช้มือจับหรืออุปกรณ์ในการบังคับสัตว์ เช่น สายคล้องหัว เชือก ภายใต้การควบคุมของ นายสัตวแพทย์ พยาบาลสัตว์ นักเทคนิคการสัตวแพทย์

     4.การฉายภาพรังสี หมายถึง การสร้างภาพตัดขวางเฉพาะจุดของส่วนของร่างกายที่ทำการสแกน ซึ่งช่วยให้นายสัตวแพทย์สามารถเห็นภายในโดยไม่ต้องผ่าตัด ภายใต้การควบคุมของ นายสัตวแพทย์ พยาบาลสัตว์ อานักเทคนิคการสัตวแพทย์

     5.อัลตราซาวด์ หมายถึง การตรวจอวัยวะภายในร่างกายซึ่งใช้คลื่นเสียงความถี่สูงใช้เพื่อสร้างภาพของอวัยวะและโครงสร้างภายในร่างกาย เพื่อช่วยในการวินิจฉัยทางการแพทย์ อาทิ การตรวจช่องท้องเพื่อดู ตับ ไต ถุงน้ำดี ท่อน้ำดี ตับอ่อน ม้าม เป็นต้นและการรักษาในการเปลี่ยนแปลงหรือทำลายเนื้อเยื่อภายใต้การควบคุมของนายสัตวแพทย์ 

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานจากที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า หากไม่ชัดเจนหรือมีปริมาณเพียงพอให้เชื่อถือได้ ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่

             1) การข้อสอบข้อเขียน

             2) แบบทดสอบการสาธิตการปฏิบัติงาน

 ยินดีต้อนรับ