หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

รายงานข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับอาการสัตว์ป่วยที่พักรักษาในสถานประกอบการให้นายสัตวแพทย์และพยาบาลสัตว์

สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PET-AJJU-029B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ รายงานข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับอาการสัตว์ป่วยที่พักรักษาในสถานประกอบการให้นายสัตวแพทย์และพยาบาลสัตว์

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO 3227 ผู้ช่วยสัตวแพทย์ 6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
บุคคลต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงานสนับสนุนด้านการสื่อสาร ภายใต้การควบคุม กำกับ ดูแลของนายสัตวแพทย์ อันได้แก่ เฝ้าสังเกตอาการสัตว์ป่วยขณะนอนพักในสถานประกอบการ การจดบันทึกอาการแสดง และสิ่งผิดปกติที่พบของสัตว์ป่วย และรายงานอาการและสิ่งผิดปกติให้พยาบาลสัตว์และนายสัตวแพทย์

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้ช่วยพยาบาลสัตว์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
1.พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.25452.คู่มือประกอบเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2553

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10107.01 สังเกตอาการสัตว์ป่วยและแจ้งข้อมูลเบื้องต้นแก่พยาบาลสัตว์และนายสัตวแพทย์ ขณะนอนพักในสถานประกอบการ

1. สังเกตอาการสัตว์ป่วยขณะนอนพักในสถานประกอบการ(ปริมาณอาหาร การขับถ่าย การนอนหลับ)10107.01.01 187295
10107.01 สังเกตอาการสัตว์ป่วยและแจ้งข้อมูลเบื้องต้นแก่พยาบาลสัตว์และนายสัตวแพทย์ ขณะนอนพักในสถานประกอบการ

2. สื่อสารข้อมูลเบื้องต้นของสัตว์ป่วยขณะนอนพักในสถานพยาบาลแก่ พยาบาลสัตว์ และนายสัตวแพทย์

10107.01.02 187296
10107.02 จดบันทึกอาการแสดง และสิ่งผิดปกติที่พบของสัตว์ป่วย

1. สังเกตอาการแสดง และสิ่งผิดปกติที่พบของสัตว์ป่วย

10107.02.01 187297
10107.02 จดบันทึกอาการแสดง และสิ่งผิดปกติที่พบของสัตว์ป่วย

2. จดบันทึกอาการแสดง และสิ่งผิดปกติที่พบของสัตว์ป่วยแก่พยาบาลสัตว์ และนายสัตวแพทย์ 


10107.02.02 187298
10107.03 รายงานอาการและสิ่งผิดปกติให้พยาบาลสัตว์และนายสัตวแพทย์ทราบ

1. รายงานอาการและสิ่งปกติให้พยาบาลสัตว์หรือนายสัตวแพทย์ทราบ10107.03.01 187299
10107.03 รายงานอาการและสิ่งผิดปกติให้พยาบาลสัตว์และนายสัตวแพทย์ทราบ

2. ติดต่อประสานงานพยาบาลสัตว นายสัตวแพทย์ เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

10107.03.02 187300

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

1.ความรู้และทักษะด้านจรรยาบรรณอาชีพ

2.ความรู้และทักษะด้านการสื่อสาร

 


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1.มีทักษะในการสื่อสารกับผู้อื่น

2.มีทักษะในการต้อนรับและให้บริการแก่ผู้เข้ารับการบริการ

3.มีทักษะในการลดความเสี่ยงจากการเกิดอันตรายจากสัตว์ป่วย

4.มีทักษะในการทำงานตามหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1.ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณอาชีพ

2.ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน

3.ความรู้เกี่ยวกับหลักการให้บริการ (SERVICE)

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    1. ใบบันทึกจากการสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน

    2. เอกสารรับรองผลงานและความรู้ความสามารถที่ผ่านมา (ถ้ามี)

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    1. ผลการทดสอบความรู้

    2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง    

    3. วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร หรือใบรับรองผลการศึกษา (ถ้ามี)

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

        ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะย่อยขอบเขตความรู้และทักษะที่กำหนดในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์กำหนดผู้ประเมินต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะและสมรรถนะย่อยที่ไม่ผ่านให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง

(ง) วิธีการประเมิน

    1.ผู้ประเมินทำการประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบทดสอบความรู้และ/หรือเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง


15. ขอบเขต (Range Statement)

       ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆที่มีผลกระทบต่อการทำงานรวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีทรัพยากรที่ใช้หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ 

      การทำงานของผู้ช่วยพยาบาลสัตว์ในทุกกระบวนการต้องทำงานภายใต้การควบคุม กำกับ และดูแล ของนายสัตวแพทย์ พยาบาลสัตว์ และนักเทคนิคการสัตวแพทย์

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

      1.เฝ้าสังเกตอาการสัตว์ป่วย หมายถึง การสังเกตอาการแสดงเบื้องต้นได้แก่ ปริมาณอาหาร ลักษณะการขับถ่าย การนอนหลับของสัตว์ป่วยที่พักค้างคืนในสถานประกอบการ 

      2.สื่อสารข้อมูลเบื้องต้นหมายถึงการอธิบายและแจ้งข้อมูล ลักษณะอาการขอสัตว์ป่วยเบื้องต้นขณะพักค้างคืนแก่ พยาบาลสัตว์ และนายสัตวแพทย์ 

      3.อาการแสดง และสิ่งผิดปกติหมายถึงอาการผิดปกติที่เกิดอาจทำให้เกิดอันตรายแก่สัตว์ป่วย เช่น ขับถ่ายที่ผิดปกติ อาการซึมเศร้าของสัตว์ป่วย เป็นต้น

      4.การสื่อสารหมายถึงการสื่อสารเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อประสานงานในการสนับสนุนการทำงานการรักษาสัตว์ป่วย

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานจากที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า หากไม่ชัดเจนหรือมีปริมาณเพียงพอให้เชื่อถือได้ ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่

              1) แบบทดข้อสอบข้อเขียน

              2) แบบทดสอบการสาธิตการปฏิบัติงาน

 ยินดีต้อนรับ