คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ อาชีพนักเทคนิคสัตวแพทย์ ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ อาชีพนักเทคนิคสัตวแพทย์ ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นบุคคลที่มีความรู้และทักษะการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ด้านการดำเนินการเก็บตัวอย่างและรักษาคุณภาพตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ ด้านการดำเนินการรายงานผลและบริหารจัดการฐานข้อมูลทางห้องปฏิบัติการด้านการการควบคุมคุณภาพของการทดสอบ ด้านการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง และการมีทักษะด้านการพยาบาลสัตว์เบื้องต้น
1.เป็นบุคคลที่มีความรู้การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เที่ยงตรง สนับสนุนการรักษาของสัตว ภายใต้การควบคุมของนายสัตวแพทย์
2.ความสามารถด้านการสื่อสารภาษาไทย และคำศัพท์ทางด้านการดูแลสัตว์เพื่อใช้ในการทำงาน
3. ความสามารถด้านการทำงานเป็นทีม และสนับสนุนการทำงานของนายสัตวแพทย์ 
 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.ผู้ที่จะขอเข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ “นักเทคนิคการสัตวแพทย์ระดับ 6” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
ประเภทที่ 1 
• มีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปีบริบูรณ์ 
• ผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักเทคนิคการสัตวแพทย์ ระดับ 5
ประเภทที่ 2 
• มีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปีบริบูรณ์ 
• มีความรู้ทักษะ ประสบการณ์หรือผ่านการอบรมในสมรรถนะทางด้านเทคนิคการสัตวแพทย์ (ตามหน่วยสมรรถนะที่ 10301-10305 ) หรือ มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อเนื่อง และมีใบรับรองหรือหลักฐานอื่นๆ แสดงการรับรอง หรือได้รับการรับรองจากหัวหน้างาน
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในสาขานักเทคนิคการสัตวแพทย์ หรือทำหน้าที่ในลักษณะเป็นบุคคลที่มีความรู้และทักษะการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ภายใต้การควบคุม กำกับ และดูแลของนายสัตวแพทย์

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PET-OZLO-045B ควบคุมคุณภาพของการทดสอบสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
PET-LJPA-046B จัดการห้องปฏิบัติการ
PET-FWEC-047B การตรวจวิเคราะห์ทางวัดระดับฮอร์โมน (HORMONE) ตามการสั่งตรวจของนายสัตวแพทย์
PET-JJLH-048B ตรวจวิเคราะห์ทางจุลพยาธิวิทยา และเซลล์วิทยา (HISTOPATHOLOGY& CYTOLOGY) ตามการสั่ง ตรวจของนายสัตวแพทย์
PET-DSBO-049B ตรวจวิเคราะห์การตรวจชิ้นส่วนสังเคราะห์ทางพันธุกรรม (PCR TECHNIQUE) ตามการสั่ง ตรวจของนายสัตวแพทย์
PET-BTSB-050B ตรวจวิเคราะห์วัดภูมิคุ้มกันวิทยา (IMMUNOLOGY) ตามการสั่ง ตรวจของนายสัตวแพทย์
PET-FDFR-051B ตรวจวิเคราะห์ทางพิษวิทยา (TOXICOLOGY) ตามการสั่ง ตรวจของนายสัตวแพทย์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ