คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ สาขางานบริการด้านเยาวชน อาชีพผู้ทำงานกับเยาวชน ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ สาขางานบริการด้านเยาวชน อาชีพผู้ทำงานกับเยาวชน ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ผู้ผ่านคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 5 สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ สาขางานบริการด้านเยาวชน อาชีพผู้ทำงานกับเยาวชน เป็นผู้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานเยาวชน การทำงานกับเยาวชน และการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองความเป็นอยู่ที่ดีของเยาวชน ตามหลักจริยธรรมและกฎหมาย เข้าใจแนวคิดและแนวปฏิบัติในการพัฒนาเยาวชนเชิงบวก ใช้การสื่อสารเชิงบวกเพื่อเสริมพลังให้กับเยาวชน ครอบครัว และชุมชน สนับสนุนเยาวชนได้ใช้ศักยภาพ และมีความเชื่อมั่นในการพัฒนาตนเอง ด้วยการกำหนดเป้าหมาย ดำเนินการจัดการและแก้ไขปัญหา ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาตนเองได้ โดยสามารถใช้เครื่องมือเพื่อจัดทำแผนที่ความต้องการในการพัฒนาเยาวชน การดำเนินงานตามแผนการพัฒนารายบุคคลของเยาวชน เก็บบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของเยาวชน และสามารถส่งต่อเยาวชนไปยังแหล่งข้อมูลบริการที่ตรงกับความต้องการของเยาวชน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ สาขางานบริการด้านเยาวชน อาชีพผู้ทำงานกับเยาวชน ระดับ 5 ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้ 
1.    อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ 
2.    มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือมีความสามารถในการอ่าน เขียน ภาษาไทยได้
3.    ต้องแสดงหลักฐานประสบการณ์การทำงานกับเยาวชนไม่ต่ำกว่า 2 ปี 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานสังคมสงเคราะห์ (3412)

ผู้ทำงานกับเยาวชน

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PET-EWHS-063B มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานเยาวชน เยาวชน และจริยธรรมในการทำงานร่วมกับเยาวชน
PET-QGBS-064B ใช้การสื่อสารเชิงบวกเพื่อสร้างความไว้วางใจ
PET-UMMM-065B ส่งเสริมและปกป้อง คุ้มครอง ความเป็นอยู่ที่ดีของเยาวชน
PET-FOKN-073B ส่งต่อเยาวชนไปยังบริการที่เหมาะสมตามความต้องการของเยาวชน
PET-QAUZ-066B สนับสนุนให้เยาวชนสามารถระบุและบรรลุเป้าหมายของตนเอง
PET-RYAR-069B สนับสนุนให้เยาวชนได้ใช้ศักยภาพในการพัฒนาตนเอง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ