หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ส่งต่อเยาวชนไปยังบริการที่เหมาะสมตามความต้องการของเยาวชน

สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PET-FOKN-073B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ส่งต่อเยาวชนไปยังบริการที่เหมาะสมตามความต้องการของเยาวชน

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ทำงานกับเยาวชน


1 3412 ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานสังคมสงเคราะห์

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ เป็นผู้ที่สามารถกำหนดเป้าหมายร่วมกับเยาวชน พ่อแม่ และผู้ปกครองในการแนะนำเยาวชนให้เข้าถึงบริการที่เหมาะสม โดยสามารถประสานงานและวางแผนกับหน่วยงาน เครือข่าย และทีมสหวิชาชีพเพื่อส่งต่อเยาวชน ดำเนินการ กำกับ ทบทวน และติดตามความคืบหน้าของแผนรายบุคคลร่วมกับเยาวชนได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้ทำงานกับเยาวชน

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
-    อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก -    พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546-    พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560-     พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550-     พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไข้ฉบับเพิ่มเติม พ.ศ. 2545-     พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550  -    พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
20321

ตั้งเป้าหมายกับเยาวชน พ่อแม่และผู้ปกครองในการส่งต่อไปยังบริการที่เหมาะสมตามความต้องการของเยาวชน

1.ตั้งเป้าหมายร่วมกับเยาวชน พ่อแม่และผู้ปกครอง ในการส่งต่อไปยังบริการที่เหมาะสมที่ตรงกับความต้องการของเยาวชน

20321.01 213858
20321

ตั้งเป้าหมายกับเยาวชน พ่อแม่และผู้ปกครองในการส่งต่อไปยังบริการที่เหมาะสมตามความต้องการของเยาวชน

2.ระบุบริการที่ตรงกับความต้องการของเยาวชนทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม

20321.02 213859
20322

ประสานงานกับหน่วยงาน เครือข่าย และทีมสหวิชาชีพเพื่อส่งต่อเยาวชน

1.ประสานหน่วยงาน เครือข่าย และทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งต่อเยาวชน

20322.01 213860
20322

ประสานงานกับหน่วยงาน เครือข่าย และทีมสหวิชาชีพเพื่อส่งต่อเยาวชน

2.วางแผนร่วมกับหน่วยงาน เครือข่าย และทีมสหวิชาชีพ เพื่อส่งต่อ  เยาวชน โดยใช้เครื่องมือในการบันทึกข้อมูลที่เหมาะสม


20322.02 213861
20322

ประสานงานกับหน่วยงาน เครือข่าย และทีมสหวิชาชีพเพื่อส่งต่อเยาวชน

3.ส่งต่อเยาวชนไปยังบริการทีเหมาะสมตรงกับความต้องการของเยาวชน

20322.03 213862

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

1.    ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1.    ทักษะการประสานงาน

2.    ทักษะการวางแผน

3.    ทักษะการบันทึกข้อมูลของเยาวชน

4.    ทักษะการติดตาม

5.    ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น

6.    ทักษะการส่งต่อ 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1.    ความรู้เกี่ยวกับแหล่งบริการ หน่วยงาน ทีมสหวิชาชีพ และเครือข่าย ที่เหมาะสมสำหรับเยาวชน

2.    ความรู้เกี่ยวกับแผนรายบุคลของเยาวชน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก)    หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1.   หลักฐานแสดงประสบการณ์การทำงานกับเยาวชน หรือ การทำงานที่เกี่ยวข้อง

2.   หลักฐานการผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

3.   ผลงาน/รางวัล จากการปฏิบัติงาน

(ข)    หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1.    หลักฐานการเรียน เช่น วุฒิการศึกษาแสดงการจบการศึกษาในหลักสูตร/คณะที่เกี่ยวข้องกับการ 

ทำงาน หรือ

2.    หลักฐานการผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

(ค)    คำแนะนำในการประเมิน

- N/A - 

(ง)    วิธีการประเมิน

1.    ข้อสอบปรนัย 

2.    ข้อสอบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

การตั้งเป้าหมายกับเยาวชนและผู้ปกครองในการส่งต่อไปยังบริการที่เหมาะสมตามแผนรายบุคคลของเยาวชน หมายถึง การประเมินความต้องการของเยาวชนและระบุความต้องการในแผนรายบุคคลไว้ ในขั้นตอนนี้ประเมินร่วมกับเยาวชนว่าจะส่งไปที่ใด และแหล่งบริการใหม่ต้องมีประสิทธิภาพต่อการสนองความต้องการของเยาวชน โดยพิจารณาจากความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และสถานที่ตั้ง ทั้งนี้ผู้ทำงานกับเยาวชนต้องสร้างความมั่นใจ ความอบอุ่นใจและเอื้ออำนวยให้เยาวชนเข้าถึงแหล่งบริการใหม่ที่ตรงและเหมาะสมกับความต้องการ (ACT for Youth Center for Community Action, 2024)

การประสานงานการส่งต่อเยาวชนกับหน่วยงาน เครือข่าย และทีมสหสาขาวิชาชีพ หมายถึง การสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานหรือหน่วยงานที่ส่งต่อโดยใช้แนวทางสหวิชาชีพ ซึ่งอาจรวมถึงการให้คำปรึกษากับบริการต่างๆ ผ่านทางโทรศัพท์หรือจัดการประชุมเพื่อพัฒนาแนวทางแก้ไขและมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิผล    รับประกันสวัสดิภาพของเยาวชนตามภูมิหลังครอบครัว ขณะเดียวกันก็จัดการกับปัญหา ความเสี่ยง และความต้องการที่บันทึกไว้  (The Open University,2016)


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1.    ข้อสอบปรนัย       

2.    ข้อสอบสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ