หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ส่งเสริมและปกป้อง คุ้มครอง ความเป็นอยู่ที่ดีของเยาวชน

สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PET-UMMM-065B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ส่งเสริมและปกป้อง คุ้มครอง ความเป็นอยู่ที่ดีของเยาวชน

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ทำงานกับเยาวชน


1 3412 ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานสังคมสงเคราะห์

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ผ่านหน่วยสรรถนะนี้ เป็นผู้ที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในหลักการสำคัญของการมีส่วนร่วมของเยาวชนอย่างมีความหมาย แนวคิดของการพัฒนาเยาวชนเชิงบวก เทคนิคการสื่อสารเชิงบวกเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับเยาวชน ครอบครัว และชุมชน พร้อมกับนำกรอบกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการปกป้องและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของเยาวชน

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้ทำงานกับเยาวชน

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
-    อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก -    พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 -    พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560-    พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550-    พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550  -    พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
20311

ระบุเทคนิคการพัฒนาเยาวชนเชิงบวกเพื่อส่งเสริมและปกป้องความเป็นอยู่ที่ดี

1.ใช้เทคนิคการพัฒนาเยาวชนเชิงบวกในการส่งเสริมและปกป้องความเป็นอยู่ที่ดีของเยาวชน

10211.01 212344
20311

ระบุเทคนิคการพัฒนาเยาวชนเชิงบวกเพื่อส่งเสริมและปกป้องความเป็นอยู่ที่ดี

2.ทำงานร่วมกับเยาวชนเพื่อระบุองค์ประกอบสำคัญสำหรับการพัฒนาเยาวชนเชิงบวก ที่มีส่วนช่วยในการฟื้นตัว ความเชื่อมโยง และการเสริมสร้างศักยภาพ

20311.01 213857
20312

ปฏิบัติตามกรอบกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของเยาวชน

1.ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของเยาวชน

10212.01 212345

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1.    ทักษะการสื่อสารเชิงบวก  

2.    ทักษะการสร้างสัมพันธภาพที่ดี

3.    ทักษะการเสริมพลังและการสร้างแรงจูงใจ 

4.    ทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1.    ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายของเยาวชน

2.    ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาเยาวชนเชิงบวก

3.    ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและข้อบังคับเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของเยาวชน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก)    หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1.    หลักฐานแสดงประสบการณ์การทำงานกับเยาวชน หรือ การทำงานที่เกี่ยวข้อง

2.    หลักฐานการผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

3.    ผลงาน/รางวัล จากการปฏิบัติงาน

(ข)    หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1.    หลักฐานการเรียน เช่น วุฒิการศึกษาแสดงการจบการศึกษาในหลักสูตร/คณะที่เกี่ยวข้องกับการ 

ทำงาน หรือ

2.    หลักฐานการผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

(ค)    คำแนะนำในการประเมิน

- N/A - 

(ง)    วิธีการประเมิน

1.    ข้อสอบปรนัย 

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

การพัฒนาเยาวชนเชิงบวก (Positive Youth Development: PYD) เป็นกรอบการทำงานที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน มีความพยายามหลายครั้งในการจำแนกแนวคิดและหลักการการพัฒนาเยาวชนเชิงบวก โดยสรุปมีหลักการนี้

1)      เยาวชนทุกคนมีความสามารถโดยธรรมชาติในการเติบโตและการพัฒนาเชิงบวก

2)    วิถีทางการพัฒนาเชิงบวกจะเป็นไปได้เมื่อเยาวชนได้รับการปลูกฝังอยู่ในความสัมพันธ์ บริบท และระบบนิเวศที่สนับสนุนการพัฒนาของเยาวชน

3)    การส่งเสริมการพัฒนาที่เชิงบวกจะเป็นไปได้มากขึ้นเมื่อเยาวชนมีส่วนร่วมในความสัมพันธ์ บริบท และระบบนิเวศที่หลากหลายและเสริมสร้างที่มีคุณค่า

4)    ชุมชนเป็นระบบการส่งมอบที่เหมาะสมและสำคัญสำหรับการพัฒนาเยาวชนเชิงบวก

5)    เยาวชนต้องเป็นตัวหลักในการพัฒนาของตนเอง (Benson et al., 2007).การฟื้นตัว หมายถึง กระบวนการทางจิตและอารมณ์ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบที่สำคัญและสัมพันธ์กัน 7 ประการ

1)    ความสามารถ คือ ความสามารถในการรู้วิธีจัดการกับสถานการณ์ที่ตึงเครียดอย่างมีประสิทธิภาพ

2)    ความมั่นใจ คือ ความเชื่อในความสามารถของตนเอง

3)    การเชื่อมโยง คือ ความสัมพันธ์ที่ทำให้เยาวชนมีความรู้สึกปลอดภัยและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของเยาวชนมากขึ้น

4)    คุณลักษณะ คือ ความสามารถในการรับรู้ถึงสิ่งที่ถูกหรือผิด และตัดสินใจเลือกอย่างชาญฉลาด

5)    การมีส่วนร่วม คือ ความสามารถในการช่วยเหลือโลกและการรับรู้ว่าโลกนี้เป็นสถานที่เหมาะสมเพราะอย่างน้อยก็มีตัวเขาเองที่อยู่ในนั้น

6)    การเผชิญปัญหา คือ ความสามารถในการพัฒนากลยุทธ์ที่ดีในการรับมือกับความเครียดและเอาชนะความท้าทาย

7)    การควบคุม คือ ความสามารถในการเข้าใจว่าเราสามารถมีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ของการตัดสินใจและการกระทำของตนเองได้ (Ginsburg, 2011)

กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องสำหรับการทำงานร่วมกับเยาวชน ได้แก่

1)    อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 

2)    พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 

3)    พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งขาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1.    ข้อสอบปรนัย

 ยินดีต้อนรับ