Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ สาขางานบริการด้านเยาวชน อาชีพผู้ทำงานกับเยาวชน ระดับ 5


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานเยาวชน เยาวชน และจริยธรรมในการทำงานร่วมกับเยาวชน
1
2
3
4
5
6
7
ใช้การสื่อสารเชิงบวกเพื่อสร้างความไว้วางใจ
8
9
ส่งเสริมและปกป้อง คุ้มครอง ความเป็นอยู่ที่ดีของเยาวชน
10
11
ส่งต่อเยาวชนไปยังบริการที่เหมาะสมตามความต้องการของเยาวชน
12
13
สนับสนุนให้เยาวชนสามารถระบุและบรรลุเป้าหมายของตนเอง
14
15
สนับสนุนให้เยาวชนได้ใช้ศักยภาพในการพัฒนาตนเอง
16
17
18
19
20
21
22

ยินดีต้อนรับ