คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ สาขางานบริการด้านเยาวชน อาชีพผู้ทำงานกับเยาวชน ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ สาขางานบริการด้านเยาวชน อาชีพผู้ทำงานกับเยาวชน ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ผู้ผ่านคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 6 สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ สาขางานบริการด้านเยาวชน อาชีพผู้ทำงานกับเยาวชน เป็นผู้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานเยาวชน การทำงานร่วมกับเยาวชน จริยธรรมในการทำงานร่วมกับเยาวชนและหลักการปกป้องคุ้มครองเยาวชน และสามารถสนับสนุนให้เยาวชนแสดงออกและบรรลุเป้าหมาย โดยใช้การสื่อสารเชิงบวกเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนแสดงความคิดเห็น แรงบันดาลใจ ความต้องการ และข้อกังวลของเยาวชน  สามารถออกแบบและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับเยาวชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกกับเยาวชน ประสานงานความร่วมมือและทรัพยากรในการจัดกิจกรรมร่วมกับเยาวชน และสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจในกิจกรรมการเรียนรู้ระหว่างครอบครัวและชุมชน นอกจากนี้ สามารถทำงานร่วมกับเยาวชนเพื่อประเมินผลลัพธ์ของกิจกรรมการเรียนรู้ มีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเยาวชนภายใต้กรอบกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนเกี่ยวกับสิทธิของตน ตลอดจนสนับสนุนเยาวชนในการรับรู้ ตระหนัก และปกป้องสิทธิของตนและผู้อื่น สนับสนุนให้เยาวชนมีศักยภาพและมีความเชื่อมั่นในความรับผิดชอบต่อตนเอง และชุมชน และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อการพัฒนาและการมีส่วนร่วมของเยาวชน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ สาขางานบริการด้านเยาวชน อาชีพผู้ทำงานกับเยาวชน ระดับ 6 ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้ 
1.    อายุไม่ต่ำกว่า 24 ปีบริบูรณ์ 
2.    มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือมีความสามารถในการอ่าน เขียน ภาษาไทยได้
3.    ต้องแสดงหลักฐานประสบการณ์การออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ไม่ต่ำกว่า 3 ปี 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานสังคมสงเคราะห์ (3412)

ผู้ทำงานกับเยาวชน

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PET-QAUZ-066B มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานเยาวชน เยาวชน และจริยธรรมในการทำงานร่วมกับเยาวชน
PET-HTWW-067B ใช้การสื่อสารเชิงบวกเพื่อสร้างความไว้วางใจ
PET-LCHX-068B จัดกิจกรรมการเรียนรู้ของเยาวชน
PET-RYAR-069B ร่วมขับเคลื่อนนโยบาย ในการพัฒนาและการมีส่วนร่วมของเยาวชน
PET-NGZQ-070B ส่งเสริมการเรียนรู้สิทธิของเยาวชน
PET-TFUP-071B ออกแบบและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ของเยาวชน
PET-TSML-076B สนับสนุนเยาวชนให้รับผิดชอบต่อตนเอง รวมถึง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมของตนเอง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ