หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ของเยาวชน

สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PET-TFUP-071B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ออกแบบและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ของเยาวชน

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

เจ้าหน้าที่ให้บริการเยาวชน


1 3412 ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานสังคมสงเคราะห์

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ เป็นผู้มีความรู้และสามารถในการออกแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชน ทักษะชีวิต ทักษะทางสังคม และทักษะดิจิทัล สามารถประเมินความต้องการการเรียนรู้ของเยาวชน ตลอดจนความพร้อมของทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ของเยาวชนผ่านทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้ทำงานกับเยาวชน

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
-    อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก -    พ.รบ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546-    พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560-    พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไข้ฉบับเพิ่มเติม พ.ศ. 2545-    พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550  

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
30311

ประเมินความต้องการและความปรารถนาการเรียนรู้ของเยาวชน

1.ร่วมกับเยาวชนในการประเมินความต้องการในการเรียนรู้ของเยาวชน

30311.01 212506
30311

ประเมินความต้องการและความปรารถนาการเรียนรู้ของเยาวชน

2.ส่งเสริมเยาวชนให้ออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของตนเอง

30311.02 212507
30312

ร่วมกับเยาวชนในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต ทักษะทางสังคม และทักษะดิจิทัล

1.ร่วมกับเยาวชนในการกำหนดเป้าหมายในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และระบุรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะทางสังคม และทักษะดิจิทัลของเยาวชน

30312.01 212509
30312

ร่วมกับเยาวชนในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต ทักษะทางสังคม และทักษะดิจิทัล

2.ใช้เครื่องมือดิจิทัล โปรแกรมคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชน

30312.02 212510
30312

ร่วมกับเยาวชนในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต ทักษะทางสังคม และทักษะดิจิทัล

3.สนับสนุนเยาวชนให้สามารถควบคุมความสัมพันธ์ของตนกับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล สื่อดิจิทัล และเทคโนโลยีผ่านการคิดเชิงวิพากษ์

30312.03 212511
30313

ประเมินความพร้อมของทรัพยากร เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ของเยาวชน

1.รวบรวมข้อมูลทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของกลุ่มเยาวชนต่าง ๆ

30313.01 213872
30313

ประเมินความพร้อมของทรัพยากร เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ของเยาวชน

2.วิเคราะห์ข้อมูลการบริการจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน และองค์กรภาคประชาสังคมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชน

30313.02 213873

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1.    ทักษะการสร้างสัมพันธภาพ

2.    ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์

3.    ทักษะการสื่อสาร เช่น การตั้งคำถาม การฟัง และการสังเกต

4.    ทักษะด้านดิจิทัล 

5.    ทักษะการคิดวิเคราะห์

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1.    ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต ทักษะทางสังคม และทักษะดิจิทัล

2.    ความรู้เกี่ยวกับหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3.    ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรมที่หลากหลาย

4.    ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาศักยภาพของเยาวชน

5.    ความรู้เกี่ยวกับการประเมินทรัพยากร

6.    ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่และศักยภาพของวิวัฒนาการทางดิจิทัล ทั้งสำหรับเยาวชนและงานเยาวชน

7.    ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือดิจิทัล เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ รวมถึงสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เช่น line Instagram Tiktok เป็นต้น 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก)    หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1.    หลักฐานแสดงประสบการณ์การทำงานกับเยาวชน หรือ การทำงานที่เกี่ยวข้อง

2.    หลักฐานการผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

3.    ผลงาน/รางวัล จากการปฏิบัติงาน

(ข)    หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1.    หลักฐานการเรียน เช่น วุฒิการศึกษาแสดงการจบการศึกษาในหลักสูตร/คณะที่เกี่ยวข้องกับการ 

ทำงาน หรือ

2.    หลักฐานการผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

(ค)    คำแนะนำในการประเมิน

- N/A - 

(ง)    วิธีการประเมิน

1.    ข้อสอบปรนัย 

2.    ข้อสอบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ หรือรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางปัญญา โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางปัญญาเพื่อสนับสนุนให้เยาวชนใช้ความรู้หรือสิ่งที่ได้รับจากการเรียนรู้นั้นในการแก้ปัญหาและพัฒนาตนเอง (ใจทิพย์ ณ สงขลา, 2561)

ทักษะชีวิต คือ ชุดของความสามารถ ทัศนคติ และความสามารถทางจิตสังคม ที่ช่วยให้บุคคลสามารถเรียนรู้ ตัดสินใจและใช้สิทธิ์ในการดำเนินชีวิตอย่างมีสุขภาพดีและมีประสิทธิผล และส่งผลให้สามารถเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้ (UNICEF, 2019)

ทักษะทางสังคม คือ การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล รวมถึงความสามารถของบุคคลในการสื่อสาร การทำงานร่วมกัน การแก้ไขข้อขัดแย้ง และการเจรจาต่อรอง (UNICEF, 2019)

ทักษะดิจิทัล คือ ทักษะในการใช้และเข้าใจในเทคโนโลยี เพื่อใช้สืบค้นข้อมูลและจัดการข้อมูล สื่อสารทำงานร่วมกัน สร้างและแบ่งปันเนื้อหา สร้างความรู้และแก้ไขปัญหาอย่างปลอดภัย มีวิจารณญาณและมีจริยธรรมในลักษณะที่เหมาะสมกับอายุของบุคคล ภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (อ้างอิงมาแล้ว)

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1.    ข้อสอบปรนัย

2.    ข้อสอบสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ