Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ สาขางานบริการด้านเยาวชน อาชีพผู้ทำงานกับเยาวชน ระดับ 6


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานเยาวชน เยาวชน และจริยธรรมในการทำงานร่วมกับเยาวชน
1
2
3
4
5
6
7
ใช้การสื่อสารเชิงบวกเพื่อสร้างความไว้วางใจ
8
9
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ของเยาวชน
10
11
12
13
14
ร่วมขับเคลื่อนนโยบาย ในการพัฒนาและการมีส่วนร่วมของเยาวชน
15
16
ส่งเสริมการเรียนรู้สิทธิของเยาวชน
17
18
ออกแบบและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ของเยาวชน
19
20
21
สนับสนุนเยาวชนให้รับผิดชอบต่อตนเอง รวมถึง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมของตนเอง
22
23

ยินดีต้อนรับ