คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ สาขางานบริการด้านเยาวชน อาชีพผู้ทำงานกับเยาวชน ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ สาขางานบริการด้านเยาวชน อาชีพผู้ทำงานกับเยาวชน ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ผู้ผ่านคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4 สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ สาขางานบริการด้านเยาวชน อาชีพผู้ทำงานกับเยาวชน เป็นผู้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานเยาวชน เยาวชน และจริยธรรมในการทำงานกับเยาวชน ตลอดจนแนวคิดการพัฒนาเยาวชนเชิงบวก เข้าใจความต้องการทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมของเยาวชน  ตระหนักถึงสิทธิพื้นฐานของเยาวชน แสดงให้เห็นถึงความประพฤติที่มีจริยธรรมในการทำงานกับเยาวชน  ใช้การสื่อสารเชิงบวกและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความไว้วางใจ ความสามารถและความมั่นใจของเยาวชน  ใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องสำหรับการรวบรวมข้อมูลและการประเมินผล ให้การสนับสนุนเยาวชนในการได้รับบริการที่จำเป็น และร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเยาวชนภายในชุมชน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ สาขางานบริการด้านเยาวชน อาชีพผู้ทำงานกับเยาวชน ระดับ 4 ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้ 
1.    อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ 
2.    มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือมีความสามารถในการอ่าน เขียน ภาษาไทยได้
3.    ต้องแสดงหลักฐานประสบการณ์การทำงานด้านสังคม (ในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง) มาอย่างน้อย 2 ปี
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานสังคมสงเคราะห์ (3412)

ผู้ทำงานกับเยาวชน

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PET-BUZJ-052B มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานเยาวชน เยาวชน และจริยธรรมในการทำงานร่วมกับเยาวชน
PET-GTFM-053B ใช้การสื่อสารเชิงบวกเพื่อสร้างความไว้วางใจ
PET-VKVQ-054B สร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเยาวชน
PET-JQVX-062B สนับสนุนเยาวชนให้เข้าถึงบริการที่จำเป็น
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ