หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

สนับสนุนเยาวชนให้เข้าถึงบริการที่จำเป็น

สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PET-JQVX-062B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ สนับสนุนเยาวชนให้เข้าถึงบริการที่จำเป็น

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ทำงานกับเยาวชน


1 3412 ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานสังคมสงเคราะห์

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ เป็นผู้ที่สามารถใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการเก็บข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับเยาวชน และ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  ใช้วิธีการที่เหมาะสมในการสนับสนุนให้เยาวชนระบุความต้องการและเป้าหมายของตนเอง  สามารถกำหนดและประสานความร่วมมือกับบุคคล หน่วยงาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้เยาวชนเข้าถึงบริการที่เหมาะสม

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้ทำงานกับเยาวชน

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
-    อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก -    พ.รบ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546-    พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560-    พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไข้ฉบับเพิ่มเติม พ.ศ. 2545-    พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550-    พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550  -    พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559-    พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
20211

ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับเยาวชน

1.รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ทั้งจากเยาวชน ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสม

20211.01 213850
20211

ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับเยาวชน

2.ปฏิบัติตามกฎระเบียบในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) พ.ศ. 2562 (2019)

20211.02 213851
20211

ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับเยาวชน

3.บันทึกจัดเก็บข้อมูลและข้อเท็จจริงอย่างถูกต้องและครบถ้วนโดยไม่บิดเบือนและรักษาความลับ

20211.03 213852
20212

สนับสนุนให้เยาวชนประเมินความต้องการและเป้าหมายของตนเอง

1.ร่วมกับเยาวชนในการระบุความต้องการและเป้าหมายของเยาวชน

20212.01 213853
20212

สนับสนุนให้เยาวชนประเมินความต้องการและเป้าหมายของตนเอง

2.ร่วมกับเยาวชนกำหนดวิธีการสนับสนุนที่เหมาะสม และร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้บริการ

20212.02 213854
20213

สนับสนุนให้เยาวชนเข้าถึงบริการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.ระบุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้บริการแก่เยาวชน

20213.01 213855
20213

สนับสนุนให้เยาวชนเข้าถึงบริการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.ร่วมมือกับหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกให้เยาวชนเข้าถึงบริการที่เหมาะสม

20213.02 213856

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1.    ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เช่น การตั้งคำถาม การฟังอย่างกระตือรือร้น 

2.    ทักษะการการสังเกต 

3.    ทักษะการเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูล

4.    ทักษะการคิดวิเคราะห์ และการสรุปประเด็นสำคัญ

5.    ทักษะการประยุกต์ใช้กฎระเบียบตาม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

6.    ทักษะในการประสานงาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1.    ความรู้เกี่ยวกับความต้องการขั้นพื้นฐานในบริบททางสังคมต่าง ๆ ของเยาวชน ครอบคลุมสภาพแวดล้อม พลวัตของครอบครัว และสภาพแวดล้อมของชุมชน ซึ่งรวมถึงการตระหนักถึงองค์ประกอบที่อาจอำนวยความสะดวก ส่งเสริม หรือขัดขวางความสามารถของเยาวชนในการเข้าถึงบริการที่สำคัญซึ่งจำเป็นต่อการพัฒนาและความเป็นอยู่ที่ดีของเยาวชน

2.    ความรู้เกี่ยวกับการจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูล

3.    ความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดเกี่ยวกับการรักษาความลับ PDPA และกฎระเบียบด้านการคุ้มครองข้อมูล

4.    ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้เครื่องมือและซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเยาวชน

5.    ความรู้เกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานเยาวชน

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก)    หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1.    หลักฐานแสดงประสบการณ์การทำงานกับเยาวชน หรือ การทำงานที่เกี่ยวข้อง

2.    หลักฐานการผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

3.    ผลงาน/รางวัล จากการปฏิบัติงาน

(ข)    หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1.    หลักฐานการเรียน เช่น วุฒิการศึกษาแสดงการจบการศึกษาในหลักสูตร/คณะที่เกี่ยวข้องกับการ 

ทำงาน หรือ

2.    หลักฐานการผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

(ค)    คำแนะนำในการประเมิน

- N/A - 

(ง)    วิธีการประเมิน

1.    ข้อสอบปรนัย

2.    ข้อสอบสัมภาษณ์

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล  เช่น 1) แบบสอบถาม (ปลายปิดและปลายเปิด) 2) การสัมภาษณ์ 3) การสนทนากลุ่ม 4) การสังเกตการณ์  และ 5) การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ  (ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ และ อัจฉรา ชำนิประศาสน์,2550) 

สนับสนุนให้เยาวชนเข้าถึงบริการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง การร่วมกับเยาวชนในการประเมินความต้องการพื้นฐานที่จำเป็นต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในเบื้องต้น และประเมินความต้องการในการพัฒนาตนเองของเยาวชน เพื่อร่วมมือกับหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องในการอำนวยความสะดวกให้เยาวชนเข้าถึงบริการและการพัฒนาที่เหมาะสม  (กรมการพัฒนาชุมชน,2565)

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1.    ข้อสอบปรนัย 

2.    ข้อสอบสัมภาษณ์

 ยินดีต้อนรับ