หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ส่งเสริมการเรียนรู้สิทธิของเยาวชน

สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PET-NGZQ-070B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ส่งเสริมการเรียนรู้สิทธิของเยาวชน

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

เจ้าหน้าที่ให้บริการเยาวชน


1 3412 ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานสังคมสงเคราะห์

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ เป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเยาวชนภายใต้กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึง อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ฯลฯ สามารถสร้างความตระหนักรู้ของเยาวชนถึงความสำคัญของการส่งเสริมและปกป้องสิทธิของตนเองและผู้อื่น ตลอดจนร่วมมือกับเยาวชนในการสำรวจ ออกแบบ และดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิของเยาวชน

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้ทำงานกับเยาวชน

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
-    อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก -    พ.รบ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546-    พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560-    พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไข้ฉบับเพิ่มเติม พ.ศ.2545-    พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 -    พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
40111

ส่งเสริมให้เยาวชนรับรู้ ตระหนัก และปกป้องสิทธิของตนเองและผู้อื่น

1.ร่วมกับเยาวชนสำรวจและระบุบทบาท สิทธิและความรับผิดชอบของเยาวชน และวิธีการปกป้องสิทธิของเยาวชนและผู้อื่น

40111.01 213886
40111

ส่งเสริมให้เยาวชนรับรู้ ตระหนัก และปกป้องสิทธิของตนเองและผู้อื่น

2.ร่วมกับเยาวชนในการออกแบบและดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงสิทธิของตน และเพื่อปกป้องสิทธิของตนเองและผู้อื่นผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วม

40111.02 213887
40112

ส่งเสริมสิทธิเยาวชน

1.สนับสนุนสิทธิเยาวชนเพื่อตนเอง กลุ่มเพื่อน เพื่อนร่วมงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ

40112.01 213888
40112

ส่งเสริมสิทธิเยาวชน

2.ปฏิบัติหน้าที่ตามด้วยอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และกฎหมายอื่น ๆ

40112.02 213889

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1.    ทักษะการสื่อสารเชิงบวก

2.    ทักษะการการเสริมพลังและสร้างแรงจูงใจ

3.    ทักษะในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1.     ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสิทธิเยาวชน

2.     ความรู้เกี่ยวกับหลักการสิทธิมนุษยชน

3.     ความรู้เกี่ยวกับ the Convention on the Rights of the Child and General comment No. 20 (2016) on the implementation of the rights of the child during adolescence

4.     ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวช้องกับสิทธิและเยาวชน 

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก)    หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1.    หลักฐานแสดงประสบการณ์การทำงานกับเยาวชน หรือ การทำงานที่เกี่ยวข้อง

2.    หลักฐานการผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

3.    ผลงาน/รางวัล จากการปฏิบัติงาน

(ข)    หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1.    หลักฐานการเรียน เช่น วุฒิการศึกษาแสดงการจบการศึกษาในหลักสูตร/คณะที่เกี่ยวข้องกับการ 

ทำงาน หรือ

2.    หลักฐานการผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

(ค)    คำแนะนำในการประเมิน

- N/A - 

(ง)    วิธีการประเมิน

1.    ข้อสอบปรนัย 

2.    ข้อสอบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

การสำรวจ หมายถึง การร่วมกับเยาวชนเก็บรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ โดยใช้แบบสอบถาม ในประเด็นบทบาท สิทธิ ความรับผิดชอบ และวิธีการปกป้องสิทธิของเยาวชน และผู้อื่นในพื้นที่เป้าหมาย โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการเก็บรวมรวมข้อมูล (UNICEF,2014, Stephanie Holt, Robbie Gilligan, Louise Caffrey & Eavan Brady,2023,UNESCO, 2019, Celia Keenaghan and Sue Redmond,2016, and  Sarah M Flanagan, Sheila Greenfield, Jane Coad, and Susan Neilson,1015)

การส่งเสริมให้เยาวชนรับรู้ ตระหนัก และปกป้องสิทธิตนเองและผู้อื่น หมายถึง การสร้างกระบวนการเรียนรู้เรื่องสิทธิของเยาวชน ผ่านการทำงานร่วมกับเยาวชนตั้งแต่การสำรวจบทบาท สิทธิและความรับผิดชอบของเยาวชน วิธีการปกป้องสิทธิของเยาวชนและผู้อื่น แล้วนำผลการสำรวจมาออกแบบและดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรับรู้ ตระหนัก ปกป้องสิทธิของตนเองและผู้อื่น (Council of Europe, 2017,HER CHOICE,2020,EQUINET European Network of Equality Bodies,2021, and ILO,2024)

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1.    ข้อสอบปรนัย

2.    ข้อสอบสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ