หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

สนับสนุนเยาวชนให้รับผิดชอบต่อตนเอง รวมถึง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมของตนเอง

สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PET-TSML-076B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ สนับสนุนเยาวชนให้รับผิดชอบต่อตนเอง รวมถึง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมของตนเอง

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

เจ้าหน้าที่ให้บริการเยาวชน


1 3412 ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานสังคมสงเคราะห์

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ เป็นผู้เสริมพลังและส่งเสริมความรู้สึกเชื่อมโยงทางสังคม และความรับผิดชอบของเยาวชนต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม สามารถส่งเสริมให้เยาวชนได้รับความรู้และมีส่วนร่วมในการเป็นพลเมือง โดยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชนในวงกว้างและการมีส่วนร่วมของเยาวชนในชุมชนของตน 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้ทำงานกับเยาวชน

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
-    อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก -    พ.รบ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546-    พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
40121

สนับสนุนเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง

1) ร่วมกับเยาวชนในการระบุองค์ประกอบต่าง ๆ ของหน้าที่พลเมือง

40121.01 213457
40121

สนับสนุนเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง

2) ส่งเสริมให้เยาวชนสามารถปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมือง

40121.02 213458
40121

สนับสนุนเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง

3) ทำงานร่วมกับเยาวชนในการออกแบบ ดำเนินการ ติดตาม และประเมินผลกิจกรรมเพื่อส่งเสริมหน้าที่พลเมืองของเยาวชน

40121.03 213459
40122

ส่งเสริมเยาวชนให้มีความรู้สึกเชื่อมโยงทางสังคมและรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม

1) สร้างความตระหนักรู้ในกลุ่มเยาวชนเกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบ และส่งเสริมความเชื่อมโยงทางสังคม และความรับผิดชอบของเยาวชนต่อครอบครัว ชุมชนและสังคม

40122.01 213454
40122

ส่งเสริมเยาวชนให้มีความรู้สึกเชื่อมโยงทางสังคมและรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม

2) ร่วมกับเยาวชนในการระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการส่งเสริมความรู้สึกเชื่อมโยงทางสังคมและความรับผิดชอบของเยาวชนต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม

40122.02 213455
40122

ส่งเสริมเยาวชนให้มีความรู้สึกเชื่อมโยงทางสังคมและรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม

3) ร่วมกับเยาวชนในการวางแผนและจัดกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมความรับผิดชอบของเยาวชนต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม

40122.03 213456

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1.    ทักษะการสื่อสารเชิงบวก

2.    ทักษะในการออกแบบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน

3.    ทักษะการสร้างแรงจูงใจและการเสริมพลัง 

4.    ทักษะการให้คำปรึกษาแนะนำ

5.    ทักษะในการวางแผน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1.    ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสิทธิและความรับผิดชอบของเยาวชน

2.    ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่พลเมือง

3.    ความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดทางกฎหมาย กฎระเบียบ และหลักปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็กและ

4.    เยาวชน รวมถึงบริบทท้องถิ่น สังคม และการเมือง

5.    ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวช้องเยาวชน

6.    ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่ส่งเสริมความเชื่อมโยงและหน้าที่พลเมืองของเยาวชน 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก)    หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1.    หลักฐานแสดงประสบการณ์การทำงานกับเยาวชน หรือ การทำงานที่เกี่ยวข้อง

2.    หลักฐานการผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

3.    ผลงาน/รางวัล จากการปฏิบัติงาน

(ข)    หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1.    หลักฐานการเรียน เช่น วุฒิการศึกษาแสดงการจบการศึกษาในหลักสูตร/คณะที่เกี่ยวข้องกับการ 

ทำงาน หรือ

2.    หลักฐานการผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

(ค)    คำแนะนำในการประเมิน

- N/A - 

(ง)    วิธีการประเมิน

1.    ข้อสอบปรนัย 

2.    ข้อสอบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

พลเมืองที่เข้มแข็ง ประกอบไปด้วยคุณลักษณะสำคัญ คือ 1) ความรู้และความเข้าใจในการเป็นพลเมือง 2) ทักษะที่จำเป็นของการเป็นพลเมือง และ 3) การเห็นคุณค่าและทัศนคติเชิงบวกต่อความรับผิดชอบการเป็นพลเมือง (Peannithi Sirithiradon, Angsi Nan Ittarakamhaeng, and Sudarat Tantiwiwat, 2022)ส่งเสริมความรู้สึกความเชื่อมโยงทางสังคมและความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชนและสังคมของเยาวชน หมายถึง การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนและอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้เกี่ยวกับความรับผิดชอบผ่านความพยายามในการทำงานร่วมกัน เยาวชนที่รักษาความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเพื่อน ครอบครัว และกลุ่มชุมชนมีแนวโน้มที่จะพัฒนาความรู้สึกมั่นคงและเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนมากขึ้น การเชื่อมโยงเหล่านี้มีส่วนช่วยในการพัฒนาค่านิยมที่เข้มแข็ง และลดโอกาสที่จะมีพฤติกรรมที่เป็นภัย กลยุทธ์ในการส่งเสริมความเชื่อมโยงนี้อาจรวมถึงการส่งเสริมความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของการหารือถึงวิธีที่เยาวชนสามารถกระชับความสัมพันธ์ของตน โดยการสนับสนุนเพื่อน ดูแลสมาชิกในครอบครัว และมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนอย่างกระตือรือร้น นอกจากนี้ ยังมีส่วนร่วมในกิจกรรมอื่น ๆ เช่น ค่ายครอบครัว การร่วมกลุ่มอาสาสมัครในการจัดการขยะในชุมชน และการรณรงค์ต่อต้านการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใกล้สถาบันการศึกษา สามารถร่วมกันออกแบบและดำเนินการได้ (CBT Professionals, 2013; Nattapat Machimabura, 2020; Ginsburg, 2011) 

ความรับผิดชอบของเยาวชนต่อชุมชนและสังคม หมายถึง เยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันปัญหาสังคม มีคุณธรรมจริยธรรม เคารพกฎหมายและระเบียบ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย (Sulaiman Safi, 2020)

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1.    ข้อสอบปรนัย

2.    ข้อสอบสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ