คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ สาขางานประนีประนอมข้อพิพาท ผู้ประนอม ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ สาขางานประนีประนอมข้อพิพาท ผู้ประนอม ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในการประกอบอาชีพผู้ประนอม ระดับ 5 โดยมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการประนอมข้อพิพาทระหว่างประเทศ ประนอมข้อพิพาทประเด็นที่มีความซับซ้อน ประนอมข้อพิพาทที่ต้องการความเชี่ยวชาญพิเศษ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

บุคคลที่ประสงค์ขอรับรองสมรรถนะเพื่อรับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพตามประกาศของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องดำเนินการดังนี้ 
1. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและหลักฐานที่ต้องแสดงดังนี้
1) มีประสบการณ์จำนวนข้อพิพาทในลักษณะซับซ้อนหรือเชี่ยวชาญเฉพาะหรือความแตกต่างทางสังคมวัฒนธรรมหรือระหว่างประเทศ มาไม่น้อยกว่า 3 คดี  หรือ
2) ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประนอมกับสถาบันอนุญาโตตุลาการหรือหน่วยงานอื่นอย่างต่อเนื่อง 3 ปี
3) ผู้ที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อขอการรับรองในคุณวุฒินี้จะต้องมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือแสดงว่ามีความรู้ ทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์ ตามหน่วยสมรรถนะ 3 หน่วยที่กำหนดในคุณวุฒินี้ 

2. ผู้ที่จะได้รับการรับรองต้องผ่านการประเมินสมรรถนะดังนี้
1) ได้รับการประเมินและรับรองสมรรถนะตามหน่วยสมรรถนะบังคับทั้งหมด 3 หน่วย 
2) แสดงหลักฐานตามข้อ 1. ครบถ้วนแล้วได้รับการรับรองจากเจ้าหน้าที่สอบ


 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (2619)

บุคคลผู้ประกอบอาชีพในอาชีพผู้ประนอม อาชีพผู้ไกล่เกลี่ย หรือผู้ประกอบอาชีพที่มีลักษณะตาม พ.ร.บ. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PET-GFKF-018B ประนอมข้อพิพาทระหว่างประเทศ
PET-LDEL-019B ประนอมข้อพิพาทประเด็นที่มีความซับซ้อน
PET-CSWK-020B ประนอมข้อพิพาทที่ต้องการความเชี่ยวชาญพิเศษ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ