คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

     เป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพเฉพาะทางตามหลักการหรือทฤษฎีในสายงาน สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาภายใต้สภาพแวดล้อมการทำงานได้ด้วยตนเอง มีความรู้และทักษะในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ สามารถวิเคราะห์การขายทรัพย์โดยการตรวจสอบทำเล เพื่อสำรวจที่ตั้ง เส้นทาง และจุดเด่นของทรัพย์ ตรวจสอบสภาพแวดล้อม เพื่อสำรวจสภาพเส้นทาง และข้อมูลทางกายภาพของทรัพย์ ตรวจสอบทรัพย์ เพื่อสำรวจสภาพทรัพย์ ความเหมาะสมของราคาทรัพย์ รวมถึงการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์และผู้มีกรรมสิทธิ์ของทรัพย์ สามารถวิเคราะห์ตลาดโดยการตรวจสอบอุปสงค์และอุปทานของตลาด เพื่อวิเคราะห์ความต้องการของผู้ซื้อและผู้ขาย สำรวจข้อมูลราคาตลาด รวมถึงการตรวจสอบราคาประเมินกับทางราชการ ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค ตรวจสอบข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ การเมือง และนโยบายภาครัฐ เพื่อรวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบ และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ ที่ส่งผลต่อการซื้อ/ขายทรัพย์ สามารถวิเคราะห์ลูกค้าโดยการวิเคราะห์ความต้องการพื้นฐานของลูกค้าในการซื้อ/ขายทรัพย์ วิเคราะห์ความสามารถในการซื้อ วิเคราะห์รายได้ เพื่อประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าและวางแผนการเงินให้กับลูกค้า มีความรู้และทักษะในการทำนิติกรรม สามารถเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ/ขายและเอกสารประกอบทั้งหมด ตรวจสอบเอกสารก่อนโอนกรรมสิทธิ์ ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ รวมถึงรายงานการทำธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ทั้งนี้ จะต้องดำเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ โดยปฏิบัติงาน และปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.ผู้ที่จะขอการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ระดับ 4 จะต้องมีคุณสมบัติ
ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
        1.1 มีประสบการณ์ทำงานเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ อย่างน้อย 1 ปี พร้อมแสดงหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้อง หรือ 
        1.2 หากมีประสบการณ์ทำงานไม่ถึง 1 ปี จะต้องแสดงผลงาน อย่างน้อย 3 งาน  
2.ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
หมายเหตุ: หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ แบ่งตามประเภทของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ดังนี้
    กรณีนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ ต้องมีหลักฐาน ดังต่อไปนี้
- สัญญาแต่งตั้งนายหน้าหรือตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์
- สำเนาโฉนด หรือ สำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
- หนังสือสัญญาขายที่ดิน (ทด.13) หรืออาคารชุด (อช.16) 
กรณีนายหน้าเช่าอสังหาริมทรัพย์  ต้องมีหลักฐาน ดังต่อไปนี้
- สัญญาแต่งตั้งนายหน้าหรือตัวแทนเช่าอสังหาริมทรัพย์
- สำเนาโฉนด หรือ สำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
- หนังสือสัญญาเช่า

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
RES-SMRT-582A ดำเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
RES-RPTT-583A ตรวจสอบทำเล
RES-CDDH-584A ตรวจสอบสภาพแวดล้อม
RES-CRKJ-585A ตรวจสอบทรัพย์
RES-RTQI-586A ตรวจสอบอุปสงค์และอุปทานของตลาด
RES-ZJHY-587A ตรวจสอบพฤติกรรมผู้บริโภค
RES-QXAG-588A ตรวจสอบสภาพเศรษฐกิจ การเมือง และนโยบายภาครัฐ
RES-YSXO-589A วิเคราะห์ความจำเป็นและความสามารถทางการเงินของลูกค้า
RES-PLVU-597A ทำนิติกรรม
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0120-A : บริษัท เรียลตี้วัน เอสเตท (ประเทศไทย) จำกัด
CB-0140-A : บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด
CB-0192-A : สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ