หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบพฤติกรรมผู้บริโภค

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RES-ZJHY-587A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ตรวจสอบพฤติกรรมผู้บริโภค

3. ทบทวนครั้งที่ 3 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

     3334 ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์และผู้จัดการทรัพย์สิน6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
     หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบไปด้วยความรู้และทักษะที่จำเป็นในการตรวจสอบพฤติกรรมผู้บริโภค โดยสามารถสำรวจข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค และวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
     ผู้ประกอบอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
     นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (ประจำ) หรือผู้ที่สนใจทั่วไป หรือกลุ่มบุคคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
20202.01

สำรวจข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค

1.กำหนดขอบเขตพื้นที่ในการสำรวจอย่างชัดเจน

20202.01.01 188704
20202.01

สำรวจข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค

2.กำหนดเส้นทางในการสำรวจอย่างชัดเจน โดยใช้เครื่องมือ 

20202.01.02 188705
20202.01

สำรวจข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค

3.กำหนดประเภท ชนิด สินค้าที่จะทำการสำรวจให้ชัดเจน

20202.01.03 188706
20202.01

สำรวจข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค

4.เก็บข้อมูลสินค้าตามประเภท ชนิด ราคาประกาศขายในพื้นที่และเส้นทางที่กำหนด

20202.01.04 188707
20202.02

วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค

1.ตรวจสอบสถานะของสินค้าที่ประกาศขาย ตามประเภท ชนิด ระดับราคาในพื้นที่และเส้นทางที่กำหนด

20202.02.01 188708
20202.02

วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค

2.วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค 

20202.02.02 188709
20202.02

วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค

3.จัดทำบันทึกการสำรวจและวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคจากสถานะของสินค้า

20202.02.03 188710

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

     1. ทักษะในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลประเภทสินค้าที่ผู้บริโภคนิยมซื้อในพื้นที่ที่กำหนด 

     2. ทักษะในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลระดับราคาที่ผู้บริโภคนิยมซื้อ ในพื้นที่ที่กำหนด

(ข) ความต้องการด้านความรู้

     1. หลักการและวิธีการเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลประเภทสินค้าที่ผู้บริโภคนิยมซื้อในพื้นที่ที่กำหนด 

     2. หลักการและวิธีการเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลระดับราคาที่ผู้บริโภคนิยมซื้อในพื้นที่ที่กำหนด


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

     หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

     (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

          1. เอกสาร/หลักฐานรับรองการทำงาน

          2. เอกสาร/หลักฐานการอบรมเชิงปฏิบัติการ

          3. แฟ้มสะสมผลงาน และ/หรือ

          4. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

     (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

          1.  ผลการทดสอบข้อเขียน

          2.  ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

     (ค) คำแนะนำในการประเมิน

          เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะ ตรวจสอบพฤติกรรมผู้บริโภค โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้ ประกอบการพิจารณาเข้าสู่กระบวนการประเมินสมรรถนะ

     (ง) วิธีการประเมิน

          พิจารณาตามหลักฐานความรู้และประสบการณ์การปฏิบัติงาน คือ การสอบข้อเขียน


15. ขอบเขต (Range Statement)

     ขอบเขตของการปฏิบัติงาน ตรวจสอบพฤติกรรมผู้บริโภค ครอบคลุมตั้งแต่การสำรวจข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค และวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค

     (ก) คำแนะนำ  

          1. สำหรับผู้เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องสามารถอธิบายวิธีการสำรวจข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค และวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค

          2. สำหรับเจ้าหน้าที่สอบจะต้องพิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ให้ตรงตามที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะนี้

     (ข) คำอธิบายรายละเอียด

          N/A


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

     18.1 การสอบข้อเขียนยินดีต้อนรับ