หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ทำนิติกรรม

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RES-PLVU-597A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ทำนิติกรรม

3. ทบทวนครั้งที่ 3 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

     3334 ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์และผู้จัดการทรัพย์สิน6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
     หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบไปด้วยความรู้และทักษะที่จำเป็นในการ ทำนิติกรรม โดยสามารถเตรียมเอกสารซื้อขายและเอกสารประกอบ ตรวจสอบสภาพทรัพย์และเอกสารก่อนโอนกรรมสิทธิ์ ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ และรายงานการทำธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ของ ปปง.

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
     ผู้ประกอบอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
     1. มาตรา 456 สัญญาจะซื้อจะขาย      2. รายงานการทำธุรกรรม มาตรา 16 (4) ตาม พรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
20501.01

เตรียมเอกสารซื้อขาย และเอกสารประกอบ

1.จัดเตรียมสำเนาเอกสารจำเพาะของทรัพย์ที่ตกลงจะซื้อจะขายให้ครบถ้วน

20501.01.01 188843
20501.01

เตรียมเอกสารซื้อขาย และเอกสารประกอบ

2.จัดเตรียมเอกสารผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่จะซื้อจะขาย

20501.01.02 188844
20501.01

เตรียมเอกสารซื้อขาย และเอกสารประกอบ

3.เตรียมสัญญาจะซื้อจะขายทรัพย์สินและกำหนดเงินวางมัดจำ

20501.01.03 188845
20501.01

เตรียมเอกสารซื้อขาย และเอกสารประกอบ

4.เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน

20501.01.04 188846
20501.01

เตรียมเอกสารซื้อขาย และเอกสารประกอบ

5.เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อไถ่ถอน หากทรัพย์ยังติดจำนอง

20501.01.05 188847
20501.02

ตรวจสอบสภาพทรัพย์และเอกสารก่อนโอนกรรมสิทธิ์

1.ตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สินให้ตรงกับเอกสารจะซื้อจะขาย

20501.02.01 188848
20501.02

ตรวจสอบสภาพทรัพย์และเอกสารก่อนโอนกรรมสิทธิ์

2.ตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารประกอบการโอนกรรมสิทธิ์ให้ตรงกับข้อตกลง

20501.02.02 188849
20501.02

ตรวจสอบสภาพทรัพย์และเอกสารก่อนโอนกรรมสิทธิ์

3.ตรวจสอบความพร้อมเอกสารทางการเงินก่อนโอนกรรมสิทธิ์

20501.02.03 188850
20501.03

ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์

1.คำนวณและตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์

20501.03.01 188851
20501.03

ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์

2.ตรวจสอบเอกสารและรายละเอียดสัญญาที่เกี่ยวข้องในการโอนกรรมสิทธิ์

20501.03.02 188852
20501.04

รายงานการทำธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ของ ปปง.

1.ตรวจสอบประวัติและรายชื่อบุคคลตามเอกสารของ ปปง.

20501.04.01 188853
20501.04

รายงานการทำธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ของ ปปง.

2.จัดทำรายงานผลการตรวจสอบประวัติและรายชื่อบุคคลที่พบมีเหตุอันควรสงสัยตามเอกสารของ ปปง.

20501.04.02 188854
20501.04

รายงานการทำธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ของ ปปง.

3.จัดเก็บเอกสาร ผู้ซื้อ ผู้ขาย เพื่อเป็นหลักฐานตามหลักเกณฑ์ของ ปปง.

20501.04.03 188855

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

     1. ทักษะในการทำสัญญาจะซื้อจะขายและมัดจำ

     2. ทักษะในการเตรียมและตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องในการทำสัญญาจะซื้อจะขายของผู้ซื้อและผู้ขาย

     3. ทักษะในการเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินของผู้ซื้อและผู้ขาย

     4. ทักษะในการคำนวณค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์

(ข) ความต้องการด้านความรู้

     1. การทำเอกสารสัญญาจะซื้อจะขาย

     2. การทำรายการเอกสารและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการทำสัญญาจะซื้อจะขาย

     3. การทำรายการเอกสารการเงินและเอกสารใช้กับสถาบันการเงิน

     4. การคิดคำนวณค่าโอนกรรมสิทธิ์

     5. การเก็บเอกสารผู้ซื้อผู้ขาย เพื่อเป็นหลักฐานตามเกณฑ์ ปปง. 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

     หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน(Performance Criteria) และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

     (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

          1. เอกสาร/หลักฐานรับรองการทำงาน

          2. เอกสาร/หลักฐานการอบรมเชิงปฏิบัติการ

          3. แฟ้มสะสมผลงาน และ/หรือ

          4. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

     (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

          1. ผลการทดสอบข้อเขียน

          2. ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

     (ค) คำแนะนำในการประเมิน    

          เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะ ทำนิติกรรม โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้ ประกอบการพิจารณาเข้าสู่กระบวนการประเมินสมรรถนะ

     (ง) วิธีการประเมิน

          พิจารณาตามหลักฐานความรู้และประสบการณ์การปฏิบัติงาน คือ การสอบข้อเขียน


15. ขอบเขต (Range Statement)

     ขอบเขตของการปฏิบัติงาน ทำนิติกรรม ครอบคลุมตั้งแต่ การเตรียมเอกสารซื้อขาย และเอกสารประกอบ การตรวจสอบสภาพทรัพย์และเอกสารก่อนโอนกรรมสิทธิ์ การดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ และการรายงานการทำธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ของ ปปง.

     (ก) คำแนะนำ

          1. สำหรับผู้เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องสามารถอธิบายวิธีการเตรียมเอกสารซื้อขาย และเอกสารประกอบ การตรวจสอบสภาพทรัพย์และเอกสารก่อนโอนกรรมสิทธิ์ การดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ และการรายงานการทำธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ของ ปปง.

          2. สำหรับเจ้าหน้าที่สอบจะต้องพิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ให้ตรงตามที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะนี้

     (ข) คำอธิบายรายละเอียด

          การรายงานการทำธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ของ ปปง. หมายถึง ผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมตามแนวทางปฏิบัติ ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจระบบการชําระเงินภายใต้การกํากับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชําระเงิน และผู้ประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินภายใต้การกํากับตาม กฎหมายว่าด้วยระบบการชําระเงิน ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

     18.1 การสอบข้อเขียนยินดีต้อนรับ