คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่ทำอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์เป็นหลัก ที่มีลักษณะ ความประสงค์ และแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อที่จะสามารถดำเนินการ สนับสนุนและการดำเนินการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ปฏิบัติวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ เป็นอาชีพหลัก มีองค์ความรู้ เข้าใจในพื้นฐานเบื้องต้น โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้เชี่ยวชาญ มีความเข้าใจในจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีความเข้าใจในเอกสารสิทธิ์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ตนเอง จะต้องดูแลต่อลูกค้า มีความเข้าใจในกระบวนการของการดำเนินงานได้ในระดับต้น โดยมีการควบคุมของผู้เชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงาน และดำเนินงานนายหน้าอสังหาริมทรัพย์เป็นหลัก รับรู้ได้เชิงสำเร็จ

 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ระดับ 2 ต้องผ่านเกณฑ์ การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 1 จำนวน 1 หน่วยสมรรถนะ ระดับ 2 จำนวน 2 หน่วยสมรรถนะ

2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ระดับ 2 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือเป็นผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ คุณุวฒิวิชาชีพ ระดับ 1

- เป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มาไม่น้อยกว่า 3 เดือน และมีหลักฐานการทำสัญญาแต่งตั้งนายหน้าหรือตัวแทนนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 1 งาน พร้อมสำเนาโฉนดและสำเนาบัตรประชาชนผู้ฝากขาย

- ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

3.การต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ(Assessment Standard

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่สนใจประกอบอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มบุคคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

หมายเหตุ :N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
RES-ASA-2-029ZB ตรวจสอบสภาพแวดล้อม
RES-ASA-2-030ZB ตรวจสอบทรัพย์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0143-A : บริษัท โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จำกัด
CB-0095-A : บริษัท วินเนอร์ เอสเตท เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
CB-0262-A : บริษัท อี.ดี. เรียลเอสเตท จำกัด
CB-0119-A : บริษัท อีอาร์เอ พร็อพเพอร์ตี้ เน็ทเวิร์ค จำกัด

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ