หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบทรัพย์

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RES-ASA-2-030ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ตรวจสอบทรัพย์

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


นายหน้าอสังหาริมทรัพย์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์ สามารถที่จะสำรวจสภาพต่างๆ ของทรัพย์ได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (ประจำ) หรือผู้ที่สนใจทั่วไป หรือกลุ่มบุคคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
20103.01 สำรวจสภาพทรัพย์ 1ทราบข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับตำแหน่งของทรัพย์และตัวทรัพย์ 20103.01.01 109228
20103.01 สำรวจสภาพทรัพย์ 2 ค้นหาตำแหน่งของทรัพย์ด้วยเครื่องมือ 20103.01.02 109229
20103.01 สำรวจสภาพทรัพย์ 3 สำรวจข้อมูลสภาพทางกายภาพของทรัพย์ 20103.01.03 109230
20103.01 สำรวจสภาพทรัพย์ 4 เก็บข้อมูลรายละเอียด ทางกายภาพของทรัพย์ 20103.01.04 109231
20103.01 สำรวจสภาพทรัพย์ 5 จัดทำบันทึกการสำรวจสภาพทางกายภาพของทรัพย์ 20103.01.05 109232

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


มีความรู้พื้นฐานความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น หรือนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และมีประสบการณ์ทำงานในอาชีพที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

- การอ่าน การใช้แผนที่ เพื่อค้นหา- วิเคราะห์ข้อมูลสภาพทรัพย์ทางกายภาพ- การใช้อุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ สมารท์โฟน และอื่นๆในการค้นหาผ่านโปรแกรม Google Map หรือโปรแกรมอื่นๆในลักษณะเดียวกัน- นำความรู้พื้นฐานไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆอย่างมีทักษะและเหตุผล- มีทักษะในอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ เป็นอาชีพหลัก ประเภทใดประเภทหนึ่ง ระดับ 2 หรือต้องมีประสบการณ์ในประกอบวิชาชีพนายหน้า ไม่น้อยกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี หรือเคยมีการประกอบอาชีพนี้บ้างในครั้งคราว

(ข) ความต้องการด้านความรู้

- ความรู้ด้านประเภทของทรัพย์- ความรู้ด้านการตรวจสอบสภาพของทรัพย์ด้านกายภาพ- ความรู้เบื้องต้นด้านการก่อสร้าง โครงสร้างอาคาร- ความรู้เบื้องต้นด้านการอ่านแบบ- ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง (ขึ้นไป)


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
N/A
หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
- ผลการทดสอบข้อเขียนเพื่อวัดผล
คำแนะนำในการประเมิน
- ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับตรวจสอบสภาพของทรัพย์ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน หลักฐานด้านความรู้ในการสำรวจสภาพของทรัพย์
วิธีการประเมิน
- ให้พิจารณาตามหลักฐานความรู้และประสบการณ์ในการทดสอบข้อเขียน


15. ขอบเขต (Range Statement)


- พิจารณาตามหลักฐานความรู้และประสบการณ์ในการทดสอบข้อเขียน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


- ด้านความรู้
- ด้านทักษะ
เครื่องมือการประเมิน
- แบบฟอร์มการทดสอบข้อเขียน 


ยินดีต้อนรับ