คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

     เป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการทำงานหรือประกอบอาชีพที่มีความเชี่ยวชาญทั้งในเชิงเทคนิคและทฤษฎีหรือมีความซับซ้อน หลากหลาย สามารถแก้ไขปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีความรู้และทักษะในการพัฒนาและสร้างเครือข่ายของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ สามารถวางแผนการพัฒนาเครือข่าย โดยการวางแผนการทำงานของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ฝั่งผู้ซื้อและผู้ขาย กำหนดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และแผนการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง กำหนดวิธีการทำงานของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ในเครือข่าย โดยกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ฝั่งผู้ซื้อและผู้ขาย และนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่แนะนำคนซื้อและคนขายกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่รับดำเนินการ รวมถึงกำหนดข้อตกลงเรื่องผลประโยชน์ระหว่างกันให้ชัดเจน มีความรู้และทักษะในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของนายหน้านักลงทุนรายย่อย สามารถจัดหาทรัพย์มาปรับปรุงขาย คำนวณต้นทุนในการปรับปรุงก่อสร้างเพื่อตั้งราคาขาย รวมถึงพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายย่อยจากการวิเคราะห์การลงทุน การจัดหาเงินลงทุน การจัดหาที่ดิน เพื่อกำหนดรูปแบบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายย่อย สามารถบูรณาการการตลาดที่ซับซ้อนในการจัดการประมูลทรัพย์ จัดงานแสดงทรัพย์ และจัดงานเพื่อให้ลูกค้าเข้าชมทรัพย์ มีทักษะในการประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัลในการขายทรัพย์ออนไลน์ สามารถวางแผนขายทรัพย์โดยใช้ช่องทางออนไลน์ กำหนดรูปแบบของแพลตฟอร์มในการขายทรัพย์ รวมถึงกำหนดงบประมาณในการทำการตลาดออนไลน์ สามารถจัดการทรัพย์สินที่มีความซับซ้อน ครอบคลุมทรัพย์ประเภทอุตสาหกรรม ทรัพย์ประเภทพาณิชย์ ทรัพย์ประเภทการลงทุน และทรัพย์ประเภทที่ดินเพื่อการลงทุน มีความรู้และทักษะในการกำหนดกลยุทธ์การตลาดขององค์กรนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ สามารถกำหนดกลยุทธ์การตลาดเพื่อขายทรัพย์ และกำหนดกลยุทธ์การตลาดเพื่อหาทรัพย์มาขาย ทั้งนี้ จะต้องดำเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ โดยปฏิบัติงาน และปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะขอการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ระดับ 6 จะต้องมีคุณสมบัติ
ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
        1.1 มีประสบการณ์ทำงานเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ อย่างน้อย 5 ปี พร้อมแสดงหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้อง หรือ 
        1.2 หากมีประสบการณ์ทำงานไม่ถึง 5 ปี จะต้องแสดงผลงาน (รวมผลงานของทีมงาน) อย่างน้อย 20 งาน  
2. ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
3. แสดงหลักฐานที่แสดงถึงความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะทั้งหมดของ นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ระดับ 5 หากไม่สามารถแสดงหลักฐานของหน่วยสมรรถนะทั้งหมดดังกล่าวได้ จะต้องผ่านการประเมินคุณวุฒิในระดับ 5 ก่อน จึงจะขอการรับรองคุณวุฒิในระดับ 6 ได้
หมายเหตุ: หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ แบ่งตามประเภทของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ดังนี้
    กรณีนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ ต้องมีหลักฐาน ดังต่อไปนี้
- สัญญาแต่งตั้งนายหน้าหรือตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์
- สำเนาโฉนด หรือ สำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
- หนังสือสัญญาขายที่ดิน (ทด.13) หรืออาคารชุด (อช.16) 
    กรณีนายหน้าเช่าอสังหาริมทรัพย์  ต้องมีหลักฐาน ดังต่อไปนี้
- สัญญาแต่งตั้งนายหน้าหรือตัวแทนเช่าอสังหาริมทรัพย์
- สำเนาโฉนด หรือ สำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
- หนังสือสัญญาเช่า 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
RES-SMRT-582A ดำเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
RES-RTHN-592A ประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลในการขายทรัพย์ออนไลน์
RES-UGCJ-594A จัดการทรัพย์สินที่มีความซับซ้อน
RES-BWPJ-595A พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของนายหน้านักลงทุนรายย่อย
RES-ODSQ-596A บูรณาการการตลาดที่ซับซ้อน
RES-WWNO-600A พัฒนาและสร้างเครือข่ายของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
RES-LQUE-601A กำหนดกลยุทธ์การตลาดขององค์กรนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ