คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

     เป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการทำงานหรือประกอบอาชีพโดยใช้เทคนิคและการจัดการค่อนข้างสูง สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ภายใต้สภาพแวดล้อมการทำงานในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงทั่วไปได้มีความรู้และทักษะในการกำกับดูแลทีมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ สามารถบริหารทีมงานนายหน้าอสังหาริมทรัพย์เพื่อวางแผนกำหนดเป้าหมายการทำงาน การสรรหาคัดเลือก การสร้างแรงจูงใจ การให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ และสนับสนุนการทำงาน รวมถึงการติดตามและประเมินผลงานของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ สามารถบริหารค่าตอบแทนของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ เพื่อกำหนดผลงานให้สอดคล้องกับค่าตอบแทน และแผนการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม มีความรู้และทักษะในการพัฒนาระบบการทำงานของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ สามารถพัฒนาระบบงานเพื่อกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน และพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ สามารถกำหนดกลยุทธ์การตลาด โดยการวางแผนสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ กำหนดแผนการขาย และนำเสนอข้อมูลประกอบการตัดสินใจของลูกค้า สามารถกำหนดกลยุทธ์ด้านราคา โดยการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายที่จะเสนอขายทรัพย์เพื่อคัดเลือกทรัพย์ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ตามทำเล และราคาที่เหมาะสม การวิเคราะห์ราคาโดยเปรียบเทียบกับทำเล ประเภท และศักยภาพของทรัพย์ รวมถึงการกำหนดราคาเพื่อเสนอขายทรัพย์ สามารถจัดการหาทรัพย์ตามความต้องการของผู้ซื้อทรัพย์ โดยวิเคราะห์ความต้องการของผู้ซื้อ วิเคราะห์ประเภทของทรัพย์ที่ต้องการซื้อเพื่อตรวจสอบข้อมูลทรัพย์ตามตำแหน่งที่ตั้ง และทำเลการใช้ประโยชน์ของทรัพย์ที่ลูกค้าต้องการ รวมถึงวิเคราะห์งบประมาณและเวลาของทรัพย์ที่ต้องการซื้อ เพื่อวิเคราะห์ความเหมาะสมของงบประมาณ ระยะเวลาในการทำสัญญา และการโอนกรรมสิทธิ์ ทั้งนี้ จะต้องดำเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ โดยปฏิบัติงาน และปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะขอการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ระดับ 5 จะต้องมีคุณสมบัติ
ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
        1.1 มีประสบการณ์ทำงานเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ อย่างน้อย 3 ปี พร้อมแสดงหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้อง หรือ 
        1.2 หากมีประสบการณ์ทำงานไม่ถึง 3 ปี จะต้องแสดงผลงาน (รวมผลงานของทีมงาน) อย่างน้อย 10 งาน  
2. ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
3. แสดงหลักฐานที่แสดงถึงความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะทั้งหมดของ นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ระดับ 4 หากไม่สามารถแสดงหลักฐานของหน่วยสมรรถนะทั้งหมดดังกล่าวได้ จะต้องผ่านการประเมินคุณวุฒิในระดับ 4 ก่อน จึงจะขอการรับรองคุณวุฒิในระดับ 5 ได้
หมายเหตุ: หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ แบ่งตามประเภทของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ดังนี้
    กรณีนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ ต้องมีหลักฐาน ดังต่อไปนี้
- สัญญาแต่งตั้งนายหน้าหรือตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์
- สำเนาโฉนด หรือ สำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
- หนังสือสัญญาขายที่ดิน (ทด.13) หรืออาคารชุด (อช.16) 
    กรณีนายหน้าเช่าอสังหาริมทรัพย์  ต้องมีหลักฐาน ดังต่อไปนี้
- สัญญาแต่งตั้งนายหน้าหรือตัวแทนเช่าอสังหาริมทรัพย์
- สำเนาโฉนด หรือ สำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
- หนังสือสัญญาเช่า 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
RES-SMRT-582A ดำเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
RES-TJHV-590A กำหนดกลยุทธ์การตลาด
RES-LKXW-591A กำหนดกลยุทธ์ด้านราคา
RES-BGJX-593A จัดการหาทรัพย์ตามความต้องการของผู้ซื้อทรัพย์
RES-LYYF-598A กำกับดูแลทีมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
RES-MIRJ-599A พัฒนาระบบการทำงานของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ