คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลผู้เชี่ยวชาญในอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ มีลักษณะ ความประสงค์ และแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อที่จะสามารถดำเนินการ สนับสนุนและการดำเนินการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ที่มีการปฏิบัติวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ มีทักษะระดับฝีมือ เป็นผู้ชำนาญ สามารถใช้เทคนิคในการปฏิบัติงานต่างๆได้ มีความเข้าใจในเอกสารสิทธิ์ มีทักษะในด้านการวิเคราะห์การขาย การวิเคราะห์ลูกค้า ทักษะในด้านการวิเคราะห์การตลาด การนำเสนอลูกค้า และการสรุปการขายเบื้องต้นมีความเข้าใจในจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ตนเอง จะต้องดูแลต่อลูกค้า มีความเข้าใจในกระบวนการต่างๆของการดำเนินงานนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ได้ สามารถปฏิบัติงาน และดำเนินงานอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ โดยเป็นผู้เชี่ยวชาญในอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ รับรู้ได้เชิงสำเร็จ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ระดับ 3 ต้องผ่านเกณฑ์ การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 1 จำนวน 1 หน่วยสมรรถนะ ระดับ 2 จำนวน 2 หน่วยสมรรถนะ ระดับ 3 จำนวน 7 หน่วยสมรรถนะ หากได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ คุณุวฒิวิชาชีพ ระดับ 2 มาก่อน ต้องผ่านเกณฑ์ การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 3 จำนวน 7 หน่วยสมรรถนะ 2.ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ระดับ 3 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ - ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ คือ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือ ปวช. หรือเป็นผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ คุณุวฒิวิชาชีพ ระดับ 2 - เป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มาไม่น้อยกว่า 1 ปี พร้อมหลักฐาน อย่างน้อย 3 งาน

กรณีนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ ต้องมีหลักฐานดังต่อไปนี้ -สัญญาแต่งตั้งนายหน้าหรือตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์   -สำเนาโฉนด หรือ สำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด   -สำเนาบัตรประชาชนผู้ฝากขาย   -หนังสือสัญญาขายอสังหาริมทรัพย์ (ทด. 13) หรืออาคารชุด (อช.16)   -กรณีนายหน้าเช่าอสังหาริมทรัพย์ ต้องมีหลักฐานดังต่อไปนี้   -สัญญาแต่งตั้งนายหน้าหรือตัวแทนเช่าอสังหาริมทรัพย์   -สำเนาโฉนด หรือ สำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด ​ -สำเนาบัตรประชาชนผู้ให้เช่า   -หนังสือสัญญาเช่า   - ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 3. การต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ(Assessment Standard)

 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่สนใจประกอบอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มบุคคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย หมายเหตุ : N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
RES-ASA-3-031ZB ตรวจสอบเอกสาร
RES-ASA-3-032ZB ตรวจสอบราคาทรัพย์
RES-ASA-3-035ZB ตรวจสอบราคาประเมินทางราชการ
RES-ASA-3-039ZB วิเคราะห์ความจำเป็นของลูกค้า
RES-ASA-3-040ZB วิเคราะห์ความสามารถทางการเงินของลูกค้า
RES-ASA-3-042ZB วิเคราะห์การตลาด
RES-ASA-3-046ZB บริการหลังการขาย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0143-A : บริษัท โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จำกัด
CB-0095-A : บริษัท วินเนอร์ เอสเตท เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
CB-0262-A : บริษัท อี.ดี. เรียลเอสเตท จำกัด
CB-0119-A : บริษัท อีอาร์เอ พร็อพเพอร์ตี้ เน็ทเวิร์ค จำกัด

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ