หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วิเคราะห์การตลาด

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
RES-ASA-3-042ZB
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
วิเคราะห์การตลาด
หน่วยสมรรถนะย่อย
20401.01 : วางแผนสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับ