หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบราคาทรัพย์

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RES-ASA-3-032ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ตรวจสอบราคาทรัพย์

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


นายหน้าอสังหาริมทรัพย์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการทำหน้าที่ตรวจสอบราคาทรัพย์ สามารถที่จะสำรวจความเหมาะสมของราคาทรัพย์ตั้งขายได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (ประจำ) หรือผู้ที่สนใจทั่วไป หรือกลุ่มบุคคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
20105.01 สำรวจความเหมาะสมของราคาตั้งขาย 1ทราบข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับชนิดของทรัพย์จากเอกสารสิทธิ์ 20105.01.01 109238
20105.01 สำรวจความเหมาะสมของราคาตั้งขาย 2 ตรวจสอบราคาประเมินกับทางราชการเพื่อเป็นแนวทาง 20105.01.02 109239
20105.01 สำรวจความเหมาะสมของราคาตั้งขาย 3 ตรวจสอบราคาขายของทรัพย์ประเภทเดียวกันในพื้นที่เดียวกันและข้างเคียง 20105.01.03 109240
20105.01 สำรวจความเหมาะสมของราคาตั้งขาย 4 เปรียบเทียบราคาทรัพย์ที่ตั้งขายกับทรัพย์อื่นที่เป็นประเภทเดียวกันในพื้นที่เดียวกันและข้างเคียงโดยใช้หลักเกณฑ์ต่างๆเช่นเปรียบเทียบราคาข้างเคียงหรือ ราคาสิ่งปลูกสร้าง ทดแทนหรือตรวจสอบราคาประเมินกับทางราชการ 20105.01.04 109241
20105.01 สำรวจความเหมาะสมของราคาตั้งขาย 5 ประเมินและวิเคราะห์มูลค่าทรัพย์และความเหมาะสมกับราคาตั้งขาย 20105.01.05 109242
20105.01 สำรวจความเหมาะสมของราคาตั้งขาย 6 จัดทำบันทึกการประเมินและวิเคราะห์มูลค่าทรัพย์และความเหมาะสมของราคาตั้งขาย 20105.01.06 109243

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


มีความรู้พื้นฐานความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น หรือนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และมีประสบการณ์ทำงานในอาชีพที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


- ด้านการตรวจสอบราคาทรัพย์
- ด้านการสำรวจราคาทรัพย์
- ด้านการประเมินราคาทรัพย์
- ด้านการวิเคราะห์ราคาทรัพย์
- ด้านการเปรียบเทียบราคาทรัพย์
- มีทักษะในอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ เป็นอาชีพหลัก ประเภทใดประเภทหนึ่ง ระดับ 3 หรือต้องมีประสบการณ์ในประกอบวิชาชีพนายหน้า ไม่น้อยกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

(ข) ความต้องการด้านความรู้


- หลักการและวิธีการตรวจสอบราคาทรัพย์
- หลักการและวิธีการสำรวจราคาทรัพย์
- หลักการและวิธีการประเมินราคาทรัพย์
- หลักการและวิธีการวิเคราะห์ราคาทรัพย์
- หลักการและวิธีเปรียบเทียบราคาทรัพย์
- ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง (ขึ้นไป)


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
- ผลการทดสอบข้อเขียนเพื่อวัดผล
หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
- ผลการทดสอบข้อเขียนเพื่อวัดผล
คำแนะนำในการประเมิน
- ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบราคาทรัพย์ การสำรวจราคาทรัพย์ การประเมินราคาทรัพย์ การวิเคราะห์ราคาทรัพย์ การเปรียบเทียบราคาทรัพย์ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ในการสำรวจความเหมาะสมของราคาทรัพย์
วิธีการประเมิน
- ให้พิจารณาตามหลักฐานความรู้และประสบการณ์ในการทดสอบข้อเขียน


15. ขอบเขต (Range Statement)


- ใช้ข้อมูลจากวิธีการตรวจสอบราคาทรัพย์ การสำรวจราคาทรัพย์ การประเมินราคาทรัพย์ การวิเคราะห์ราคาทรัพย์ การเปรียบเทียบราคาทรัพย์ ให้เกิดประโยชน์
- ใช้การจัดทำข้อมูลการเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบราคาทรัพย์ การสำรวจราคาทรัพย์ การประเมินราคาทรัพย์ การวิเคราะห์ราคาทรัพย์ การเปรียบเทียบราคาทรัพย์ เป็นเอกสารประกอบการประเมิน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


- ด้านความรู้
- ด้านทักษะ
เครื่องมือการประเมิน
- แบบฟอร์มการทดสอบข้อเขียน 


ยินดีต้อนรับ