หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บริการหลังการขาย

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
RES-ASA-3-046ZB
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
บริการหลังการขาย
หน่วยสมรรถนะย่อย
20502.01 : ส่งมอบกุญแจ และทรัพย์ พร้อมการโอนเอกสารระบบสาธารณูปโภค น้ำ และไฟฟ้า

ยินดีต้อนรับ