หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วิเคราะห์ความจำเป็นของลูกค้า

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
RES-ASA-3-039ZB
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
วิเคราะห์ความจำเป็นของลูกค้า
หน่วยสมรรถนะย่อย
20301.01 : วิเคราะห์ปัญหาของลูกค้า

ยินดีต้อนรับ