หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบราคาประเมินทางราชการ

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RES-ASA-3-035ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ตรวจสอบราคาประเมินทางราชการ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


นายหน้าอสังหาริมทรัพย์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการทำหน้าที่ตรวจสอบราคาประเมินทางราชการสามารถที่จะตรวจสอบ วิเคราะห์ ความเหมาะสม ราคาประเมินทรัพย์ทางราชการ (เชิงเปรียบเทียบและข้อมูลสนับสนุน)ได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (ประจำ) หรือผู้ที่สนใจทั่วไป หรือกลุ่มบุคคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
20203.01 ตรวจสอบ ราคาประเมินกับทางราชการ 1ทราบข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับชนิดของทรัพย์จากเอกสารสิทธิ์ 20203.01.01 109255
20203.01 ตรวจสอบ ราคาประเมินกับทางราชการ 2 ตรวจสอบสำนักงานที่ดินพื้นที่ตามเอกสารสิทธิ์ที่ทรัพย์นั้นขึ้นสังกัด 20203.01.02 109256
20203.01 ตรวจสอบ ราคาประเมินกับทางราชการ 3 เดินทางไปที่สำนักงานที่ดินของทรัพย์ตามเอกสารสิทธิ์ณ.สำนักงานที่ดินที่ทรัพย์นั้นสังกัด 20203.01.03 109257
20203.01 ตรวจสอบ ราคาประเมินกับทางราชการ 4 ขอตรวจสอบราคาประเมินกับเจ้าหน้าที่ณ.สำนักงานที่ดินที่ทรัพย์นั้นสังกัดโดยแจ้งข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับชนิดของทรัพย์จากเอกสารสิทธิ์ณ.สำนักงานที่ดินที่ทรัพย์นั้นสังกัด 20203.01.04 109258
20203.01 ตรวจสอบ ราคาประเมินกับทางราชการ 5 หรือตรวจสอบราคาได้จากฐานข้อมูลราคาประเมินจากหน่วยราชการ website:www.dol.go.th 20203.01.05 109259
20203.01 ตรวจสอบ ราคาประเมินกับทางราชการ 6 เปรียบเทียบราคาประเมินของทางราชการที่ได้กับราคาขายจริงในตลาด 20203.01.06 109260
20203.01 ตรวจสอบ ราคาประเมินกับทางราชการ 7 จัดทำบันทึกการตรวจสอบ เปรียบเทียบ วิเคราะห์ราคาประเมินของทางราชการที่ได้กับราคาขายจริงในตลาด 20203.01.07 109261

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


มีความรู้พื้นฐานความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น หรือนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และมีประสบการณ์ทำงานในอาชีพที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


- วิธีการสำรวจฐานข้อมูลราคาประเมินจากหน่วยราชการ
- วิธีการสำรวจฐานข้อมูลราคาประเมินจาก website:www.dol.go.th
- วิธีเก็บรวบรวมเอกสารข้อมูลราคาประเมินจากหน่วยราชการ
- วิธีบันทึกและเปรียบเทียบราคาประเมินจากหน่วยราชการกับทรัพย์ที่ขายในพื้นที่ที่กำหนด
- มีทักษะในอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ เป็นอาชีพหลัก ประเภทใดประเภทหนึ่ง ระดับ 3 หรือต้องมประสบการณ์ในประกอบวิชาชีพนายหน้า ไม่น้อยกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

(ข) ความต้องการด้านความรู้


- หลักการและวิธีการสำรวจฐานข้อมูลราคาประเมินจากหน่วยราชการ
- หลักการและวิธีการรวบรวมเอกสารข้อมูลราคาประเมิน
- หลักการและวิธีเปรียบเทียบราคาประเมินจากหน่วยราชการกับทรัพย์ที่ขายในพื้นที่ที่กำหนด
- ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง (ขึ้นไป)


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
- ผลการทดสอบข้อเขียนเพื่อวัดผล
หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
- ผลการทดสอบข้อเขียนเพื่อวัดผล
คำแนะนำในการประเมิน
- ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับหลักการและวิธีการสำรวจฐานข้อมูลราคาประเมินจากหน่วยราชการการวิเคราะห์ราคาประเมินจากหน่วยราชการ และการเปรียบเทียบราคาประเมินจากหน่วยราชการกับทรัพย์ที่ขายในพื้นที่ที่กำหนด โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ในการสำรวจตรวจสอบราคาประเมินทางราชการของทรัพย์ในย่านนั้นใน
วิธีการประเมิน
- ให้พิจารณาตามหลักฐานความรู้และประสบการณ์ในการทดสอบข้อเขียน


15. ขอบเขต (Range Statement)


- ใช้ข้อมูลจากวิธีการสำรวจราคาประเมินจากหน่วยราชการของทรัพย์ในพื้นที่ที่กำหนด การวิเคราะห์ราคาประเมินจากหน่วยราชการในพื้นที่ที่กำหนด การเปรียบเทียบราคาประเมินจากหน่วยราชการกับทรัพย์ที่ขายในพื้นที่กำหนดนั้นให้เกิดประโยชน์
- ใช้การจัดทำข้อมูลการเกี่ยวกับวิธีการสำรวจราคาประเมินจากหน่วยราชการของทรัพย์ในพื้นที่ที่กำหนด การวิเคราะห์ราคาประเมินจากหน่วยราชการในพื้นที่ที่กำหนด การเปรียบเทียบราคาประเมินจากหน่วยราชการกับทรัพย์ที่ขายในพื้นที่กำหนดนั้น


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


- ด้านความรู้
- ด้านทักษะ
เครื่องมือการประเมิน
- แบบฟอร์มการทดสอบข้อเขียนยินดีต้อนรับ