หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วิเคราะห์ความสามารถทางการเงินของลูกค้า

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
RES-ASA-3-040ZB
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
วิเคราะห์ความสามารถทางการเงินของลูกค้า
หน่วยสมรรถนะย่อย
20302.01 : ตรวจสอบความสามารถในการที่จะซื้อ

ยินดีต้อนรับ