หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วิเคราะห์ความสามารถทางการเงินของลูกค้า

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RES-ASA-3-040ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วิเคราะห์ความสามารถทางการเงินของลูกค้า

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


นายหน้าอสังหาริมทรัพย์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการทำหน้าที่ตรวจสอบความสามารถทางการเงินของลูกค้าสามารถที่จะตรวจสอบความสามารถในการซื้อของลูกค้าได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (ประจำ) หรือผู้ที่สนใจทั่วไป หรือกลุ่มบุคคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
20302.01 ตรวจสอบความสามารถในการที่จะซื้อ 1วิเคราะห์รายได้ทั้งหมดของลูกค้าโดยสามารถตรวจสอบที่มาได้ 20302.01.01 109282
20302.01 ตรวจสอบความสามารถในการที่จะซื้อ 2 วิเคราะห์ลักษณะอาชีพของลูกค้า 20302.01.02 109283
20302.01 ตรวจสอบความสามารถในการที่จะซื้อ 3 วิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าโดยอาศัยข้อมูลรายได้ทั้งหมดและรายจ่ายทั้งหมดของลูกค้า 20302.01.03 109284
20302.01 ตรวจสอบความสามารถในการที่จะซื้อ 4 ประเมินความสามารถในการซื้อและชำระหนี้ของลูกค้า 20302.01.04 109285
20302.01 ตรวจสอบความสามารถในการที่จะซื้อ 5 จัดทำบันทึกการสำรวจและวิเคราะห์ความสามารถในการซื้อ 20302.01.05 109286

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


มีความรู้พื้นฐานความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น หรือนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และมีประสบการณ์ทำงานในอาชีพที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


- วิธีการวิเคราะห์รายได้ของลูกค้า
- วิธีการวิเคราะห์ลักษณะอาชีพของลูกค้า
- วิธีการวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า
- มีทักษะในอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ เป็นอาชีพหลัก ประเภทใดประเภทหนึ่ง ระดับ 3 หรือต้องมีประสบการณ์ในประกอบวิชาชีพนายหน้า ไม่น้อยกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

(ข) ความต้องการด้านความรู้


- หลักการและวิธีการวิเคราะห์รายได้
- หลักการและวิธีการวิเคราะห์ลักษณะอาชีพ
- หลักการและวิธีการวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า
- ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง (ขึ้นไป)


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
- ผลการทดสอบข้อเขียนเพื่อวัดผล
หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
- ผลการทดสอบข้อเขียนเพื่อวัดผล
คำแนะนำในการประเมิน
- ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับหลักการและวิธีการวิเคราะห์รายได้ของลูกค้า การวิเคราะห์ลักษณะอาชีพของลูกค้า และการวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ในการตรวจสอบความสามารถในการซื้อของลูกค้า
วิธีการประเมิน
- ให้พิจารณาตามหลักฐานความรู้และประสบการณ์ในการทดสอบข้อเขียน


15. ขอบเขต (Range Statement)


- ใช้ข้อมูลจากวิธีการวิเคราะห์รายได้ของลูกค้า การวิเคราะห์ลักษณะอาชีพของลูกค้าและการ วิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้านั้นให้เกิดประโยชน์
- ใช้การจัดทำข้อมูลการเกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห์รายได้ของลูกค้า การวิเคราะห์ลักษณะอาชีพของลูกค้าและการวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้านั้น


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


- ด้านความรู้
- ด้านทักษะ
เครื่องมือการประเมิน
- แบบฟอร์มการทดสอบข้อเขียน 


ยินดีต้อนรับ