คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ระดับ 7


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ระดับ 7
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีทักษะในการบริหารจัดการ วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ มีลักษณะและแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อที่จะสามารถดำเนินการ สนับสนุนและการดำเนินการนายหน้าโครงการอสังหาริมทรัพย์ ที่มีการปฏิบัติวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ที่มีองค์ความระดับสูง สามารถนำองค์ความรู้และทักษะจากสาขาอาชีพอื่นๆ ที่มีความหลากหลายมาประยุกต์ใช้ โดยการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ สามารถที่จะติดต่อซื้อขายทรัพย์ระหว่างประเทศได้ ผ่านการอบรมหลักสูตรระดับนานาชาติ มีความเป็นผู้นำในระดับประเทศและระดับนานาชาติด้านอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ สามารถดำเนินงานในลักษณะของผู้เชี่ยวชาญ สามารถกำหนดแนวทางการดำเนินงานได้โดยอิสระ สามารถใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้ มีความเข้าใจในจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีความเข้าใจในเอกสารสิทธิ์ มีความรู้ระดับสูงทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติในทางวิชาชีพและวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ตนเอง จะต้องดูแลต่อลูกค้า มีความเข้าใจในกระบวนการของการดำเนินงานได้ในระดับสูง มีภาษาต่างประเทศ ระดับดี สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้อื่นได้ (วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ)สามารถปฏิบัติงาน และดำเนินงานนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ผ่านการบริหารจัดการระดับองค์กร (ภาคประกอบการ) รับรู้ได้เชิงสำเร็จเรียบร้อย

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ระดับ 7 ต้อง ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ คุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 6 มาเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 2 ปี และสอบผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 7 จำนวน 4 หน่วยสมรรถนะ

2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ระดับ 7 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- ต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ คือ สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป

- เป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มาไม่น้อยกว่า 10 ปี พร้อมหลักฐาน อย่างน้อย 8 งาน

- มีประวัติผลงานระดับนานาชาติไม่น้อยกว่า 3 งาน

กรณีนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ ต้องมีหลักฐานดังต่อไปนี้

สัญญาแต่งตั้งนายหน้าหรือตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์

สำเนาโฉนด หรือ สำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด

สำเนาบัตรประชาชนผู้ฝากขาย

หนังสือสัญญาขายอสังหาริมทรัพย์ (ทด. 13) หรืออาคารชุด (อช.16)

กรณีนายหน้าเช่าอสังหาริมทรัพย์ ต้องมีหลักฐานดังต่อไปนี้

สัญญาแต่งตั้งนายหน้าหรือตัวแทนเช่าอสังหาริมทรัพย์

สำเนาโฉนด หรือ สำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด

สำเนาบัตรประชาชนผู้ให้เช่า

หนังสือสัญญาเช่า

- ผ่านการอบรมหลักสูตรระดับนานาชาติด้านนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

3. การต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ(Assessment Standard

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่สนใจประกอบอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มบุคคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
หมายเหตุ : N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
RES-ASA-7-051ZB แสวงหาทรัพย์เพื่อลูกค้าต่างประเทศ
RES-ASA-7-052ZB จัดการทรัพย์เพื่อลูกค้าต่างประเทศ
RES-ASA-7-053ZB บริหารทรัพย์เพื่อลูกค้าต่างประเทศ
RES-ASA-7-054ZB เสนอขายทรัพย์เพื่อลูกค้าต่างประเทศ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ