หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

แสวงหาทรัพย์เพื่อลูกค้าต่างประเทศ

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RES-ASA-7-051ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ แสวงหาทรัพย์เพื่อลูกค้าต่างประเทศ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


นายหน้าอสังหาริมทรัพย์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการกำหนดแนวทางการแสวงหาทรัพย์ กำหนดเป้าหมายชนิดของทรัพย์ และปฎิบัติเพื่อนำไปสู่การได้ทรัพย์มาได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (ประจำ) หรือผู้ที่สนใจทั่วไป หรือกลุ่มบุคคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
20701.01 กำหนดแนวทางการแสวงหาทรัพย์ 1กำหนดนโยบายในการแสวงหาทรัพย์เพื่อลูกค้าต่างประเทศ 20701.01.01 58049
20701.01 กำหนดแนวทางการแสวงหาทรัพย์ 2กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการแสวงหาทรัพย์เพื่อลูกค้าต่างประเทศ 20701.01.02 58050
20701.01 กำหนดแนวทางการแสวงหาทรัพย์ 3เลือกวิธีการในทำงานตามความถนัดและชำนาญขององค์กร 20701.01.03 58051
20701.01 กำหนดแนวทางการแสวงหาทรัพย์ 4 จัดทำบันทึกการกำหนดแนวทางการแสวงหาทรัพย์เพื่อลูกค้าต่างประเทศ 20701.01.04 58052
20701.02 กำหนดเป้าหมายประเภทของทรัพย์ 1 กำหนดนโยบายในด้านเป้าหมายประเภทของทรัพย์เพื่อลูกค้าต่างประเทศ 20701.02.01 58053
20701.02 กำหนดเป้าหมายประเภทของทรัพย์ 2 กำหนดเป้าหมายประเภทของทรัพย์อย่างชัดเจนเพื่อลูกค้าต่างประเทศ 20701.02.02 58054
20701.02 กำหนดเป้าหมายประเภทของทรัพย์ 3 เลือกประเภทของทรัพย์ตามความถนัดและชำนาญขององค์กร 20701.02.03 58055
20701.02 กำหนดเป้าหมายประเภทของทรัพย์ 4จัดทำบันทึกการกำหนดเป้าหมายประเภทของทรัพย์เพื่อลูกค้าต่างประเทศ 20701.02.04 58056
20701.03 ปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การได้ทรัพย์มา 1กำหนดนโยบายในด้านปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การได้ทรัพย์มาเพื่อลูกค้าต่างประเทศ 20701.03.01 58057
20701.03 ปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การได้ทรัพย์มา 2กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการแสวงหาทรัพย์เพื่อลูกค้าต่างประเทศ 20701.03.02 58058
20701.03 ปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การได้ทรัพย์มา 3กำหนดขั้นตอนทางการปฏิบัติ 20701.03.03 58059
20701.03 ปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การได้ทรัพย์มา 4ปฏิบัติตามขั้นตอนตามแนวทางที่กำหนดไว้เพื่อนำไปสู่การได้ทรัพย์มา 20701.03.04 58060
20701.03 ปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การได้ทรัพย์มา 5 เลือกวิธีการในทำงานตามความถนัดและชำนาญขององค์กร 20701.03.05 58061
20701.03 ปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การได้ทรัพย์มา 6 จัดทำบันทึกการปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การได้ทรัพย์มาเพื่อลูกค้าต่างประเทศ 20701.03.06 58062

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


มีความรู้พื้นฐานความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น หรือนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และมีประสบการณ์ทำงานในอาชีพที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    1.กำหนดแนวทางการแสวงหาทรัพย์

        0.1 1กำหนดนโยบายในการแสวงหาทรัพย์เพื่อลูกค้าต่างประเทศ

        0.2 2กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการแสวงหาทรัพย์เพื่อลูกค้าต่างประเทศ

        0.3 3เลือกวิธีการในทำงานตามความถนัดและชำนาญขององค์กร

        0.4 4 จัดทำบันทึกการกำหนดแนวทางการแสวงหาทรัพย์เพื่อลูกค้าต่างประเทศ

    1.กำหนดเป้าหมายประเภทของทรัพย์

        0.5 1 กำหนดนโยบายในด้านเป้าหมายประเภทของทรัพย์เพื่อลูกค้าต่างประเทศ

        0.6 2 กำหนดเป้าหมายประเภทของทรัพย์อย่างชัดเจนเพื่อลูกค้าต่างประเทศ

        0.7 3 เลือกประเภทของทรัพย์ตามความถนัดและชำนาญขององค์กร

        0.8 4จัดทำบันทึกการกำหนดเป้าหมายประเภทของทรัพย์เพื่อลูกค้าต่างประเทศ

    1.ปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การได้ทรัพย์มา

        0.9 1กำหนดนโยบายในด้านปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การได้ทรัพย์มาเพื่อลูกค้าต่างประเทศ

        0.10 2กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการแสวงหาทรัพย์เพื่อลูกค้าต่างประเทศ

        0.11 3กำหนดขั้นตอนทางการปฏิบัติ

        0.12 4ปฏิบัติตามขั้นตอนตามแนวทางที่กำหนดไว้เพื่อนำไปสู่การได้ทรัพย์มา

        0.13 5 เลือกวิธีการในทำงานตามความถนัดและชำนาญขององค์กร

        0.14 6 จัดทำบันทึกการปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การได้ทรัพย์มาเพื่อลูกค้าต่างประเทศ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

ความต้องการด้านทักษะ- วิธีการกำหนดแนวทางหาทรัพย์- วิธีการกำหนดประเภทของทรัพย์- วิธีการปฎิบัติเพื่อนำไปสู่การได้ทรัพย์มา- มีทักษะในอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ เป็นอาชีพหลัก ประเภทใดประเภทหนึ่ง ระดับ 7 หรือต้องมีประสบการณ์ในประกอบวิชาชีพนายหน้า ไม่น้อยกว่า 3 ปีความต้องการด้านความรู้- หลักการและวิธีการกำหนดแนวทางการหาทรัพย์- หลักการและวิธีการกำหนดประเภทของทรัพย์- หลักการและวิธีปฎิบัติเพื่อนำไปสู่การได้ทรัพย์มา- ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง (ขึ้นไป)ความต้องการด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์การวัดลักษณะผู้ปฏิบัติงาน “สาขาวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์”ที่ต้องพึงมีเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย- มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานรวมถึงปฏิบัติงานด้วยความประณีต- มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลา- มีความซื่อสัตย์โปร่งใสตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามความเป็นจริงตรงไปตรงมา- ปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนข้อกำหนด- มีคุณธรรมความเสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบต่อเพื่อนร่วมงาน- มีใจรักในงานบริการปฏิบัติงานด้วยหลักการให้บริการที่ดี- มีปฏิภาณไหวพริบสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)- เอกสารบันทึกแสดงวิธีการจัดเตรียม การรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับตัวทรัพย์- เอกสารบันทึกแสดงวิธีการจัดเตรียม การรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ และประเมินราคาทรัพย์เพื่อประกอบการตัดสินใจของลูกค้า- ผลการทดสอบข้อเขียนเพื่อวัดผลหลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)- เอกสารรับรองผลการเรียนรู้หรือผลการอบรม หรือ- เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ- ผลการทดสอบข้อเขียนเพื่อวัดผลคำแนะนำในการประเมิน- ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับหลักการและวิธีการกำหนดแนวทางการแสวงหาทรัพย์ กำหนดเป้าหมายประเภทของทรัพย์ การปฎิบัติเพื่อนำไปสู่การได้ทรัพย์มาโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ในการแสวงหาทรัพย์วิธีการประเมิน- ให้พิจารณาตามหลักฐานความรู้และประสบการณ์ในการสัมภาษณ์- ให้พิจารณาตามหลักฐานความรู้และประสบการณ์ในการทดสอบข้อเขียน


15. ขอบเขต (Range Statement)


คำอธิบายรายละเอียด
- ใช้ข้อมูลและวิธีการกำหนดแนวทางในการแสวงหาทรัพย์ กำหนดเป้าหมายประเภทของทรัพย์ การปฎิบัติเพื่อนำไปสู่การได้ทรัพย์มาให้เกิดประโยชน์
- จัดทำข้อมูลการเกี่ยวกับวิธีการกำหนดแนวทางการแสวงหาทรัพย์ กำหนดเป้าหมายประเภทของทรัพย์ การปฎิบัติเพื่อนำไปสู่การได้ทรัพย์มานั้น เป็นเอกสารประกอบการประเมิน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


- ด้านความรู้
- ด้านทักษะ
- ด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์
เครื่องมือการประเมิน
- แบบฟอร์มคำถามในการสัมภาษณ์
- แบบฟอร์มการทดสอบข้อเขียนยินดีต้อนรับ