หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เสนอขายทรัพย์เพื่อลูกค้าต่างประเทศ

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RES-ASA-7-054ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เสนอขายทรัพย์เพื่อลูกค้าต่างประเทศ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


นายหน้าอสังหาริมทรัพย์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการเสนอขายทรัพย์สามารถที่จะนำเสนอทรัพย์กับลูกค้าต่างประเทศ และสรุปผลของการนำเสนอทรัพย์กับลูกค้าต่างประเทศได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (ประจำ) หรือผู้ที่สนใจทั่วไป หรือกลุ่มบุคคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
20704.01 นำเสนอทรัพย์กับลูกค้าต่างประเทศ 1กำหนดนโยบายในการเสนอขายทรัพย์เพื่อลูกค้าต่างประเทศ 20704.01.01 58089
20704.01 นำเสนอทรัพย์กับลูกค้าต่างประเทศ 2กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการนำเสนอทรัพย์กับลูกค้าต่างประเทศ 20704.01.02 58090
20704.01 นำเสนอทรัพย์กับลูกค้าต่างประเทศ 3กำหนดวิธีการ ขั้นตอน ในทำงานในการนำเสนอทรัพย์กับลูกค้าต่างประเทศ 20704.01.03 58091
20704.01 นำเสนอทรัพย์กับลูกค้าต่างประเทศ 4ทำการนำเสนอทรัพย์กับลูกค้าต่างประเทศโดยการเสนอเอกสารและข้อมูลที่ครบถ้วนเป็นจริงและปัจจุบันตามที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน 20704.01.04 58092
20704.01 นำเสนอทรัพย์กับลูกค้าต่างประเทศ 5 จัดทำบันทึกการกำหนดแนวทางการนำเสนอทรัพย์กับลูกค้าต่างประเทศ 20704.01.05 58093
20704.02 สรุปผลของการนำเสนอทรัพย์กับลูกค้าต่างประเทศ 1กำหนดนโยบายในการสรุปผลของการนำเสนอทรัพย์กับลูกค้าต่างประเทศ 20704.02.01 58094
20704.02 สรุปผลของการนำเสนอทรัพย์กับลูกค้าต่างประเทศ 2กำหนดแนวทางการปฏิบัติภายหลังการนำเสนอทรัพย์กับลูกค้าต่างประเทศเพื่อสรุปผลของการนำเสนอ 20704.02.02 58095
20704.02 สรุปผลของการนำเสนอทรัพย์กับลูกค้าต่างประเทศ 3กำหนดวิธีการ ขั้นตอน ในการประเมินผล วิเคราะห์ความเป็นไปได้ภายหลังการนำเสนอทรัพย์กับลูกค้าต่างประเทศ 20704.02.03 58096
20704.02 สรุปผลของการนำเสนอทรัพย์กับลูกค้าต่างประเทศ 4 สรุปผล ประเมินผล วิเคราะห์ความเป็นไปได้ ในการนำเสนอขายทรัพย์ 20704.02.04 58097
20704.02 สรุปผลของการนำเสนอทรัพย์กับลูกค้าต่างประเทศ 5จัดเตรียมเอกสารประกอบการโอนกรรมสิทธิอย่างครบถ้วน(กรณีตกลงกันได้) 20704.02.05 58098
20704.02 สรุปผลของการนำเสนอทรัพย์กับลูกค้าต่างประเทศ 6จัดทำบันทึกการกำหนดแนวทางการสรุปผลของการนำเสนอทรัพย์กับลูกค้าต่างประเทศ 20704.02.06 58099

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


มีความรู้พื้นฐานความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น หรือนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และมีประสบการณ์ทำงานในอาชีพที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    1.นำเสนอทรัพย์กับลูกค้าต่างประเทศ

        0.1 1กำหนดนโยบายในการเสนอขายทรัพย์เพื่อลูกค้าต่างประเทศ

        0.2 2กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการนำเสนอทรัพย์กับลูกค้าต่างประเทศ

        0.3 3กำหนดวิธีการ ขั้นตอน ในทำงานในการนำเสนอทรัพย์กับลูกค้าต่างประเทศ

        0.4 4ทำการนำเสนอทรัพย์กับลูกค้าต่างประเทศโดยการเสนอเอกสารและข้อมูลที่ครบถ้วนเป็นจริงและปัจจุบันตามที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน

        0.5 5 จัดทำบันทึกการกำหนดแนวทางการนำเสนอทรัพย์กับลูกค้าต่างประเทศ

    1.สรุปผลของการนำเสนอทรัพย์กับลูกค้าต่างประเทศ

        0.6 1กำหนดนโยบายในการสรุปผลของการนำเสนอทรัพย์กับลูกค้าต่างประเทศ

        0.7 2กำหนดแนวทางการปฏิบัติภายหลังการนำเสนอทรัพย์กับลูกค้าต่างประเทศเพื่อสรุปผลของการนำเสนอ

        0.8 3กำหนดวิธีการ ขั้นตอน ในการประเมินผล วิเคราะห์ความเป็นไปได้ภายหลังการนำเสนอทรัพย์กับลูกค้าต่างประเทศ

        0.9 4 สรุปผล ประเมินผล วิเคราะห์ความเป็นไปได้ ในการนำเสนอขายทรัพย์

        0.10 5จัดเตรียมเอกสารประกอบการโอนกรรมสิทธิอย่างครบถ้วน(กรณีตกลงกันได้)

        0.11 6จัดทำบันทึกการกำหนดแนวทางการสรุปผลของการนำเสนอทรัพย์กับลูกค้าต่างประเทศ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

- หลักการและวิธีการนำเสนอทรัพย์กับลูกค้าต่างประเทศ- หลักการและวิธีการสรุปผลของการนำเสนอทรัพย์กับลูกค้าต่างประเทศ- ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง (ขึ้นไป)ความต้องการด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์การวัดลักษณะผู้ปฏิบัติงาน “สาขาวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์”ที่ต้องพึงมีเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย- มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานรวมถึงปฏิบัติงานด้วยความประณีต- มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลา- มีความซื่อสัตย์โปร่งใสตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามความเป็นจริงตรงไปตรงมา- ปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนข้อกำหนด- มีคุณธรรมความเสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบต่อเพื่อนร่วมงาน- มีใจรักในงานบริการปฏิบัติงานด้วยหลักการให้บริการที่ดี- มีปฏิภาณไหวพริบสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)- เอกสารบันทึกแสดงวิธีการนำเสนอทรัพย์พร้อมเอกสารและข้อมูลที่ครบถ้วน เป็นจริงและปัจจุบันกับลูกค้าต่างประเทศ- เอกสารบันทึกแสดงวิธีการสรุปผลของการนำเสนอทรัพย์และจัดเตรียมเอกสารประกอบการโอนกรรมสิทธิอย่างครบถ้วน- ผลการทดสอบข้อเขียนเพื่อวัดผลหลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)- เอกสารรับรองผลการเรียนรู้หรือผลการอบรม หรือ- เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ- ผลการทดสอบข้อเขียนเพื่อวัดผลคำแนะนำในการประเมิน- ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับหลักการและวิธีการนำเสนอทรัพย์พร้อมเอกสารและข้อมูลที่ครบถ้วน เป็นจริงและปัจจุบันกับลูกค้าต่างประเทศ วิธีการสรุปผลของการนำเสนอทรัพย์และจัดเตรียมเอกสารประกอบการโอนกรรมสิทธิอย่างครบถ้วน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ในการเสนอขายทรัพย์วิธีการประเมิน- ให้พิจารณาตามหลักฐานความรู้และประสบการณ์ในการสัมภาษณ์- ให้พิจารณาตามหลักฐานความรู้และประสบการณ์ในการทดสอบข้อเขียน


15. ขอบเขต (Range Statement)


- ใช้ข้อมูลจากวิธีการนำเสนอทรัพย์พร้อมเอกสารและข้อมูลที่ครบถ้วน เป็นจริงและปัจจุบันกับลูกค้าต่างประเทศ วิธีการสรุปผลของการนำเสนอทรัพย์และจัดเตรียมเอกสารประกอบการโอนกรรมสิทธิอย่างครบถ้วนให้เกิดประโยชน์
- ใช้การจัดทำข้อมูลการเกี่ยวกับวิธีการนำเสนอทรัพย์พร้อมเอกสารและข้อมูลที่ครบถ้วน เป็นจริงและปัจจุบันกับลูกค้าต่างประเทศ วิธีการสรุปผลของการนำเสนอทรัพย์และจัดเตรียมเอกสารประกอบการโอนกรรมสิทธิอย่างครบถ้วนนั้น เป็นเอกสารประกอบการประเมิน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


- ด้านความรู้
- ด้านทักษะ
- ด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์
เครื่องมือการประเมิน
- แบบฟอร์มคำถามในการสัมภาษณ์
- แบบฟอร์มการทดสอบข้อเขียน 


 ยินดีต้อนรับ