หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บริหารทรัพย์เพื่อลูกค้าต่างประเทศ

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RES-ASA-7-053ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บริหารทรัพย์เพื่อลูกค้าต่างประเทศ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


นายหน้าอสังหาริมทรัพย์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการบริหารทรัพย์สามารถที่จะเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับตัวทรัพย์ และเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ และประเมินราคาทรัพย์ได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (ประจำ) หรือผู้ที่สนใจทั่วไป หรือกลุ่มบุคคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
20703.01 เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับตัวทรัพย์ 1กำหนดนโยบายในการเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับตัวทรัพย์เพื่อลูกค้าต่างประเทศ 20703.01.01 58077
20703.01 เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับตัวทรัพย์ 2กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับตัวทรัพย์เพื่อลูกค้าต่างประเทศ 20703.01.02 58078
20703.01 เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับตัวทรัพย์ 3กำหนดวิธีการในทำงานในการจัดเตรียมเอกสารสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับตัวทรัพย์ตามความถนัดและชำนาญขององค์กร 20703.01.03 58079
20703.01 เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับตัวทรัพย์ 4 กำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนองค์ประกอบของเอกสารสิทธิ์ที่เกี่ยวกับตัวทรัพย์ ตามชนิดประเภทของทรัพย์นั้นอย่างครบถ้วน 20703.01.04 58080
20703.01 เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับตัวทรัพย์ 5 ทำการจัดเตรียมตามที่กำหนดอย่างครบถ้วน 20703.01.05 58081
20703.01 เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับตัวทรัพย์ 6จัดทำบันทึกการกำหนดแนวทางการเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับตัวทรัพย์เพื่อลูกค้าต่างประเทศ 20703.01.06 58082
20703.02 เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ และประเมินราคาทรัพย์ 1 กำหนดนโยบายในการเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และประเมินราคาทรัพย์เพื่อลูกค้าต่างประเทศ 20703.02.01 58083
20703.02 เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ และประเมินราคาทรัพย์ 2กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และประเมินราคาทรัพย์เพื่อลูกค้าต่างประเทศ 20703.02.02 58084
20703.02 เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ และประเมินราคาทรัพย์ 3 กำหนดวิธีการในทำงานในการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และประเมินราคาทรัพย์ตามความถนัดและชำนาญขององค์กร 20703.02.03 58085
20703.02 เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ และประเมินราคาทรัพย์ 4 กำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนองค์ประกอบของการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และประเมินราคาทรัพย์ที่เกี่ยวกับตัวทรัพย์ ตามชนิด ประเภทของทรัพย์นั้นอย่างครบถ้วน 20703.02.04 58086
20703.02 เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ และประเมินราคาทรัพย์ 5 ทำการจัดเตรียมตามที่กำหนดอย่างครบถ้วนเพื่อประกอบการตัดสินใจของลูกค้า 20703.02.05 58087
20703.02 เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ และประเมินราคาทรัพย์ 6จัดทำบันทึกการกำหนดแนวทางการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และประเมินราคาทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตัวทรัพย์เพื่อลูกค้าต่างประเทศ 20703.02.06 58088

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


มีความรู้พื้นฐานความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น หรือนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และมีประสบการณ์ทำงานในอาชีพที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    1.เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับตัวทรัพย์

        0.1 1กำหนดนโยบายในการเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับตัวทรัพย์เพื่อลูกค้าต่างประเทศ

        0.2 2กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับตัวทรัพย์เพื่อลูกค้าต่างประเทศ

        0.3 3กำหนดวิธีการในทำงานในการจัดเตรียมเอกสารสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับตัวทรัพย์ตามความถนัดและชำนาญขององค์กร

        0.4 4 กำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนองค์ประกอบของเอกสารสิทธิ์ที่เกี่ยวกับตัวทรัพย์ ตามชนิดประเภทของทรัพย์นั้นอย่างครบถ้วน

        0.5 5 ทำการจัดเตรียมตามที่กำหนดอย่างครบถ้วน

        0.6 6จัดทำบันทึกการกำหนดแนวทางการเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับตัวทรัพย์เพื่อลูกค้าต่างประเทศ

    1.เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ และประเมินราคาทรัพย์

        0.7 1 กำหนดนโยบายในการเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และประเมินราคาทรัพย์เพื่อลูกค้าต่างประเทศ

        0.8 2กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และประเมินราคาทรัพย์เพื่อลูกค้าต่างประเทศ

        0.9 3 กำหนดวิธีการในทำงานในการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และประเมินราคาทรัพย์ตามความถนัดและชำนาญขององค์กร

        0.10 4 กำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนองค์ประกอบของการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และประเมินราคาทรัพย์ที่เกี่ยวกับตัวทรัพย์ ตามชนิด ประเภทของทรัพย์นั้นอย่างครบถ้วน

        0.11 5 ทำการจัดเตรียมตามที่กำหนดอย่างครบถ้วนเพื่อประกอบการตัดสินใจของลูกค้า

        0.12 6จัดทำบันทึกการกำหนดแนวทางการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และประเมินราคาทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตัวทรัพย์เพื่อลูกค้าต่างประเทศ

(ข) ความต้องการด้านความรู้


- หลักการและความรู้ด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับตัวทรัพย์
- หลักการและความรู้ด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ และประเมินราคาทรัพย์เพื่อการตัดสินใจ
- ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง (ขึ้นไป)


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

- เอกสารรับรองผลการเรียนรู้หรือผลการอบรม หรือ- เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ- ผลการทดสอบข้อเขียนเพื่อวัดผลคำแนะนำในการประเมิน- ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับหลักการและวิธีการจัดเตรียม การรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับตัวทรัพย์ วิธีการจัดเตรียม การรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ และประเมินราคาทรัพย์ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ในการบริหารทรัพย์วิธีการประเมิน- ให้พิจารณาตามหลักฐานความรู้และประสบการณ์ในการสัมภาษณ์- ให้พิจารณาตามหลักฐานความรู้และประสบการณ์ในการทดสอบข้อเขียน


15. ขอบเขต (Range Statement)


- ใช้ข้อมูลจากวิธีการจัดเตรียม การรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับตัวทรัพย์ วิธีการจัดเตรียม การรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ และประเมินราคาทรัพย์เพื่อประกอบการตัดสินใจของลูกค้าให้เกิดประโยชน์
- ใช้การจัดทำข้อมูลการเกี่ยวกับวิธีการจัดเตรียม การรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับตัวทรัพย์ วิธีการจัดเตรียม การรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ และประเมินราคาทรัพย์เพื่อประกอบการตัดสินใจของลูกค้านั้น เป็นเอกสารประกอบการประเมิน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


- ด้านความรู้
- ด้านทักษะ
- ด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์
เครื่องมือการประเมิน
- แบบฟอร์มคำถามในการสัมภาษณ์
- แบบฟอร์มการทดสอบข้อเขียนยินดีต้อนรับ