หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดการทรัพย์เพื่อลูกค้าต่างประเทศ

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RES-ASA-7-052ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดการทรัพย์เพื่อลูกค้าต่างประเทศ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


นายหน้าอสังหาริมทรัพย์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์ คัดกรองทรัพย์ และจัดวางระบบของทรัพย์ได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (ประจำ) หรือผู้ที่สนใจทั่วไป หรือกลุ่มบุคคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
20702.01 คัดกรองทรัพย์ 1กำหนดนโยบายในการจัดการคัดกรองทรัพย์เพื่อลูกค้าต่างประเทศ 20702.01.01 58063
20702.01 คัดกรองทรัพย์ 2กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการคัดกรองทรัพย์เพื่อลูกค้าต่างประเทศ 20702.01.02 58064
20702.01 คัดกรองทรัพย์ 3เลือกวิธีการในทำงานในการคัดกรองทรัพย์ตามความถนัดและชำนาญขององค์กร 20702.01.03 58065
20702.01 คัดกรองทรัพย์ 4กำหนดคุณสมบัติทรัพย์ตามกฎเกณฑ์ที่จะคัดกรอง 20702.01.04 58066
20702.01 คัดกรองทรัพย์ 5ทำการคัดกรองตามที่กำหนด 20702.01.05 58067
20702.01 คัดกรองทรัพย์ 6จัดทำบันทึกการกำหนดแนวทางการคัดกรองทรัพย์เพื่อลูกค้าต่างประเทศ 20702.01.06 58068
20702.02 จัดวางระบบทรัพย์ 1 กำหนดนโยบายในการจัดวางระบบทรัพย์เพื่อลูกค้าต่างประเทศ 20702.02.01 58069
20702.02 จัดวางระบบทรัพย์ 2 กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการคัดกรองทรัพย์เพื่อลูกค้าต่างประเทศ 20702.02.02 58070
20702.02 จัดวางระบบทรัพย์ 3 เลือกวิธีการในทำงานในการคัดกรองทรัพย์ตามความถนัดและชำนาญขององค์กร 20702.02.03 58071
20702.02 จัดวางระบบทรัพย์ 4 กำหนดคุณสมบัติทรัพย์ตามกฎเกณฑ์ที่จะคัดกรอง 20702.02.04 58072
20702.02 จัดวางระบบทรัพย์ 5 ทำการคัดกรองตามที่กำหนด 20702.02.05 58073
20702.02 จัดวางระบบทรัพย์ 6กำหนดระบบของทรัพย์ที่ได้จากการคัดกรอง 20702.02.06 58074
20702.02 จัดวางระบบทรัพย์ 7จัดวางทรัพย์แต่ละประเภท ชนิด ราคาความยากง่ายลงในระบบที่ได้จัดไว้ 20702.02.07 58075
20702.02 จัดวางระบบทรัพย์ 8จัดทำบันทึกการกำหนดแนวทางการจัดวางระบบของทรัพย์เพื่อลูกค้าต่างประเทศ 20702.02.08 58076

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


มีความรู้พื้นฐานความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น หรือนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และมีประสบการณ์ทำงานในอาชีพที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    1.คัดกรองทรัพย์

        0.1 1กำหนดนโยบายในการจัดการคัดกรองทรัพย์เพื่อลูกค้าต่างประเทศ

        0.2 2กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการคัดกรองทรัพย์เพื่อลูกค้าต่างประเทศ

        0.3 3เลือกวิธีการในทำงานในการคัดกรองทรัพย์ตามความถนัดและชำนาญขององค์กร

        0.4 4กำหนดคุณสมบัติทรัพย์ตามกฎเกณฑ์ที่จะคัดกรอง

        0.5 5ทำการคัดกรองตามที่กำหนด

        0.6 6จัดทำบันทึกการกำหนดแนวทางการคัดกรองทรัพย์เพื่อลูกค้าต่างประเทศ

    1.จัดวางระบบทรัพย์

        0.7 1 กำหนดนโยบายในการจัดวางระบบทรัพย์เพื่อลูกค้าต่างประเทศ

        0.8 2 กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการคัดกรองทรัพย์เพื่อลูกค้าต่างประเทศ

        0.9 3 เลือกวิธีการในทำงานในการคัดกรองทรัพย์ตามความถนัดและชำนาญขององค์กร

        0.10 4 กำหนดคุณสมบัติทรัพย์ตามกฎเกณฑ์ที่จะคัดกรอง

        0.11 5 ทำการคัดกรองตามที่กำหนด

        0.12 6กำหนดระบบของทรัพย์ที่ได้จากการคัดกรอง

        0.13 7จัดวางทรัพย์แต่ละประเภท ชนิด ราคาความยากง่ายลงในระบบที่ได้จัดไว้

        0.14 8จัดทำบันทึกการกำหนดแนวทางการจัดวางระบบของทรัพย์เพื่อลูกค้าต่างประเทศ

(ข) ความต้องการด้านความรู้


ความต้องการด้านทักษะ
- วิธีการกำหนดคุณสมบัติของทรัพย์เพื่อคัดกรองทรัพย์
- วิธีการกำหนดหลักเกณฑ์ระดับราคา ความยากง่ายของทรัพย์เพื่อจัดวางระบบทรัพย์
- มีทักษะในอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ เป็นอาชีพหลัก ประเภทใดประเภทหนึ่ง ระดับ 7 หรือ ต้องมีประสบการณ์ในประกอบวิชาชีพนายหน้า ไม่น้อยกว่า 3 ปี
ความต้องการด้านความรู้
- หลักการและวิธีการกำหนดคุณสมบัติของทรัพย์เพื่อคัดกรองทรัพย์
- หลักการและวิธีการกำหนดหลักเกณฑ์ระดับราคา ความยากง่ายของทรัพย์เพื่อจัดวางระบบทรัพย์
- ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง (ขึ้นไป)
ความต้องการด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์
การวัดลักษณะผู้ปฏิบัติงาน “สาขาวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์”ที่ต้องพึงมีเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
- มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานรวมถึงปฏิบัติงานด้วยความประณีต
- มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลา
- มีความซื่อสัตย์โปร่งใสตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามความเป็นจริงตรงไปตรงมา
- ปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนข้อกำหนด
- มีคุณธรรมความเสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบต่อเพื่อนร่วมงาน
- มีใจรักในงานบริการปฏิบัติงานด้วยหลักการให้บริการที่ดี
- มีปฏิภาณไหวพริบสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
- เอกสารบันทึกแสดงวิธีการจัดเตรียม การรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับตัวทรัพย์
- เอกสารบันทึกแสดงวิธีการจัดเตรียม การรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ และประเมินราคาทรัพย์เพื่อประกอบการตัดสินใจของลูกค้า
- ผลการทดสอบข้อเขียนเพื่อวัดผลหลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)- เอกสารรับรองผลการเรียนรู้หรือผลการอบรม หรือ- เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ- ผลการทดสอบข้อเขียนเพื่อวัดผลคำแนะนำในการประเมิน- ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับหลักการและวิธีการกำหนดคุณสมบัติของทรัพย์เพื่อคัดกรองทรัพย์วิธีการกำหนดหลักเกณฑ์ระดับราคา ความยากง่ายของทรัพย์เพื่อจัดวางระบบทรัพย์ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ในการจัดการทรัพย์วิธีการประเมิน- ให้พิจารณาตามหลักฐานความรู้และประสบการณ์ในการสัมภาษณ์- ให้พิจารณาตามหลักฐานความรู้และประสบการณ์ในการทดสอบข้อเขียน


15. ขอบเขต (Range Statement)

คำอธิบายรายละเอียด- ใช้ข้อมูลจากวิธีการกำหนดคุณสมบัติของทรัพย์เพื่อคัดกรองทรัพย์ วิธีการกำหนดหลักเกณฑ์ระดับราคา ความยากง่ายของทรัพย์เพื่อจัดวางระบบทรัพย์ให้เกิดประโยชน์- ใช้การจัดทำข้อมูลการเกี่ยวกับวิธีการกำหนดคุณสมบัติของทรัพย์เพื่อคัดกรองทรัพย์ วิธีการกำหนดหลักเกณฑ์ระดับราคา ความยากง่ายของทรัพย์เพื่อจัดวางระบบทรัพย์นั้น เป็นเอกสารประกอบการประเมิน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


- ด้านความรู้
- ด้านทักษะ
- ด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์
เครื่องมือการประเมิน
- แบบฟอร์มคำถามในการสัมภาษณ์
- แบบฟอร์มการทดสอบข้อเขียนยินดีต้อนรับ