หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบอุปสงค์และอุปทานของตลาด

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RES-RTQI-586A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ตรวจสอบอุปสงค์และอุปทานของตลาด

3. ทบทวนครั้งที่ 3 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

     3334 ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์และผู้จัดการทรัพย์สิน6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
     หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบไปด้วยความรู้และทักษะที่จำเป็นในการตรวจสอบอุปสงค์และอุปทานของตลาด โดยสามารถสำรวจและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ซื้อและผู้ขาย สำรวจข้อมูลราคาตลาด และตรวจสอบราคาประเมินกับทางราชการ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
     ผู้ประกอบอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
     นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (ประจำ) หรือผู้ที่สนใจทั่วไป หรือกลุ่มบุคคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
20201.01

สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ซื้อและผู้ขาย

1.กำหนดขอบเขตพื้นที่ในการสำรวจอย่างชัดเจน

20201.01.01 188689
20201.01

สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ซื้อและผู้ขาย

2.กำหนดเส้นทางในการสำรวจอย่างชัดเจนโดยใช้เครื่องมือ 

20201.01.02 188690
20201.01

สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ซื้อและผู้ขาย

3.ลงเก็บข้อมูลตามประเภททรัพย์ ในพื้นที่และเส้นทางที่กำหนด

20201.01.03 188691
20201.01

สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ซื้อและผู้ขาย

4.วิเคราะห์ข้อมูลการซื้อขายทรัพย์ตามประเภท จำนวน ในพื้นที่ที่กำหนด

20201.01.04 188692
20201.01

สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ซื้อและผู้ขาย

5.จัดทำบันทึกการสำรวจและวิเคราะห์ความต้องการทรัพย์ ในพื้นที่ที่กำหนด

20201.01.05 188693
20201.02

สำรวจข้อมูลราคาตลาด

1.กำหนดขอบเขตพื้นที่ในการสำรวจอย่างชัดเจน

20201.02.01 188694
20201.02

สำรวจข้อมูลราคาตลาด

2.กำหนดเส้นทางในการสำรวจอย่างชัดเจน โดยใช้เครื่องมือ 

20201.02.02 188695
20201.02

สำรวจข้อมูลราคาตลาด

3.กำหนดประเภท ชนิดของทรัพย์ที่จะทำการสำรวจให้ชัดเจน

20201.02.03 188696
20201.02

สำรวจข้อมูลราคาตลาด

4.ลงเก็บข้อมูลตามประเภททรัพย์ ราคาประกาศขายในพื้นที่และเส้นทางที่กำหนด

20201.02.04 188697
20201.02

สำรวจข้อมูลราคาตลาด

5.วิเคราะห์ข้อมูล ระดับราคาประกาศขายทรัพย์ตามประเภท จำนวน ในพื้นที่ที่กำหนด

20201.02.05 188698
20201.02

สำรวจข้อมูลราคาตลาด

6.จัดทำบันทึกการสำรวจและวิเคราะห์ราคาประกาศขายทรัพย์ตามประเภท จำนวน ในพื้นที่ที่กำหนด

20201.02.06 188699
20201.03

ตรวจสอบราคาประเมินกับทางราชการ

1.ระบุราคาประเมินเกี่ยวกับชนิดของทรัพย์จากเอกสารสิทธิ์

20201.03.01 188700
20201.03

ตรวจสอบราคาประเมินกับทางราชการ

2.ตรวจสอบกับสำนักงานที่ดินในพื้นที่ตามเอกสารสิทธิ์ที่อยู่ของทรัพย์

20201.03.02 188701
20201.03

ตรวจสอบราคาประเมินกับทางราชการ

3.ตรวจสอบราคาประเมินของทรัพย์ 

20201.03.03 188702
20201.03

ตรวจสอบราคาประเมินกับทางราชการ

4.จัดทำบันทึกเปรียบเทียบราคาประเมินของทางราชการกับราคาขายจริงในตลาด

20201.03.04 188703

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

     1. ทักษะในการสำรวจทรัพย์ในพื้นที่

     2. ทักษะในการสำรวจปริมาณการซื้อขายเปลี่ยนมือของทรัพย์ในพื้นที่

     3. ทักษะในการวิเคราะห์แนวโน้มของตลาด

(ข) ความต้องการด้านความรู้

     1. หลักการและวิธีการสำรวจทรัพย์ในพื้นที่

     2. หลักการและวิธีการสำรวจปริมาณการซื้อขายเปลี่ยนมือของทรัพย์ในพื้นที่

     3. หลักการและวิธีการวิเคราะห์แนวโน้มของตลาด


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

     หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

     (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

          1. เอกสาร/หลักฐานรับรองการทำงาน

          2. เอกสาร/หลักฐานการอบรมเชิงปฏิบัติการ

          3. แฟ้มสะสมผลงาน และ/หรือ

          4. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง    

     (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

          1. ผลการทดสอบข้อเขียน

          2. ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

     (ค) คำแนะนำในการประเมิน 

          เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะ ตรวจสอบอุปสงค์และอุปทานของตลาด โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้ ประกอบการพิจารณาเข้าสู่กระบวนการประเมินสมรรถนะ

     (ง) วิธีการประเมิน

          พิจารณาตามหลักฐานความรู้และประสบการณ์การปฏิบัติงาน คือ การสอบข้อเขียน


15. ขอบเขต (Range Statement)

     ขอบเขตของการปฏิบัติงาน ตรวจสอบอุปสงค์และอุปทานของตลาด ครอบคลุมตั้งแต่การสำรวจและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ซื้อและผู้ขาย การสำรวจข้อมูลราคาตลาด และการตรวจสอบราคาประเมินกับทางราชการ

     (ก) คำแนะนำ 

          1. สำหรับผู้เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องสามารถอธิบายวิธีการสำรวจและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ซื้อและผู้ขาย การสำรวจข้อมูลราคาตลาด และการตรวจสอบราคาประเมินกับทางราชการ

          2. สำหรับเจ้าหน้าที่สอบจะต้องพิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ให้ตรงตามที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะนี้

     (ข) คำอธิบายรายละเอียด

          N/A


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

     18.1 การสอบข้อเขียนยินดีต้อนรับ