หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วิเคราะห์ความจำเป็นและความสามารถทางการเงินของลูกค้า

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RES-YSXO-589A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วิเคราะห์ความจำเป็นและความสามารถทางการเงินของลูกค้า

3. ทบทวนครั้งที่ 3 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

     3334 ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์และผู้จัดการทรัพย์สิน6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
     หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบไปด้วยความรู้และทักษะที่จำเป็นในการวิเคราะห์ความจำเป็นและความสามารถทางการเงินของลูกค้า โดยสามารถวิเคราะห์ความต้องการพื้นฐานของลูกค้า วิเคราะห์ความสามารถในการซื้อ และวางแผนการเงินให้กับลูกค้า 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
     ผู้ประกอบอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
     นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (ประจำ) หรือผู้ที่สนใจทั่วไป หรือกลุ่มบุคคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
20301.01

วิเคราะห์ความต้องการพื้นฐานของลูกค้า

1.วิเคราะห์ข้อมูลความจำเป็นและเร่งด่วนในการซื้อ/ขายของลูกค้า

20301.01.01 188720
20301.01

วิเคราะห์ความต้องการพื้นฐานของลูกค้า

2.วิเคราะห์ช่วงระยะเวลาที่ต้อง การทรัพย์

20301.01.02 188721
20301.01

วิเคราะห์ความต้องการพื้นฐานของลูกค้า

3.วิเคราะห์เหตุผลในการซื้อ/ขายทรัพย์

20301.01.03 188722
20301.01

วิเคราะห์ความต้องการพื้นฐานของลูกค้า

4.วิเคราะห์ผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

20301.01.04 188723
20301.01

วิเคราะห์ความต้องการพื้นฐานของลูกค้า

5.จัดทำบันทึกการสำรวจและวิเคราะห์ปัญหาของลูกค้า

20301.01.05 188724
20301.02

วิเคราะห์ความสามารถในการซื้อ

1.วิเคราะห์รายได้ทั้งหมดของลูกค้า

20301.02.01 188725
20301.02

วิเคราะห์ความสามารถในการซื้อ

2.วิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าโดยอาศัยข้อมูลรายได้ทั้งหมดและรายจ่ายทั้งหมดของลูกค้า

20301.02.02 188726
20301.02

วิเคราะห์ความสามารถในการซื้อ

3.ประเมินความสามารถในการซื้อและชำระหนี้ของลูกค้า

20301.02.03 188727
20301.02

วิเคราะห์ความสามารถในการซื้อ

4.จัดทำบันทึกการสำรวจและวิเคราะห์ความสามารถในการซื้อ

20301.02.04 188728
20301.03

วางแผนการเงินให้กับลูกค้า

1.ประสานงานการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินให้กับลูกค้าฝั่งผู้ซื้อ

20301.03.01 188729
20301.03

วางแผนการเงินให้กับลูกค้า

2.รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการขอสินเชื่อให้กับลูกค้าฝั่งผู้ซื้อ

20301.03.02 188730
20301.03

วางแผนการเงินให้กับลูกค้า

3.ประสานงานการขอสินเชื่อและบริหารภาษีให้กับลูกค้าฝั่งผู้ขาย

20301.03.03 188731

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

     1. ทักษะในการวิเคราะห์รายได้ของลูกค้า

     2. ทักษะในการวิเคราะห์ลักษณะอาชีพของลูกค้า

     3. ทักษะในการวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า

(ข) ความต้องการด้านความรู้

     1. หลักการและวิธีการวิเคราะห์รายได้

     2. หลักการและวิธีการวิเคราะห์ลักษณะอาชีพ

     3. หลักการและวิธีการวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

     หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

     (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

          1. เอกสาร/หลักฐานรับรองการทำงาน

          2. เอกสาร/หลักฐานการอบรมเชิงปฏิบัติการ

          3. แฟ้มสะสมผลงาน และ/หรือ

          4. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง    

     (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

          1. ผลการทดสอบข้อเขียน

          2. ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

     (ค) คำแนะนำในการประเมิน

          เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะวิเคราะห์ความจำเป็นและความสามารถทางการเงินของลูกค้า โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้ ประกอบการพิจารณาเข้าสู่กระบวนการประเมินสมรรถนะ

     (ง) วิธีการประเมิน

          พิจารณาตามหลักฐานความรู้และประสบการณ์การปฏิบัติงาน คือ การสอบข้อเขียน


15. ขอบเขต (Range Statement)

     ขอบเขตการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ความจำเป็นและความสามารถทางการเงินของลูกค้า ครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์ความต้องการพื้นฐานของลูกค้า การวิเคราะห์ความสามารถในการซื้อ และการวางแผนการเงินให้กับลูกค้า

     (ก) คำแนะนำ  

          
1. สำหรับผู้เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องสามารถอธิบายวิธีการวิเคราะห์ความต้องการพื้นฐานของลูกค้า การวิเคราะห์ความสามารถในการซื้อ และการวางแผนการเงินให้กับลูกค้า

          2. สำหรับเจ้าหน้าที่สอบจะต้องพิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ให้ตรงตามที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะนี้

     (ข) คำอธิบายรายละเอียด

     
     N/A


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

     18.1 การสอบข้อเขียน ยินดีต้อนรับ