หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบสภาพแวดล้อม

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RES-CDDH-584A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ตรวจสอบสภาพแวดล้อม

3. ทบทวนครั้งที่ 3 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

     3334 ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์และผู้จัดการทรัพย์สิน6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
     หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบไปด้วยความรู้และทักษะที่จำเป็นในการตรวจสอบสภาพแวดล้อม โดยสามารถสำรวจสภาพใกล้เคียง และสำรวจสภาพเส้นทางของทรัพย์ได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
     ผู้ประกอบอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
     นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (ประจำ) หรือผู้ที่สนใจทั่วไป หรือกลุ่มบุคคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
20102.01

สำรวจสภาพแวดล้อมใกล้เคียง

1.ค้นหาสภาพแวดล้อมของทรัพย์

20102.01.01 188666
20102.01

สำรวจสภาพแวดล้อมใกล้เคียง

2.สำรวจสภาพทรัพย์อื่นๆเชิงประ จักษ์ทางกายภาพในย่านใกล้เคียง 

20102.01.02 188667
20102.01

สำรวจสภาพแวดล้อมใกล้เคียง

3.ระบุข้อมูลสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับตำแหน่งของทรัพย์และตัวทรัพย์

20102.01.03 188668
20102.01

สำรวจสภาพแวดล้อมใกล้เคียง

4.เก็บข้อมูลรายละเอียด ตำแหน่ง เส้นทาง จุดเด่น การเข้าถึง ของสภาพทรัพย์อื่นๆเพื่อเปรียบเทียบกับทรัพย์หลัก

20102.01.04 188669
20102.01

สำรวจสภาพแวดล้อมใกล้เคียง

5.จัดทำบันทึกการสำรวจสภาพทรัพย์อื่น การเปรียบเทียบข้อมูลสภาพทรัพย์อื่นๆกับทรัพย์หลัก

20102.01.05 188670
20102.02

สำรวจสภาพเส้นทาง

1.ค้นหาสภาพเส้นทางตำแหน่งของทรัพย์ 

20102.02.01 188671
20102.02

สำรวจสภาพเส้นทาง

2.สำรวจข้อมูลทางกายภาพของเส้นทางและสภาพแวดล้อม 

20102.02.02 188672
20102.02

สำรวจสภาพเส้นทาง

3.ระบุสภาพเส้นทางเกี่ยวกับตำแหน่งของทรัพย์และตัวทรัพย์

20102.02.03 188673
20102.02

สำรวจสภาพเส้นทาง

4.เก็บข้อมูลรายละเอียด ทางกาย ภาพของเส้นทางและสภาพแวดล้อม

20102.02.04 188674
20102.02

สำรวจสภาพเส้นทาง

5.จัดทำบันทึกการสำรวจสภาพทางกายภาพของเส้นทางและสภาพ แวดล้อม

20102.02.05 188675

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

     1. ทักษะในการอ่าน การใช้แผนที่ เพื่อค้นหา

     2. ทักษะในการเขียนแผนที่ การจัดทำแผนที่

     3. ทักษะในการใช้อุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ สมารท์โฟน และอื่นๆในการค้นหาผ่านโปรแกรม Google Map หรือโปรแกรมอื่นๆในลักษณะเดียวกัน

     4. ทักษะในการสื่อสารและนำเสนอเบื้องต้น

(ข) ความต้องการด้านความรู้

     1. ความรู้ด้านเส้นทางคมนาคม

     2. ความรู้ประเภทของทรัพย์

     3. ความรู้ด้านที่ตั้งของทรัพย์

     4. ความรู้ในการเขียนแผนที่


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

     หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

     (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

          1. เอกสาร/หลักฐานรับรองการทำงาน

          2. เอกสาร/หลักฐานการอบรมเชิงปฏิบัติการ

          3. แฟ้มสะสมผลงาน และ/หรือ

          4. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

     (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

          1. ผลการทดสอบข้อเขียน

          2. ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

     (ค) คำแนะนำในการประเมิน

          เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะตรวจสอบสภาพแวดล้อม โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน หลักฐานด้านความรู้ประกอบการพิจารณาเข้าสู่กระบวนการประเมินสมรรถนะ

     (ง) วิธีการประเมิน

          พิจารณาตามหลักฐานความรู้และประสบการณ์การปฏิบัติงาน คือ การสอบข้อเขียน


15. ขอบเขต (Range Statement)

     ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบสภาพแวดล้อม ครอบคลุมตั้งแต่การสำรวจสภาพใกล้เคียงและสำรวจสภาพเส้นทางของทรัพย์

     (ก) คำแนะนำ 

          1. สำหรับผู้เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องสามารถอธิบายวิธีการสำรวจสภาพใกล้เคียงและสำรวจสภาพเส้นทางของทรัพย์

          2. สำหรับเจ้าหน้าที่สอบจะต้องพิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ให้ตรงตามที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะนี้    

     (ข) คำอธิบายรายละเอียด

          N/A


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

     18.1 การสอบข้อเขียน ยินดีต้อนรับ