หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบทำเล

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RES-RPTT-583A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ตรวจสอบทำเล

3. ทบทวนครั้งที่ 3 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

     3334 ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์และผู้จัดการทรัพย์สิน6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
     หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบไปด้วยความรู้และทักษะที่จำเป็นในการตรวจสอบทำเล โดยสามารถสำรวจที่ตั้งของทรัพย์ สำรวจเส้นทาง และสำรวจจุดเด่นของทรัพย์

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
     ผู้ประกอบอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
     นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (ประจำ) หรือผู้ที่สนใจทั่วไป หรือกลุ่มบุคคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
20101.01

สำรวจที่ตั้งของทรัพย์

1.ค้นหาตำแหน่งจุดที่ตั้งของทรัพย์

20101.01.01 188652
20101.01

สำรวจที่ตั้งของทรัพย์

2.ตรวจสอบตำแหน่งจุดที่ตั้งของทรัพย์

20101.01.02 188653
20101.01

สำรวจที่ตั้งของทรัพย์

3.ระบุข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับตำแหน่งของทรัพย์และตัวทรัพย์ 

20101.01.03 188654
20101.01

สำรวจที่ตั้งของทรัพย์

4.จัดทำบันทึกการสำรวจแผนที่เกี่ยวกับการกำหนดจุดที่ตั้งของทรัพย์

20101.01.04 188655
20101.02

สำรวจเส้นทาง

1.ค้นหาเส้นทางของทรัพย์

20101.02.01 188656
20101.02

สำรวจเส้นทาง

2.ตรวจสอบเส้นทางเข้าถึงตัวทรัพย์

20101.02.02 188657
20101.02

สำรวจเส้นทาง

3.ระบุข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับเส้นทางของทรัพย์และตัวทรัพย์

20101.02.03 188658
20101.02

สำรวจเส้นทาง

4.จัดทำบันทึกการสำรวจ เส้นทางการสัญจร การเชื่อมต่อ ระยะทาง ทิศทาง รายละเอียดที่เกี่ยวกับการเข้าถึงตัวทรัพย์

20101.02.04 188659
20101.03

สำรวจจุดเด่น

1.ค้นหาจุดเด่นของทรัพย์

20101.03.01 188662
20101.03

สำรวจจุดเด่น

2.สำรวจสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนความโดดเด่นของทรัพย์

20101.03.02 188663
20101.03

สำรวจจุดเด่น

3.ระบุจุดเด่นที่เกี่ยวกับตำแหน่งของทรัพย์และตัวทรัพย์

20101.03.03 188664
20101.03

สำรวจจุดเด่น

4.จัดทำบันทึกการสำรวจ กำหนดจุดเด่นและตำแหน่ง บนแผนที่เส้นทาง รายละเอียดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมความสอดคล้องที่สนับสนุนความโดดเด่นของทรัพย์

20101.03.04 188665

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

     1. ทักษะในการอ่าน การใช้แผนที่ เพื่อค้นหา

     2. ทักษะในการเขียนแผนที่ การจัดทำแผนที่

     3. ทักษะในการใช้อุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ สมารท์โฟน และอื่นๆในการค้นหาผ่านโปรแกรม Google Map หรือโปรแกรมอื่นๆในลักษณะเดียวกัน

     4. ทักษะในการสื่อสารและนำเสนอเบื้องต้น

(ข) ความต้องการด้านความรู้

     1. ความรู้ด้านเส้นทางคมนาคม

     2. ความรู้ประเภทของทรัพย์

     3. ความรู้ด้านที่ตั้งของทรัพย์

     4. ความรู้ในการเขียนแผนที่


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

     หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

     (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

          
1. เอกสาร/หลักฐานรับรองการทำงาน

          2. เอกสาร/หลักฐานการอบรมเชิงปฏิบัติการ

          3. แฟ้มสะสมผลงาน และ/หรือ

          4. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง    

     (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

          
1. ผลการทดสอบข้อเขียน

          2. ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

    (ค) คำแนะนำในการประเมิน

          
เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะ ตรวจสอบทำเล โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ประกอบการพิจารณาเข้าสู่กระบวนการประเมินสมรรถนะ

    (ง) วิธีการประเมิน

          
พิจารณาตามหลักฐานความรู้และประสบการณ์การปฏิบัติงาน คือ การสอบข้อเขียน 


15. ขอบเขต (Range Statement)

     ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบทำเล ครอบคลุมตั้งแต่การสำรวจที่ตั้งของทรัพย์ สำรวจเส้นทาง และสำรวจจุดเด่นของทรัพย์

     (ก) คำแนะนำ

          1. สำหรับผู้เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องสามารถอธิบายวิธีการสำรวจที่ตั้งของทรัพย์ สำรวจเส้นทาง และสำรวจจุดเด่นของทรัพย์

          2. สำหรับเจ้าหน้าที่สอบจะต้องพิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ให้ตรงตามที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะนี้

     (ข) คำอธิบายรายละเอียด

          N/A


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

     18.1 การสอบข้อเขียนยินดีต้อนรับ