หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบสภาพเศรษฐกิจ การเมือง และนโยบายภาครัฐ

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RES-QXAG-588A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ตรวจสอบสภาพเศรษฐกิจ การเมือง และนโยบายภาครัฐ

3. ทบทวนครั้งที่ 3 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

     3334 ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์และผู้จัดการทรัพย์สิน6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
     หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบไปด้วยความรู้และทักษะที่จำเป็นในการตรวจสอบสภาพเศรษฐกิจ การเมือง และนโยบายภาครัฐ โดยสามารถสำรวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ และการเมือง และสำรวจข้อมูลมาตรการภาครัฐ 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
     ผู้ประกอบอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
     นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (ประจำ) หรือผู้ที่สนใจทั่วไป หรือกลุ่มบุคคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
20203.01

สำรวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ และการเมือง

1.เก็บรวบรวมข้อมูลปริมาณการซื้อขายทรัพย์ประเภทต่างๆ ในย่านนั้น

20203.01.01 188711
20203.01

สำรวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ และการเมือง

2.เก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารของสภาพทางเศรษฐกิจ องค์ประกอบต่างๆที่สนับสนุนและบั่นทอนการซื้อขายทรัพย์

20203.01.02 188712
20203.01

สำรวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ และการเมือง

3.เก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารของสภาพทางการเมือง องค์ประกอบต่างๆที่สนับสนุนและบั่นทอนการซื้อขายทรัพย์

20203.01.03 188713
20203.01

สำรวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ และการเมือง

4.เปรียบเทียบ และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ต่างๆของปริมาณการซื้อขายทรัพย์กับสภาพเศรษฐกิจ และการเมืองสนับสนุนและการบั่นทอนการซื้อขายทรัพย์

20203.01.04 188714
20203.01

สำรวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ และการเมือง

5.จัดทำบันทึกการสำรวจและวิเคราะห์การตรวจสอบสภาพเศรษฐกิจและการเมือง

20203.01.05 188715
20203.02

สำรวจข้อมูลมาตรการภาครัฐ

1.เก็บรวบรวมข้อมูลปริมาณการซื้อขายทรัพย์ประเภทต่างๆ ในย่านนั้น

20203.02.01 188716
20203.02

สำรวจข้อมูลมาตรการภาครัฐ

2.เก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารมาตรการและนโยบายต่างๆของภาครัฐที่สนับสนุนและบั่นทอนการซื้อขายทรัพย์ในย่านนั้น 

20203.02.02 188717
20203.02

สำรวจข้อมูลมาตรการภาครัฐ

3.เปรียบเทียบ และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปริมาณการซื้อขายทรัพย์กับมาตรการนโยบายต่างๆของภาครัฐที่สนับสนุนและบั่นทอนการซื้อขายทรัพย์ในย่านนั้น

20203.02.03 188718
20203.02

สำรวจข้อมูลมาตรการภาครัฐ

4.จัดทำบันทึกการสำรวจและวิเคราะห์ มาตรการภาครัฐ

20203.02.04 188719

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

     1. ทักษะในการเก็บรวบรวมข้อมูลปริมาณการซื้อขายทรัพย์ประเภทต่างๆในย่านนั้น

     2. ทักษะในการเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารมาตราการ นโยบายต่างๆของภาครัฐในขณะนั้นที่สนับสนุนและบั่นทอนการซื้อขายทรัพย์ 

     3. ทักษะในการเปรียบเทียบ และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ต่างๆของปริมาณการซื้อขายทรัพย์กับมาตราการ นโยบายต่างๆของภาครัฐในขณะนั้นที่สนับสนุนและบั่นทอนการซื้อขายทรัพย์

(ข) ความต้องการด้านความรู้

     1. หลักการและวิธีการรวบรวมข้อมูลปริมาณการซื้อขายทรัพย์ในพื้นที่ที่กำหนด

     2. หลักการและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารมาตราการ นโยบายต่างๆของภาครัฐในขณะนั้นที่สนับสนุนและบั่นทอนการซื้อขายทรัพย์ 

     3. หลักการและวิธีเปรียบเทียบ และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ต่างๆของปริมาณการซื้อขายทรัพย์กับมาตราการ นโยบายต่างๆของภาครัฐในขณะนั้นที่สนับสนุนและบั่นทอนการซื้อขายทรัพย์


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

     หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

     (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

          1. เอกสาร/หลักฐานรับรองการทำงาน

          2. เอกสาร/หลักฐานการอบรมเชิงปฏิบัติการ

          3. แฟ้มสะสมผลงาน และ/หรือ

          4. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง    

     (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

          1. ผลการทดสอบข้อเขียน

          2. ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

     (ค) คำแนะนำในการประเมิน

          เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะตรวจสอบสภาพเศรษฐกิจ การเมือง และนโยบายภาครัฐ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้ ประกอบการพิจารณาเข้าสู่กระบวนการประเมินสมรรถนะ

     (ง) วิธีการประเมิน

          พิจารณาตามหลักฐานความรู้และประสบการณ์การปฏิบัติงาน คือ การสอบข้อเขียน


15. ขอบเขต (Range Statement)

     ขอบเขตการปฏิบัติงาน ตรวจสอบสภาพเศรษฐกิจ การเมือง และนโยบายภาครัฐ ครอบคลุมตั้งแต่การสำรวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ และการเมือง และสำรวจข้อมูลมาตรการภาครัฐ

     (ก) คำแนะนำ  

          1. สำหรับผู้เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องสามารถอธิบายวิธีการสำรวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ และการเมือง และข้อมูลมาตรการภาครัฐ

          2. สำหรับเจ้าหน้าที่สอบจะต้องพิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ให้ตรงตามที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะนี้

     (ข) คำอธิบายรายละเอียด

          N/A


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

     18.1 การสอบข้อเขียนยินดีต้อนรับ