หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบทรัพย์

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RES-CRKJ-585A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ตรวจสอบทรัพย์

3. ทบทวนครั้งที่ 3 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

     3334 ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์และผู้จัดการทรัพย์สิน6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
     หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบไปด้วยความรู้และทักษะที่จำเป็นในการตรวจสอบทรัพย์ โดยสามารถที่จะ สำรวจสภาพทรัพย์ สำรวจความเหมาะสมของราคาทรัพย์ และตรวจสอบเอกสารสิทธิ์และผู้มีกรรมสิทธิ์ของทรัพย์

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
     ผู้ประกอบอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
     นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (ประจำ) หรือผู้ที่สนใจทั่วไป หรือกลุ่มบุคคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
20103.01

สำรวจสภาพทรัพย์

1.สำรวจข้อมูลสภาพทางกายภาพของทรัพย์

20103.01.01 188676
20103.01

สำรวจสภาพทรัพย์

2.ระบุข้อมูลทางกายภาพเกี่ยวกับตำแหน่งของทรัพย์และตัวทรัพย์

20103.01.02 188677
20103.01

สำรวจสภาพทรัพย์

3.เก็บข้อมูลรายละเอียดทางกายภาพของทรัพย์

20103.01.03 188678
20103.01

สำรวจสภาพทรัพย์

4.จดทำบันทึกการสำรวจสภาพทางกายภาพของทรัพย์

20103.01.04 188679
20103.02

สำรวจความเหมาะสมของราคาทรัพย์

1.ตรวจสอบราคาประเมินกับทางราชการ

20103.02.01 188680
20103.02

สำรวจความเหมาะสมของราคาทรัพย์

2.เปรียบเทียบราคาทรัพย์ที่ตั้งขายกับทรัพย์อื่นที่เป็นประเภทเดียวกันในพื้นที่เดียวกันและข้างเคียง

20103.02.02 188681
20103.02

สำรวจความเหมาะสมของราคาทรัพย์

3.ประเมินและวิเคราะห์มูลค่าทรัพย์และความเหมาะสมกับราคาตั้งขาย

20103.02.03 188682
20103.02

สำรวจความเหมาะสมของราคาทรัพย์

4.คำนวณค่าธรรมเนียมการโอน ค่าภาษี ค่าอากรแสตมป์ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

20103.02.04 188683
20103.02

สำรวจความเหมาะสมของราคาทรัพย์

5.จดบันทึกการประเมินเปรียบ เทียบมูลค่าทรัพย์และความเหมาะสมของราคาตั้งขาย

20103.02.05 188684
20103.03

ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ และผู้มีกรรมสิทธิ์ของทรัพย์

1.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับชนิดของทรัพย์ตามเอกสารสิทธิ์

20103.03.01 188685
20103.03

ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ และผู้มีกรรมสิทธิ์ของทรัพย์

2.ตรวจสอบความถูกต้องของผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ตามเอกสารสิทธิ์

20103.03.02 188686
20103.03

ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ และผู้มีกรรมสิทธิ์ของทรัพย์

3.ตรวจสอบการรอนสิทธิ์ในทรัพย์ตามเอกสารสิทธิ์

20103.03.03 188687
20103.03

ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ และผู้มีกรรมสิทธิ์ของทรัพย์

4.จัดทำบันทึกการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ และผู้มีกรรมสิทธิ์

20103.03.04 188688

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

     1. ทักษะในการอ่าน การใช้แผนที่ เพื่อค้นหา

     2. ทักษะในการเขียนแผนที่ การจัดทำแผนที่

     3. ทักษะในการใช้อุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ สมารท์โฟน และอื่นๆ ในการค้นหาผ่านโปรแกรม Google Map หรือโปรแกรมอื่นๆในลักษณะเดียวกัน

     4. ทักษะในการสื่อสารและนำเสนอเบื้องต้น

(ข) ความต้องการด้านความรู้

     1. ความรู้ด้านเส้นทางคมนาคม

     2. ความรู้ประเภทของทรัพย์

     3. ความรู้ด้านที่ตั้งของทรัพย์

     4. ความรู้ในการเขียนแผนที่


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

     หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ทักษะ และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

     (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

          1. เอกสาร/หลักฐานรับรองการทำงาน

          2. เอกสาร/หลักฐานการอบรมเชิงปฏิบัติการ

          3. แฟ้มสะสมผลงาน และ/หรือ

          4. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง    

     (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

          1. ผลการทดสอบข้อเขียน

          2. ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

     (ค) คำแนะนำในการประเมิน 

          เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะ ตรวจสอบสภาพของทรัพย์ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้ ประกอบการพิจารณาเข้าสู่กระบวนการประเมินสมรรถนะ

     (ง) วิธีการประเมิน

          พิจารณาตามหลักฐานความรู้และประสบการณ์การปฏิบัติงาน คือ การสอบข้อเขียน


15. ขอบเขต (Range Statement)

     ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบสภาพของทรัพย์ ครอบคลุมตั้งแต่การสำรวจสภาพทรัพย์ การสำรวจความเหมาะสมของราคาทรัพย์ และการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์และผู้มีกรรมสิทธิ์ของทรัพย์

     (ก) คำแนะนำ 

          1. สำหรับผู้เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องสามารถอธิบายวิธีการสำรวจสภาพทรัพย์ การสำรวจความเหมาะสมของราคาทรัพย์ และการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์และผู้มีกรรมสิทธิ์ของทรัพย์

          2. สำหรับเจ้าหน้าที่สอบจะต้องพิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ให้ตรงตามที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะนี้    

     (ข) คำอธิบายรายละเอียด 

          N/A


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

     18.1 การสอบข้อเขียนยินดีต้อนรับ