คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขาดับเพลิง อาชีพนักดับเพลิง ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขาดับเพลิง อาชีพนักดับเพลิง ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
DPM-FIR-6-041ZB วิเคราะห์ลักษณะและประเภทของเพลิง
DPM-FIR-6-042ZB วิเคราะห์ความรุนแรงของเพลิงตามประเภทของเพลิง
DPM-FIR-6-043ZB จัดทีมปฏิบัติการผจญเพลิง
DPM-FIR-6-044ZB ปฏิบัติการควบคุมและดับเพลิงในสถานที่ต่างๆ
DPM-FIR-6-045ZB การตรวจสอบภายหลังการดับเพลิงเสร็จสิ้น
DPM-FIR-6-046ZB ตรวจหาสาเหตุที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้
DPM-FIR-6-047ZB พิจารณาสาเหตุและค้นหาแนวทางป้องกันการเกิดเพลิงไหม้
DPM-FIR-6-048ZB จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ให้มีปริมาณเพียงพอและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
DPM-FIR-6-049ZB จัดเตรียมบุคลากร และการควบคุม ติดตามการปฎิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ
DPM-FIR-6-050ZB ดำเนินการฝึกอบรมนักดับเพลิง
DPM-FIR-6-051ZB ปรับปรุงหลักสูตรการดับเพลิงให้เป็นปัจจุบัน

ยินดีต้อนรับ