คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขาดับเพลิง อาชีพนักดับเพลิง ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขาดับเพลิง อาชีพนักดับเพลิง ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

        เป็นผู้มีสมรรถนะในการบริหารและจัดการที่ซับซ้อน และแก้ปัญหา ผู้เชี่ยวชาญอัคคีภัย มีหน้าที่หลักคือวางแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย พิจารณาจัดหาอุปกรณ์ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย จัดเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในอาคาร ตรวจสอบบุคคลที่ต้องปฏิบัติการตามแผนป้องกันอัคคีภัย  วางแผนฝึกซ้อมการดับเพลิง และการอพยพ ตรวจสอบระบบที่กฎหมาย พรบ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2622 แก้ไขปรับปรุง พ.ศ. 2535 กฎกระทรวง และกฎหมายอื่น ๆ พรบ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550  เป็นผู้มีทักษะและความรู้ที่ต้องการสามารถเขียนแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย รู้สมรรถนะและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ในการป้องกันอัคคีภัยแบบต่าง ๆ ความทน อุปกรณ์ สามารถทำหน้าที่ความปลอดภัยของสถานประกอบการ สามารถบริหารจัดการบุคคลตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ภายในสถานประกอบการ 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

        1. ผู้ที่เข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักดับเพลิง ระดับ 6 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือ

        2. มีประสบการณ์การดับเพลิงไม่น้อยกว่า 7 ปี และ

        3. มีใบรับรองผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการดับเพลิงหรือการป้องกันและระงับอัคคีภัยในระดับบริหารจัดการ การควบคุมสั่งการ เทคนิคผจญเพลิงขั้นสูงหรือขั้นก้าวหน้า เช่น หลักสูตรการบริหารจัดการอัคคีภัย หลักสูตรการควบคุมสั่งการระดับ 3 หลักสูตรการควบคุมสั่งการ ICS 300 หลักสูตรเทคนิคผจญเพลิงและกู้ภัย หลักสูตรการระบายควัน หลักสูตรการกู้ชีพ กู้ภัย หลักสูตร จป. วิชาชีพ เป็นต้น จากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกระทรวงที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย เช่น กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงแรงงาน หรือสถาบันจากต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลประเทศนั้นๆ เป็นต้น จึงจะเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพผู้ชำนาญการดับเพลิงได้  

        4. ผู้ที่ผ่านการประเมินเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักดับเพลิง ระดับ 6 จะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้จำนวน...11........หน่วยสมรรถนะ

       5. ผู้ที่ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักดับเพลิง ระดับ 6 สามารถเข้ารับการประเมินในระดับที่สูงขึ้น ภายหลังผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักดับเพลิง ระดับ 5 มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

        6. ในกรณีที่ผู้ขอเข้ารับการประเมินที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ มาแล้วเกินกว่า 3 ปี และประสงค์จะขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพระดับเดิม การพิจารณา (recertification) ให้อยู่ในดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่สอบตามแนวทางต่อไปนี้ อาทิเช่น ทดสอบตามเกณฑ์การปฏิบัติงานบางส่วน  หรือพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

พนักงานดับเพลิง พนักงานผจญเพลิง พนักงานรักษาความปลอดภัย

หมายเหตุ : N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
DPM-FIR-6-041ZB วิเคราะห์ลักษณะและประเภทของเพลิง
DPM-FIR-6-042ZB วิเคราะห์ความรุนแรงของเพลิงตามประเภทของเพลิง
DPM-FIR-6-043ZB จัดทีมปฏิบัติการผจญเพลิง
DPM-FIR-6-044ZB ปฏิบัติการควบคุมและดับเพลิงในสถานที่ต่างๆ
DPM-FIR-6-045ZB การตรวจสอบภายหลังการดับเพลิงเสร็จสิ้น
DPM-FIR-6-046ZB ตรวจหาสาเหตุที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้
DPM-FIR-6-047ZB พิจารณาสาเหตุและค้นหาแนวทางป้องกันการเกิดเพลิงไหม้
DPM-FIR-6-048ZB จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ให้มีปริมาณเพียงพอและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
DPM-FIR-6-049ZB จัดเตรียมบุคลากร และการควบคุม ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ
DPM-FIR-6-050ZB ดำเนินการฝึกอบรมนักดับเพลิง
DPM-FIR-6-051ZB ปรับปรุงหลักสูตรการดับเพลิงให้เป็นปัจจุบัน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ