หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดเตรียมบุคลากร และการควบคุม ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ

สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ DPM-FIR-6-049ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดเตรียมบุคลากร และการควบคุม ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO 88 516  พนักงานให้บริการด้านการป้องกันภัย

ISCO 88 5161 พนักงานดับเพลิง

ISCO 88 5162 เจ้าหน้าที่ตํารวจ

ISCO 88 5169 พนักงานให้การบริการป้องกันภัย  6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

      บุคคลที่ที่จะเข้าสู่การเป็นนักดับเพลิง จะต้องมีความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจเนื่องจากอาชีพนักดับเพลิงมีความเสี่ยงและความเครียดสูงในขณะปฏิบัติงาน นักดับเพลิงต้องมีความอธิบายวิธีในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและควบคุมสติได้ดี รวมทั้งต้องมีเครื่องมือ อุปกรณ์ที่มีปริมาณเพียงพอ มีความพร้อม และมีศักยภาพตรงกับภารกิจด้านการดับเพลิงแต่ละรูปแบบ


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

พนักงานดับเพลิง


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
305111

การวางแผนกำลังอัตรานักดับเพลิง

1. กำหนดอัตรากำลังนักดับเพลิงตามนโยบาย งบประมาณ และเหตุผลความจำเป็นอย่างเหมาะสม

305111.01
305111

การวางแผนกำลังอัตรานักดับเพลิง

2. คัดเลือกผู้ที่มีความพร้อมทางร่างกายและจิตใจที่เหมาะสมกับภารกิจด้านการดับเพลิง

305111.02
305112

ควบคุม ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของนักดับเพลิงให้มีประสิทธิภาพ

1. บันทึกการปฏิบัติงานของนักดับเพลิง

305112.01
305112

ควบคุม ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของนักดับเพลิงให้มีประสิทธิภาพ

2. จัดระดับความอธิบายวิธี ความชำนาญของนักดับเพลิงในการดับเพลิง

305112.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ความรู้เกี่ยวกับลักษณะของนักดับเพลิงที่เหมาะสม

ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะในงานดับเพลิง


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

      การบริหารงานบุคคล การคัดเลือกบุคคล การพิจารณาลักษณะของพนักงานดับเพลิงที่เหมาะสม

      การสั่งการบังคับบัญชา

      การควบคุมพนักงาน

      การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะในงานดับเพลิง

(ข) ความต้องการด้านความรู้

      ความรู้ในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะในงานดับเพลิง

      ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงหรืออันตรายในการดับเพลิงรูปแบบต่างๆ 

      ความรู้ในการประเมินความอธิบายวิธีของบุคคล


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

      หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก)    หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

      - เอกสารแสดงประสบการณ์ทำงานด้านการดับเพลิง

      - เอกสารแสดงประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์

(ข)    หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

      - เอกสารแสดงการผ่านการอบรมด้านการควบคุมสั่งการ การดับเพลิง การระบายควัน

(ค)    คำแนะนำในการประเมิน

      ประเมินโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้

(ง)    วิธีการประเมิน

      1. การทดสอบความรู้ 

      2. การสอบสัมภาษณ์ 


15. ขอบเขต (Range Statement)

      ขอบเขตอธิบายวิธีถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก)    คำแนะนำ

N/A

(ข)    คำอธิบายรายละเอียด

      ควรประเมินผู้ที่มีคุณสมบัติพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจเนื่องจากสภาพแวดล้อมในการทำงานด้านการดับเพลิงมีความเครียดและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 แบบทดสอบข้อสอบข้อเขียน

18.2 แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมินยินดีต้อนรับ