คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขาดับเพลิง อาชีพนักดับเพลิง ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขาดับเพลิง อาชีพนักดับเพลิง ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้มีสมรรถนะในการบริหารและจัดการที่ซับซ้อน และแก้ปัญหา ผู้เชี่ยวชาญอัคคีภัย มีหน้าที่หลักคือวางแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย พิจารณาจัดหาอุปกรณ์ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย จัดเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในอาคาร ตรวจสอบบุคคลที่ต้องปฏิบัติการตามแผนป้องกันอัคคีภัย  วางแผนฝึกซ้อมการดับเพลิง และการอพยพ ตรวจสอบระบบที่กฎหมาย พรบ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2622 แก้ไขปรับปรุง พ.ศ. 2535 กฎกระทรวง และกฎหมายอื่น ๆ พรบ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550  เป็นผู้มีทักษะและความรู้ที่ต้องการสามารถเขียนแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย รู้สมรรถนะและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ในการป้องกันอัคคีภัยแบบต่าง ๆ ความทน อุปกรณ์ สามารถทำหน้าที่ความปลอดภัยของสถานประกอบการ สามารถบริหารจัดการบุคคลตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ภายในสถานประกอบการ 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.ผู้ที่เข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักดับเพลิง ระดับ 6

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง  หรือระดับอนุปริญญา   และมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานดับเพลิงไม่น้อยกว่า 5 ปี และต้องมีหนังสือรับรองการทำงานจากต้นสังกัด หรือนายจ้าง หรือ

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  และมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานดับเพลิงไม่น้อยกว่า 3 ปี และต้องมีหนังสือรับรองการทำงานจากต้นสังกัด หรือนายจ้าง หรือ

ผู้ที่มีหน้าที่ หรือเคยเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานดับเพลิง หรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานดับเพลิงอย่างน้อย 9 ปี และต้องมีหนังสือรับรองการทำงานจากต้นสังกัด หรือนายจ้าง

2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย อาชีพนักดับเพลิง ระดับ 6 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักดับเพลิง ระดับ 6 จำนวน 12 หน่วยสมรรถนะ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

พนักงานดับเพลิง หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้นำองค์กรหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
DPM-FUZJ-152A รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้และปฏิบัติการออกระงับ เหตุเพลิงไหม้
DPM-EVTU-155A วิเคราะห์ลักษณะและประเภท ของเพลิง
DPM-NAUI-157A วิเคราะห์ความ รุนแรงของเพลิงตามประเภท ของเพลิง
DPM-SXFL-158A จัดทีมปฏิบัติ-การผจญเพลิง
DPM-GCBI-159A ปฏิบัติการควบคุมและดับเพลิงในสถานที่ต่างๆ
DPM-GTNH-160A ปฏิบัติการควบคุมและดับเพลิงตามความรุน-แรงชนิดต่างๆ
DPM-QVJB-161A การตรวจสอบ ภายหลังการดับเพลิงเสร็จสิ้น
DPM-ZEJE-162A ตรวจหาสาเหตุที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้
DPM-ZWRS-163A พิจารณาสาเหตุและค้นหาแนวทางป้องกันการเกิดเพลิงไหม้
DPM-FJCX-164A จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ ให้ มีปริมาณเพียง-พอและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
DPM-TTXL-165A จัดเตรียม บุคลากร และ การควบคุม ติด ตามการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประ-สิทธิภาพ
DPM-LAJH-166A แนะนำตรวจสอบ และเป็นผู้นำผจญเพลิง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ