คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขาดับเพลิง อาชีพนักดับเพลิง ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขาดับเพลิง อาชีพนักดับเพลิง ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

        เป็นผู้มีสมรรถนะและฝีมือในการปฏิบัติการดับเพลิง สามารถดับเพลิงที่ติดต่อลุกลาม ตรวจสอบอุปกรณ์ผจญเพลิงและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ใช้ในการผจญเพลิง ประเมินการลุกลามของไฟ และประเมินเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดการติดต่อลุกลาม เสนอหัวหน้าทีมดับเพลิง รู้วิธีการดับเพลิง ขั้นรุนแรง รู้วิธีใช้อุปกรณ์ผจญเพลิง รู้วิธีป้องกันอันตรายในการผจญเพลิง รู้ทิศทางของการติดต่อลุกลาม อธิบายขั้นตอนการลุกไหม้ของไฟเพื่อการควบคุม 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่เข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักดับเพลิง ระดับ 2 ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าการศึกษาภาคบังคับ และ

2. มีประสบการณ์การดับเพลิงไม่น้อยกว่า 2 ปี และ

3. มีใบรับรองผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการดับเพลิงเป็นทีม เช่น การดับเพลิงอาคาร หรือการดับเพลิงโรงงานอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง  หรือผ่านหลักสูตรเทคนิคดับเพลิงขั้นสูง, ขั้นรุนแรง, ขั้นก้าวหน้า

4. ผู้ที่ผ่านการประเมินเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักดับเพลิง ระดับ 2 จะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้จำนวน......3.....หน่วยสมรรถนะ และผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

5. ในกรณีที่ผู้ขอเข้ารับการประเมินที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ มาแล้วเกินกว่า 3 ปี และประสงค์จะขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพระดับเดิม การพิจารณา (recertification) ให้อยู่ในดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่สอบตามแนวทางต่อไปนี้ อาทิเช่น ทดสอบตามเกณฑ์การปฏิบัติงานบางส่วน  หรือพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พนักงานดับเพลิง พนักงานผจญเพลิง พนักงานกู้ภัย พนักงานรักษาความปลอดภัย อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ อาสาสมัครมูลนิธิ สมาคม พนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการดับเพลิง กู้ภัย หรือจัดการเหตุการณ์ฉุกเฉินของบริษัท ห้างร้าน เอกชน นิติบุคคล หรือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร (NGO)

หมายเหตุ :  N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
DPM-FIR-2-001ZB รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้และปฏิบัติการออกระงับเหตุเพลิงไหม้
DPM-FIR-2-002ZB เลือกอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE - ชุดป้องกันร่างกายและอุปกรณ์ป้องกัน) และเครื่องมือที่เหมาะสมกับการควบคุมและดับเพลิง
DPM-FIR-2-003ZB พิจารณาความเพียงพอและความพร้อมของทรัพยากรในการควบคุมและดับเพลิง
DPM-FIR-2-004ZB จัดทีมปฏิบัติการผจญเพลิง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0244-A : ศูนย์ฝึกดับเพลิง/กู้ภัย กาญจนบุรี เทรนนิ่ง อะคาเดมี่ โดย บริษัท กาญจนบุรี เทรนนิ่ง จำกัด
CB-0254-A : ศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัย คลองหลวงแพ่ง โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเอชเอ็น. ไฟร์ เทรนนิ่ง เซอร์วิส
CB-0245-A : ศูนย์พัฒนาการดับเพลิงและกู้ภัย ซีเคเค ไฟร์ แอนด์ เรสคิว โดย บริษัท ซีเคเค ไฟร์ – เรสคิว เทรนนิ่ง จำกัด

ยินดีต้อนรับ