หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เลือกอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE - ชุดป้องกันร่างกายและอุปกรณ์ป้องกัน) และเครื่องมือที่เหมาะสมกับการควบคุมและดับเพลิง

สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ DPM-FIR-2-002ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เลือกอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE - ชุดป้องกันร่างกายและอุปกรณ์ป้องกัน) และเครื่องมือที่เหมาะสมกับการควบคุมและดับเพลิง

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO 88 516  พนักงานให้บริการด้านการป้องกันภัย

ISCO 88 5161 พนักงานดับเพลิง

ISCO 88 5162 เจ้าหน้าที่ตํารวจ

ISCO 88 5169 พนักงานให้การบริการป้องกันภัย 6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

      มีความรู้ในเครื่องแต่งกายเพื่อป้องกันเพลิง (PPE) และอธิบายวิธีเลือกเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับลักษณะของเพลิง อุปกรณ์คุ้มครองส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัย (ชุดป้องกัน) อธิบายวิธีจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการดับเพลิงได้เป็นอย่างดี 


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

พนักงานดับเพลิง


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

พรบ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
301211

เลือกใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล การใช้เครื่องมือในการควบคุมและดับเพลิงที่เหมาะสม รวมทั้งมีความพร้อมในการปฏิบัติการ

1. ใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ให้เหมาะสมกับสถานการณ์

301211.01
301211

เลือกใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล การใช้เครื่องมือในการควบคุมและดับเพลิงที่เหมาะสม รวมทั้งมีความพร้อมในการปฏิบัติการ

2. ใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ควบคุมและดับเพลิง (ถังดับเพลิง สายฉีดน้ำดับเพลิง หัวฉีดน้ำดับเพลิง ฯลฯ) ให้เหมาะสมกับสถานการณ์

301211.02
301211

เลือกใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล การใช้เครื่องมือในการควบคุมและดับเพลิงที่เหมาะสม รวมทั้งมีความพร้อมในการปฏิบัติการ

3. ระบุระบบ/เครื่องมืออุปกรณ์ในการควบคุมและดับเพลิง

301211.03
301212

เลือกใช้งานของอุปกรณ์เพื่อการควบคุมและดับเพลิง

1. ตรวจสอบความพร้อมในการใช้งานของอุปกรณ์

301212.01
301212

เลือกใช้งานของอุปกรณ์เพื่อการควบคุมและดับเพลิง

2. บำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมและดับเพลิง

301212.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

      ทักษะการจัดหาเครื่องแต่งกาย ชุดผจญเพลิง การจัดหาอุปกรณ์ การบำรุงรักษาอุปกรณ์

(ข) ความต้องการด้านความรู้

      ความรู้เกี่ยวกับเครื่องแต่งกายในการผจญเพลิง อุปกรณ์การดับเพลิง และการใช้งานอุปกรณ์แต่ละชนิด รวมทั้งวิธีการใช้งาน การบำรุงรักษา


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

      หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก)    หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

      - เอกสารแสดงประสบการณ์ทำงาน 

(ข)    หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

      - เอกสารแสดงการผ่านการอบรม

(ค)    คำแนะนำในการประเมิน

N/A

(ง)    วิธีการประเมิน

      1. การทดสอบความรู้ 

      2. การสอบสัมภาษณ์ 

      3. สาธิตการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

      ขอบเขตอธิบายวิธีถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก)    คำแนะนำ

N/A

(ข)    คำอธิบายรายละเอียด

      อธิบายวิธีจัดหาเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์รวมถึงติดตั้งอุปกรณ์ในการดับเพลิงให้มีความพร้อมในการปฏิบัติการรวมทั้งการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน สามารถใช้หัวฉีดดับเพลิงได้อย่างคล่องแคล่ว ใช้ปั๊มน้ำดับเพลิงได้เป็นอย่างดี สามารถต่อหัวต่ออุปกรณ์ดับเพลิงได้เป็นอย่างดี  


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 แบบทดสอบข้อสอบข้อเขียน

18.2 แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 

18.3 แบบประเมินผลการปฏิบัติจากการสาธิตหรือสาธิตการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมินยินดีต้อนรับ