คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขาดับเพลิง อาชีพนักดับเพลิง ระดับ 1


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขาดับเพลิง อาชีพนักดับเพลิง ระดับ 1
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          มีคุณลักษณะที่มีหน้าที่หลักในการกำจัดสาเหตุของไฟ ดับเพลิงขั้นต้น มีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ดับเพลิงขั้นต้นและอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) 0121 แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ตรวจตราช่องทางหนีไฟ ทำหน้าที่ควบคุมการอพยพ ดูแลในหน่วยหรือประจำแต่ละระดับมีทักษะและความรู้ด้านองค์ประกอบของไฟ ประเภทของไฟ อธิบายวิธีดับเพลิงขั้นต้นได้ ไม่เกิน 2 นาที สามารถใช้ความรู้และสามารถอธิบายวิธีใช้อุปกรณ์ดับเพลิงแต่ละชนิด มีทักษะวิธีการแจ้งเหตุ รู้จักเครื่องหมายสัญญลักษณ์ เส้นทางหนีไฟ 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่เข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักดับเพลิง ระดับ 1 ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าการศึกษาภาคบังคับ และ

2. มีประสบการณ์การดับเพลิงไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ

3. มีใบรับรองผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการดับเพลิงไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมงหรือผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น จากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกระทรวงที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย เช่น กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงแรงงาน เป็นต้น

4. ผู้ที่ผ่านการประเมินเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักดับเพลิง ระดับ 1 จะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้จำนวน.....2...หน่วยสมรรถนะ และผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

5. ในกรณีที่ผู้ขอเข้ารับการประเมินที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ มาแล้วเกินกว่า 3 ปี และประสงค์จะขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพระดับเดิม การพิจารณา (recertification) ให้อยู่ในดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่สอบตามแนวทางต่อไปนี้ อาทิเช่น ทดสอบตามเกณฑ์การปฏิบัติงานบางส่วน  หรือพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

        พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พนักงานดับเพลิง พนักงานผจญเพลิง พนักงานกู้ภัย พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานวิทยุ อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ อาสาสมัครมูลนิธิ สมาคม พนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการดับเพลิง กู้ภัย หรือจัดการเหตุการณ์ฉุกเฉินของบริษัท ห้างร้าน เอกชน นิติบุคคล หรือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร (NGO)

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
DPM-FIR-1-014ZB รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้และปฏิบัติการออกระงับเหตุเพลิงไหม้
DPM-FIR-1-015ZB พิจารณาความเพียงพอและความพร้อมของทรัพยากรในการควบคุมและดับเพลิง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0244-A : ศูนย์ฝึกดับเพลิง/กู้ภัย กาญจนบุรี เทรนนิ่ง อะคาเดมี่ โดย บริษัท กาญจนบุรี เทรนนิ่ง จำกัด
CB-0254-A : ศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัย คลองหลวงแพ่ง โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเอชเอ็น. ไฟร์ เทรนนิ่ง เซอร์วิส
CB-0245-A : ศูนย์พัฒนาการดับเพลิงและกู้ภัย ซีเคเค ไฟร์ แอนด์ เรสคิว โดย บริษัท ซีเคเค ไฟร์ – เรสคิว เทรนนิ่ง จำกัด

ยินดีต้อนรับ