Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขาดับเพลิง อาชีพนักดับเพลิง ระดับ 1


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้และปฏิบัติการออกระงับเหตุเพลิงไหม้
1
2
พิจารณาความเพียงพอและความพร้อมของทรัพยากรในการควบคุมและดับเพลิง
3
4

ยินดีต้อนรับ