คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขาดับเพลิง อาชีพนักดับเพลิง ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขาดับเพลิง อาชีพนักดับเพลิง ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้มีความรู้ด้านเทคนิคการแก้ปัญหาเป็นผู้อำนวยการดับเพลิง หรือเป็นครูฝึกพนักงานดับเพลิงได้หน้าที่หลักคือ การเตรียมการจัดหา ความปลอดภัยในการดับเพลิง การเป็นครูฝึก เตรียมการจัดหาความปลอดภัยของทีม ป้องกันอันตรายของผู้อพยพและการดูแลบุคคลที่ประสบอันตราย หรือถูกคุกคามจากอัคคีภัย สั่งการควบคุมอัคคีภัยให้สงบลง รักษาทรัพย์สินในขณะปฏิบัติและหลังปฏิบัติการดับเพลิง

           ทักษะและความรู้ที่ต้องการ เป็นนักดับเพลิงที่ดี มีอำนาจหน้าที่ตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย มีความรู้และประสบการณ์ในการดับเพลิง ทราบแผนผจญเพลิง มีความรู้เกี่ยวกับสารเคมีและอันตรายในการผจญเพลิง สามารถเป็นครูฝึกทีมดับเพลิงได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ที่เข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักดับเพลิง ระดับ 5 ต้องเป็น

ผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  และมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานดับเพลิงไม่น้อยกว่า 5 ปี และต้องมีหนังสือรับรองการทำงานจากต้นสังกัด หรือนายจ้าง หรือ

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  หรือหรือระดับอนุปริญญา  และมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานดับเพลิงไม่น้อยกว่า 3 ปี และต้องมีหนังสือรับรองการทำงานจากต้นสังกัด หรือนายจ้าง หรือ

ผู้ที่มีหน้าที่ หรือเคยเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานดับเพลิง หรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานดับเพลิงอย่างน้อย 7 ปี และต้องมีหนังสือรับรองการทำงานจากต้นสังกัด หรือนายจ้าง

2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย อาชีพนักดับเพลิง  ระดับ  5  ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักดับเพลิง  ระดับ 5 จำนวน 14 หน่วยสมรรถนะ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

พนักงานดับเพลิง หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้นำองค์กรหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
DPM-FUZJ-152A รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้และปฏิบัติการออกระงับ เหตุเพลิงไหม้
DPM-TWOJ-153A เลือกอุปกรณ์ คุ้มครองความ ปลอดภัยส่วน บุคคล (PPE – ชุดป้องกัน ร่างกายและ อุปกรณ์ป้องกัน) และเครื่องมือที่ เหมาะสมกับ การควบคุมและดับเพลิง
DPM-VTFS-154A พิจารณาความ เพียงพอและ ความพร้อมของทรัพยากรใน การควบคุมและดับเพลิง
DPM-EVTU-155A วิเคราะห์ลักษณะและประเภท ของเพลิง
DPM-GNTU-156A แจ้งเตือนและ แจ้งการอพยพ ออกจากพื้นที่ เพลิงไหม้
DPM-NAUI-157A วิเคราะห์ความ รุนแรงของเพลิงตามประเภท ของเพลิง
DPM-SXFL-158A จัดทีมปฏิบัติ-การผจญเพลิง
DPM-GCBI-159A ปฏิบัติการควบคุมและดับเพลิงในสถานที่ต่างๆ
DPM-GTNH-160A ปฏิบัติการควบคุมและดับเพลิงตามความรุน-แรงชนิดต่างๆ
DPM-QVJB-161A การตรวจสอบ ภายหลังการดับเพลิงเสร็จสิ้น
DPM-ZWRS-163A พิจารณาสาเหตุและค้นหาแนวทางป้องกันการเกิดเพลิงไหม้
DPM-FJCX-164A จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ ให้ มีปริมาณเพียง-พอและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
DPM-TTXL-165A จัดเตรียม บุคลากร และ การควบคุม ติด ตามการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประ-สิทธิภาพ
DPM-LAJH-166A แนะนำตรวจสอบ และเป็นผู้นำผจญเพลิง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0244-A : ศูนย์ฝึกดับเพลิง/กู้ภัย กาญจนบุรี เทรนนิ่ง อะคาเดมี่ โดย บริษัท กาญจนบุรี เทรนนิ่ง จำกัด
CB-0254-A : ศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัย คลองหลวงแพ่ง โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเอชเอ็น. ไฟร์ เทรนนิ่ง เซอร์วิส
CB-0245-A : ศูนย์พัฒนาการดับเพลิงและกู้ภัย ซีเคเค ไฟร์ แอนด์ เรสคิว โดย บริษัท ซีเคเค ไฟร์ – เรสคิว เทรนนิ่ง จำกัด

ยินดีต้อนรับ