คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขาดับเพลิง อาชีพนักดับเพลิง ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขาดับเพลิง อาชีพนักดับเพลิง ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีหน้าที่ตรวจสอบควบคุม แนะนำสั่งการทีมดับเพลิงในอาคาร ระดับสั่งการ ตรวจสอบความพร้อมของผู้เข้าผจญเพลิงในอาคาร ประเมินสถานการณ์เพลิงไหม้เพื่อสั่งการ และรายงานสถานการณ์เพลิงไหม้และเสนอแนะเพื่อการตัดสินใจของผู้อำนวยการดับเพลิงในการอพยพหนีไฟ ร่วมการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ 

มีทักษะความรู้ผ่านการเป็นผู้ช่วยไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และสามารถเข้าถึงอัคคีภัย รู้ระบบการระงับและป้องกันอัคคีภัยในอาคาร ระบบดับเพลิงตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง ลิฟท์ดับเพลิง และความปลอดภัยในการใช้อาคารเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ตามมาตรฐาน  NFPA 101  สถาบันป้องอัคคีภัยแห่งสหรัฐอเมริกา หรือมาตฐานอื่นเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยในระดับสากล  ระบบแจ้งเหตุ ระบบควบคุมและระงับ ระบบอพยพหนีไฟ ระบบเอื้ออำนวยในการผจญเพลิง มีความรู้เรื่องอาคาร 9 ประเภท  สามารถประเมินความพร้อมของบุคคลและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดับเพลิง  สามารถวิเคราะห์กลุ่มควันและลักษณะของการลุกไหม้ในอาคารได้ สามารถสั่งการในภาวะฉุกเฉินได้

หลักฐานที่ต้องการประกอบด้วย หนังสือรับรองการเป็นทีมดับเพลิงในอาคารไม่น้อยกว่าสามปี ผ่านการอบรมไม่น้อยกว่าสองปี อบรมเทคนิคผจญเพลิงและกู้ภัย การระบายควัน ผ่านการอบรมการกู้ชีพกู้ภัย มีหนังสือรับรองการผ่านงาน 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.ผู้ที่เข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักดับเพลิง ระดับ 4 ต้องเป็น

ผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานดับเพลิงอย่างน้อย 3 ปี และต้องมีหนังสือรับรองการทำงานจากต้นสังกัด หรือนายจ้าง หรือ

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  หรือระดับอนุปริญญา  และมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานดับเพลิงอย่างน้อย 2 ปี และต้องมีหนังสือรับรองการทำงานจากต้นสังกัด หรือนายจ้างหรือ

ผู้ที่มีหน้าที่ หรือเคยเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานดับเพลิง หรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานดับเพลิงอย่างน้อย 5 ปี และต้องมีหนังสือรับรองการทำงานจากต้นสังกัด หรือนายจ้าง

2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย อาชีพนักดับเพลิง ระดับ 4 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักดับเพลิง ระดับ 4 จำนวน 11 หน่วยสมรรถนะ         

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

พนักงานดับเพลิง, พนักงานผจญเพลิง,ผู้ที่ปฏิบัติงานดับเพลิง หรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
DPM-FUZJ-152A รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้และปฏิบัติการออกระงับ เหตุเพลิงไหม้
DPM-TWOJ-153A เลือกอุปกรณ์ คุ้มครองความ ปลอดภัยส่วน บุคคล (PPE – ชุดป้องกัน ร่างกายและ อุปกรณ์ป้องกัน) และเครื่องมือที่ เหมาะสมกับ การควบคุมและดับเพลิง
DPM-VTFS-154A พิจารณาความ เพียงพอและ ความพร้อมของทรัพยากรใน การควบคุมและดับเพลิง
DPM-EVTU-155A วิเคราะห์ลักษณะและประเภท ของเพลิง
DPM-GNTU-156A แจ้งเตือนและ แจ้งการอพยพ ออกจากพื้นที่ เพลิงไหม้
DPM-NAUI-157A วิเคราะห์ความ รุนแรงของเพลิงตามประเภท ของเพลิง
DPM-GCBI-159A ปฏิบัติการควบคุมและดับเพลิงในสถานที่ต่างๆ
DPM-GTNH-160A ปฏิบัติการควบคุมและดับเพลิงตามความรุน-แรงชนิดต่างๆ
DPM-QVJB-161A การตรวจสอบ ภายหลังการดับเพลิงเสร็จสิ้น
DPM-ZWRS-163A พิจารณาสาเหตุและค้นหาแนวทางป้องกันการเกิดเพลิงไหม้
DPM-FJCX-164A จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ ให้ มีปริมาณเพียง-พอและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0244-A : ศูนย์ฝึกดับเพลิง/กู้ภัย กาญจนบุรี เทรนนิ่ง อะคาเดมี่ โดย บริษัท กาญจนบุรี เทรนนิ่ง จำกัด
CB-0254-A : ศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัย คลองหลวงแพ่ง โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเอชเอ็น. ไฟร์ เทรนนิ่ง เซอร์วิส
CB-0245-A : ศูนย์พัฒนาการดับเพลิงและกู้ภัย ซีเคเค ไฟร์ แอนด์ เรสคิว โดย บริษัท ซีเคเค ไฟร์ – เรสคิว เทรนนิ่ง จำกัด

ยินดีต้อนรับ